Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Knihu Elektronický podpis autor? Bosáková,Vondruška,Ku?erová,Peca je možné si stáhnout zdarma v pdf formátu z našeho webu Crypto-World.

13.07.2004
Po dohod? s nakladatetelstvím ANAG si mohou návšt?vníci naší www stránky stáhnout kompletní knihu "Elektronický podpis - p?ehled právní úpravy, komentá? k provád?cí vyhlášce k zákonu o el. podpisu a výklad základních pojm?". Kniha vyšla v b?eznu roku 2002 v nakladatelství ANAG. Upozorn?ní. Od vydání knihy došlo ke dv?ma novelám zákona o elektronickém podpisu ?.227/2000 Sb. Zákonem ?.517/2002 Sb. p?ešla kompetence k zákonu o elektronickém podpisu z Ú?adu pro ochranu osobních údaj? na Ministerstvo informatiky ?eské republiky (od 1.1.2003). Koncem ?ervna 2004 schválila sn?movna další novelu. Návrh novely je dostupný zde. Tato novela je rozsáhlejší. Zavádí zejména pojem elektronické zna?ky ("podpis za?ízení") a kvalifikované ?asové razítko. Tyto zm?ny je pot?eba vzít do úvahy p?i používání knihy. Výše uvedené novely se týkají zejména kapitoly 2. Kapitoly 3 až 8 z?stávají (až na drobné zm?ny) stále platné.
Zdroj: http://crypto-world.info/kniha/
Autor: PV


Design: Webdesign