Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.06.2010 M?že blokování nežádoucího obsahu na internetu ochránit naše d?ti? http://www.lupa.cz JP
30.06.2010 NIST vydal Special Publication 800-53A, Revision 1 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
30.06.2010 Mobilní bezpe?nost - p?íru?ka pro p?ežití http://www.csoonline.com JP
30.06.2010 Služby pro zjiš?ování lokace uživatele - pro? byste se nad nimi m?li d?kladn? zamyslet http://www.pcworld.com JP
30.06.2010 Jak p?ežít cílené útoky malware http://blogs.techrepublic.com.com JP
30.06.2010 Jak zabránit krádežím ID - doporu?ení pro seniory http://www.net-security.org JP
30.06.2010 Smlouva SWIFT podepsána - umož?uje Spojeným Stát?m pracovat s daty evropských bank http://www.zdnet.co.uk JP
30.06.2010 Etický hacker ukazuje, jak je snadné získat ilegální p?ístup do podnikového cloudu http://www.computing.co.uk JP
30.06.2010 Proslulý botnet Kraken vstává z popela http://www.theregister.co.uk JP
30.06.2010 Realita SSL certifikát? http://www.internetevolution.com JP
30.06.2010 Pr?nik na web AT&T a následná kompromitace 114 000 uživatel? iPad je vážn?jší než se zprvu zdálo http://gcn.com JP
30.06.2010 Bezpe?nostní aktualizace pro Adobe Reader a Acrobat http://www.adobe.com JP
30.06.2010 Stránky 200 australských organizací byly p?edm?tem vandalského útoku hacker? http://www.networkworld.com JP
30.06.2010 Jak provád?t monitoring v oganizaci s cílem snížení rizik http://searchsecurity.rl.techtarget.co.uk JP
29.06.2010 Podvodníci vyd?lali milióny krádežemi nepatrných sum http://www.wired.com JP
29.06.2010 NIST vydal: Draft NIST Interagency Report (IR) 7622, Piloting Supply Chain Risk Management Practices for Federal Information Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.06.2010 Klady a zápory bezpe?nosti Windows 7 http://www.networkworld.com JP
29.06.2010 Co obsahuje nová politika pro ochranu soukromí spole?nosti Apple? http://blogs.techrepublic.com.com JP
29.06.2010 Ze sociálních sítí unikají vaše informace. Chcete, aby kdokoliv v?d?l, kde práv? jste? http://www.computerworld.com JP
29.06.2010 22 milión? používaných SSL certifikát? je neplatných http://www.esecurityplanet.com JP
29.06.2010 Dopadení ruští agenti používali triky moderních technologií http://news.cnet.com JP
29.06.2010 USA p?ichází s bezpe?nostní strategií pro totožnost online http://www.eweek.com JP
29.06.2010 Kalifornské firm? bylo ukradeno 465 000 dolar? e-bankovními bandity http://krebsonsecurity.com JP
28.06.2010 P?t krok? p?i hodnocení rizik kybernetické bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
28.06.2010 Jak dlouho žijí po?íta?oví ?ervi? http://www.net-security.org JP
28.06.2010 Nalezená zranitelnost bankomat? bude prezentována na konferenci Black Hat http://www.redorbit.com JP
28.06.2010 Datové schránky: když ne s ?asovým razítkem, p?jde to s arbitrem? http://www.lupa.cz JP
28.06.2010 Kosmické zá?ení úto?í na po?íta? http://blog.ksplice.com JP
28.06.2010 Dopadení hacke?i podvád?li p?i online pokeru http://joongangdaily.joins.com JP
28.06.2010 Google dálkov? maže aplikace pro Android http://www.h-online.com JP
28.06.2010 iPhone skrývá údaje o lokaci do obrázk? http://marcoramilli.blogspot.com JP
28.06.2010 10 v?cí, které každodenn? používáte a které jsou p?edm?tem útoku hacker? http://www.foxnews.com JP
28.06.2010 Analytik NSA: nejlepší obrana proti hacker?m? Poznej svého nep?ítele http://gcn.com JP
28.06.2010 USA: n?které poznámky k chystaným zm?nám legislativy (odposlechy, ochrana d?tí) http://news.cnet.com JP
28.06.2010 Vyšší hackerská - 10 p?íb?h? hacker?-teenager? http://www.itsecurity.com JP
28.06.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 25/2010 http://www.root.cz JP
25.06.2010 Nepodce?ujte firewall http://www.inet.sk JP
