Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zahájena sout?ž v lušt?ní zašifrovaného dopisu z doby t?icetileté války!

18.08.2013
Vážení ?tená?i e-zinu Crypto-World, s radostí mohu oznámit, že navazujeme na tradi?ní sout?že v lušt?ní, které jsme od roku 2000 do roku 2011 vždy na podzim pravideln? po?ádali.

Díky Jakubovi Mírkovi, máme letos pro vás p?ipravenu originální sout?ž, která vám p?inese zcela jedine?ný zážitek. Máte možnost otestovat své schopnosti p?i lušt?ní reálného zašifrovaného dopisu ze 17. století. Místo vymyšleného doprovodného p?íb?hu k sout?žním p?íklad?m, jak tomu bylo v posledních letech, sepsal nyní Jakub ?lánek „Dosud nevylušt?ný dopis ?eského pob?lohorského emigranta Karla Rabenhaupta ze Suché z doby t?icetileté války“, kde jsou uvedeny známé reálie jak ze života autora dopisu, tak i k šifrovému dopisu samotnému.

P?edložený zašifrovaný text nebyl dosud nikdy rozlušt?n a máte tedy šanci se stát prvními, kdo se dozví tajemství, které jeho autor p?ed více jak 350 lety zašifroval.

Doporu?uji se p?ed hledáním ?ešení seznámit se seriálem:
Jakub MÍRKA: Ran? novov?ká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archiv? Státního oblastního archivu v Plzni
?ást I. Crypto-World 11-12/2012, str. 12 - 28
?ást II. Crypto-World 1- 2/2013, str. 2 - 12
?ást III. Crypto-World 3- 4/2013, str. 2 -14

Pro registraci, ukládání doprovodných text?, vkládání ?ešení a p?ehled dosažených výsledk? slouží již sice pon?kud zastaralé, ale pro sout?žící z p?edchozích let známé, sout?žní prost?edí, které bylo pro ú?ely letošní sout?že jen nepatrn? aktualizováno.
K dispozici je na „tradi?ní adrese“ : http://soutez2013.crypto-world.info/

Sout?žícím budou do 24 hodin po registraci zaslány tyto dva pomocné texty:
- P?epis nešifrovaného dopisu z 13. ?ervence 1646
- P?epis pasáží šifrovaného dopisu, které byly psány otev?eným textem

Pro úsp?šné ?ešitele jsou p?ipraveny (mimo slávy :-) ) i zajímavé ceny.

Záv?rem mi dovolte, abych všem sout?žícím pop?ál mnoho krásných chvil p?i lušt?ní tohoto starého tajemství!
Pavel Vondruška
Zdroj: http://soutez2013.crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - E-zin Crypto-World 7-8/2013 uvoln?n k volnému stažení!
Vyšel e-zin Crypto-World 7-8/2013 - starší ->>
Design: Webdesign