25.06.2010 NISt vydal draft Special Publication 800-132, Recommendation for Password-Based Key Derivation - Part 1: Storage Applications. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.06.2010 Chra?te data na svém iPhone4 http://www.networkworld.com JP
25.06.2010 Jak zranitelné je vaše auto ve vztahu ke kybernetickým útok?m? http://www2.electronicproducts.com JP
25.06.2010 K rozší?ení Firefoxu HTTPS Everywhere http://blogs.techrepublic.com.com JP
25.06.2010 Vliv spot?ebitel? na ztráty dat a pr?niky http://www.net-security.org JP
25.06.2010 P?evod dat evropských zákazník? bank do USA - zd?vodn?ní je nezbytné http://www.computing.co.uk JP
25.06.2010 Americký senát schválil kontroverzní zákon - Protecting Cyberspace as a National Asset Act http://www.computerworld.com JP
25.06.2010 iPhone a iPad v podniku - 5 názor? bezpe?nostních odborník? http://www.computerworld.com JP
25.06.2010 Teenage?i se podíleli na ob?í síti kybernetické kriminality http://news.sky.com JP
24.06.2010 Kvíz - IT bezpe?nost, jak jste silní v kramflecích? http://www.networkworld.com JP
24.06.2010 Odpov?dná odhalení (SW zranitelností) a jejich neodpov?dní advokáti http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.06.2010 Tajný život teenager? - zpráva spole?nosti McAfee http://www.net-security.org JP
24.06.2010 Cain & Abel vychází ve verzi 4.9.36 http://www.dvhardware.net JP
24.06.2010 Hacker vyžadoval od ženských ob?tí sexuáln? zam??ené video http://www.ocregister.com JP
24.06.2010 Chra?te se p?ed útoky SQL injection, obrana není tak obtížná, jak by se zdálo http://www.theregister.co.uk JP
24.06.2010 Vydán byl dokument „Bill of Rights“ (práva uživatel? sociálních sítí) http://www.net-security.org JP
24.06.2010 Wikileaks na Schneierov? blogu http://www.schneier.com JP
24.06.2010 SSL Verisignu lze hacknout http://www.networkworld.com JP
24.06.2010 Metodologie auditu vycházející z rizik - p?íru?ka http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.06.2010 Americký NIST vydal dva dokumenty (Interagency Reports) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
23.06.2010 Organizace se musí nau?it, jak detekovat botnety http://searchsecurity.techtarget.com JP
23.06.2010 Polovina bezpe?nostních IT profesionál? nešifruje data na svých USB flashkách http://www.scmagazineuk.com JP
23.06.2010 Doporu?ení k ochran? p?ed online krádežemi ID http://www.net-security.org JP
23.06.2010 Dokument australské vlády: Hackers, Fraudsters and Botnets: Tackling the Problem of Cyber Crime http://www.aph.gov.au JP
23.06.2010 Jak se stát sv?tovým hackerem No.1 (e-kniha - plagiát) http://www.bluedogdream.com JP
23.06.2010 Americká kryptologie b?hem korejské války http://cryptome.org JP
23.06.2010 Schneier?v blog k bankomatovým ud?látk?m http://www.schneier.com JP
23.06.2010 Apple sbírá informace o pohybu a lokaci uživatel? iPhone http://latimesblogs.latimes.com JP
23.06.2010 32 procent notebook? je ukradeno doma http://www.networkworld.com JP
23.06.2010 Útoky z postranních kanál? na webové aplikace http://www.informatics.indiana.edu JP
22.06.2010 Jak bezpe?n? používat G-mail, pokud jste na cestách v cizin? http://www.csoonline.com JP
22.06.2010 Jak se chrání uživatelé sociálních sítí ? http://www.net-security.org JP
22.06.2010 Bezpe?nost výpo?t? v cloudech - šest doporu?ení http://www.net-security.org JP
22.06.2010 Belgi?ané objevili sofistikovaný útok botnetu zam??ený na manipulaci cen akcií (cenných papír?) http://www.informationweek.com JP
22.06.2010 Bezpe?nostním firmám trvá dny, než se nau?í blokovat nové malware http://www.theregister.co.uk JP
22.06.2010 Mýty okolo bezdrátu, které stále p?etrvávají v roce 2010 http://www.computerworld.com JP
22.06.2010 Tipy pro rozpracování vlastních bezpe?nostních metrik http://www.processor.com JP
22.06.2010 Bruce Schneier k úniku dat pro iPad (AT&T) http://www.schneier.com JP
22.06.2010 Je to podepsané, zna?í je to ?isté? http://www.f-secure.com JP
21.06.2010 Facebook jistota? O všechno m?žete kdykoliv p?ijít http://www.lupa.cz JP
21.06.2010 Šifrování odvislé od ?asu - Time-Specific Encryption (TSE) http://eprint.iacr.org JP
21.06.2010 Pro? byste se m?li zabývat ochranou soukromí http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.06.2010 Výsledky francouzského vyšet?ování : Google skute?n? zaznamenával z nezabezpe?ených bezdrát? hesla, e-maily atd. http://www.theregister.co.uk JP
21.06.2010 Nové rozší?ení Firefoxu umož?uje šifrovat komunikaci lidí s Facebookem a Twitterem http://news.cnet.com JP
21.06.2010 Jak bojovat s úto?níky na weby http://news.bbc.co.uk JP
21.06.2010 Švédsko - t?i obvin?ní vzati do vazby, byli propojeni s warez servery Darkside http://torrentfreak.com JP
21.06.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 24/2010 http://www.root.cz JP
20.06.2010 Pro? Adrian Lamo prozradil Manninga? http://www.infoworld.com JP
19.06.2010 Uživatel?m BitTorrentu: VPN, které používají má bezpe?nostní díru http://torrentfreak.com JP
18.06.2010 Kvantová kryptografie: Selhala nejbezpe?n?jší technika pro p?enos informací? http://www.dsl.cz JP
18.06.2010 NIST vydal draft : Special Publication 800-131, Recommendation for the Transitioning of Cryptographic Algorithms and Key Sizes http://csrc.ncsl.nist.gov JP
18.06.2010 Rostoucí frustrace - velké botnety je stále t?žší zastavit http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.06.2010 Dilema bankovnictví: nejslabším místem je po?íta? klienta http://www.networkworld.com JP
18.06.2010 Provád?jte klasifikaci vašich dat, m?jte je rozt?íd?na podle jejich významu http://searchsecurity.techtarget.com JP
18.06.2010 Nyní ?erstv? zjišt?ná HCP zranitelnost Windows - co byste o ní m?li v?d?t http://www.pcworld.com JP
18.06.2010 Voln? dostupná kniha k internetové bezpe?nosti pro mládež http://www.net-security.org JP
18.06.2010 Otev?ený dopis šéfovi Facebooku obnovuje kritiku http://www.computerworld.com JP
18.06.2010 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti kritizuje bezpe?nost vládních sítí http://www.theregister.co.uk JP
18.06.2010 Bankomatové podvody: ukradené informace jsou odesílány pomocí SMS http://krebsonsecurity.com JP
18.06.2010 Bezdrát : WEP a TKIP nebudou dále podporovány http://www.h-online.com JP
17.06.2010 Facebook: sv?t pod vládou diktátora? http://www.zive.cz JP
17.06.2010 NIST vydal draft : NIST Special Publication (SP) 800-130, A Framework for Designing Cryptographic Key Management Systems http://csrc.ncsl.nist.gov JP
17.06.2010 Správné chování na internetu http://www.networkworld.com JP
17.06.2010 Jaké použití po?íta?? na pracovním míst? je dnes akceptovatelné? http://www.csoonline.com JP
17.06.2010 Vyšlo: (IN)SECURE Magazine issue 26 http://www.net-security.org JP
17.06.2010 Banky v Rusku a na Ukrajin? p?edm?tem útoku prost?ednictvím sofistikované aplikace http://www.theregister.co.uk JP
17.06.2010 Botan - kryptografická C++ knihovna http://freshmeat.net JP
17.06.2010 Zákonodárci zpochyb?ují p?ipravenost USA v otázkách kybernetické bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
17.06.2010 Schneier?v blog k metod? ENF http://www.schneier.com JP
17.06.2010 IT a monitoring zam?stnanc? http://www.computerworld.com JP
17.06.2010 Ješt? k nástroji Poet umož?ujícímu útoky na databáze http://www.darkreading.com JP
17.06.2010 Necht?ná volání z mobilu a jejich rizika pro ochranu soukromí http://www.infoworld.com JP
16.06.2010 Bezpe?nostní manažer Google vysv?tluje, jak probíhal útok na jeho spole?nost http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.06.2010 Bezpe?nost cloud? - základy http://www.networkworld.com JP
16.06.2010 Historie prohlíže?? uživatel? http://w2spconf.com JP
16.06.2010 Facebook ned?lá dost k odvrácení útok? typu clickjacking http://www.net-security.org JP
16.06.2010 USA: ke z?ízení Office of Cyberspace Policy http://www.zdnet.com JP
16.06.2010 Jak z XSS zranitelnosti vyrobit clickjacking http://ha.ckers.org JP
16.06.2010 Recenze knihy : GCHQ: The uncensored story of Britain´s most secret intelligence agency http://www.theregister.co.uk JP
16.06.2010 Dan Kaminsky p?ichází se souborem nástroj? pro prevenci SQL injection a zranitelností XSS http://www.darkreading.com JP
16.06.2010 Policie v Evrop? a USA zatkla 178 lidí podílejících se na klonování platebních karet http://krebsonsecurity.com JP
15.06.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 6/2010 http://crypto-world.info PV
15.06.2010 Mistrovství sv?ta ve fotbale a malware http://www.sophos.com JP
15.06.2010 Obrana proti ?asovým útok?m (timing attacks) na systémy s ve?ejným klí?em http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
15.06.2010 Jak bezpe?n? a správn? používat e-mail http://www.networkworld.com JP
15.06.2010 Jak nejlépe zabezpe?it vaše multifun?ní periferie (disky v tiskárnách atd.) http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.06.2010 Další „clickjacking“ útok na Facebooku: 101 hottest women http://www.net-security.org JP
15.06.2010 P?íru?ka k monitoringu bezpe?nosti sít? http://searchsecurity.rl.techtarget.co.uk JP
15.06.2010 Muž vyhrožoval americkému veceprezidentovi prost?ednictvím po?íta?e svého souseda http://www.theregister.co.uk JP
15.06.2010 Paradox soukromí na Facebooku http://www.computerworld.com JP
15.06.2010 Byla vydána p?íru?ka k tomu, jak provád?t testy antivir? http://www.computerworld.com JP
15.06.2010 Kdo je Adrian Lamo? http://www.sacbee.com JP
15.06.2010 K ukradeným e-mailovým adresám uživatel? iPad a dí?e v AT&T http://news.cnet.com JP
15.06.2010 Zlomysln?jší keyloggery http://krebsonsecurity.com JP
14.06.2010 Sociální inženýrství jako bot v IRC http://seclab.tuwien.ac.at JP
14.06.2010 Trojan pro Linux a rostoucí obavy z malware http://www.pcworld.com JP
14.06.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 23/2010 http://www.root.cz JP
14.06.2010 Homomorfní šifrování - co je nového? http://www.technologyreview.com JP
14.06.2010 V p?ípadu hackera Adriana Lamo se objevují další podrobnosti http://news.cnet.com JP
14.06.2010 Útoky Man-in-the-Middle. Jak jim správn? porozum?t? http://www.windowsecurity.com JP
11.06.2010 Techniky sociálního inženýrství: 4 cesty, kterými se kriminální strana dostává dovnit? http://www.csoonline.com JP
11.06.2010 Windows Help lze zneužít k útoku http://www.h-online.com JP
11.06.2010 Jak vytvá?et politiky ve vztahu k sociálním médiím http://www.computerworld.com JP
11.06.2010 Analytik spole?nosti Google dává Microsoftu 5 dní na opravu kritické chyby ve Windows XP http://www.computerworld.com JP
11.06.2010 FBI vyšet?uje únik e-mail? z iPad http://www.computerworld.com JP
11.06.2010 USA : Nejv?tší obavy ve vztahu k národní bezpe?nosti USA jsou z možných kybernetických útok? http://gcn.com JP
11.06.2010 Esej Bruce Schneiera : Najímání hacker? http://www.schneier.com JP
11.06.2010 Amerika hledá možného zlod?je tajných vládních telegram? http://www.wired.com JP
11.06.2010 Ninth Workshop on Economics and Information Security http://www.schneier.com JP
11.06.2010 Adobe vydal novou verzi Flash Playeru, opraveny jsou vážné chyby bezpe?nostního rázu http://krebsonsecurity.com JP
10.06.2010 Nové hrozby na sociálních sítích podle AVG http://digitalne.centrum.cz JP
10.06.2010 Týžde? staré antivírusy detekujú maximálne 63% nového malwaru http://www.dsl.sk JP
10.06.2010 Rodina na internetu http://www.networkworld.com JP
10.06.2010 Finan?ní instituce investují podstatn? více do bezpe?nosti http://www.scmagazineuk.com JP
10.06.2010 Hromadný útok na tisíce web? http://www.theregister.co.uk JP
10.06.2010 ?ína hájí své právo na cenzuru internetu http://news.bbc.co.uk JP
10.06.2010 Google zaplatíilo 2 000 dolar? za oznámenou chybu v Google Chrome http://www.h-online.com JP
10.06.2010 Trojan Zeus zahájil další svoji kampa? http://krebsonsecurity.com JP
10.06.2010 Bezpe?nostní rizika USB flash disk? http://searchsecurity.techtarget.com JP
10.06.2010 Jak se v podniku chránti p?ed pdf útoky http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.06.2010 Na ve?er s šifrou do Science Cafe Pod?brady ... http://www.facebook.com PV
09.06.2010 Záchranná CD pro boj s malware http://blogs.techrepublic.com.com JP
09.06.2010 Každý desátý IT profesionál podvádí p?i auditu IT http://www.net-security.org JP
09.06.2010 Varování p?ed po?íta?ovým útokem ze Severní Koreje http://www.koreatimes.co.kr JP
09.06.2010 Hlavní rizika sociálních médií pro podnikání http://www.computerworld.com JP
09.06.2010 Vyšla kniha o Facebooku http://www.computerworld.com JP
09.06.2010 Hacke?i infikovaly stránky novin Jerusalem Post http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2010 Pracovník Bank of America se p?iznal, ukradl chrán?ná data zákazník? http://www.theregister.co.uk JP
09.06.2010 Zem?el Sir Peter Baldwin (87 let), za války pomáhal rozbíjet japonské šifry http://www.guardian.co.uk JP
09.06.2010 S fotoaparátem Olympus Stylus Tough 6010 p?ibalí i ?erva http://hardware.slashdot.org JP
09.06.2010 Spole?nost Google sb?rem dat z bezdrátu pravd?podobn? porušila i americké zákony http://www.wired.com JP
08.06.2010 E-zin Crypto-World 5/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
08.06.2010 Rychlá kontrola bezpe?nosti Facebooku http://jnp.zive.cz JP
08.06.2010 NIST vydal: Special Publication 800-34, Revision 1, Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. SP 800-34 Revision 1 http://csrc.ncsl.nist.gov JP
08.06.2010 Bezpe?nost mobilních telefon? - co lze a co nelze http://www.csoonline.com JP
08.06.2010 Jedna t?etina výsledk? vyhledáva?? je otrávená http://www.networkworld.com JP
08.06.2010 Jaké jsou výhledy ohledn? hrozeb pro chytré mobily? http://blogs.techrepublic.com.com JP
08.06.2010 Falešný e-mail o deaktivaci ú?tu Facebooku http://www.net-security.org JP
08.06.2010 Projekt pro digitalizaci zpráv ze 2. sv?tové války, které byly šifrovány Enigmou http://www.computerworld.com JP
08.06.2010 Špatné praktiky pro práci s hesly znehodnocují bezpe?nost jako celek http://www.computerworld.com JP
08.06.2010 Odbor m?sta New York pro výchovu byl podvodem hackery obrán o 644 000 dolar? http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2010 Je Open Source SW bezpe?ný? http://www.computerworld.com JP
08.06.2010 Poet - nástroj využívající slabiny webových stránek http://www.theregister.co.uk JP
08.06.2010 Pro? DRM Ubisoftu fungovalo http://games.on.net JP
08.06.2010 Do v?zení p?jde analytik americké vojenské zpravodajské služby http://www.wired.com JP
08.06.2010 Bankomatové podvody - aktualita http://www.h-online.com JP
08.06.2010 Program konference RECON 2010 http://recon.cx JP
07.06.2010 Adobe Flash - úto?níci zneužívají kritickou chybu http://www.computerworld.com JP
07.06.2010 Temná stránka mobilních aplikací http://digitalne.centrum.cz JP
07.06.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 22/2010 http://www.root.cz JP
05.06.2010 Brian Krebs k bankomatovým podvodník?m http://krebsonsecurity.com JP
04.06.2010 Blondýna si koupila lap-?op http://www.bomba.cz JP
04.06.2010 Daniel Do?ekal: Nové nastavení soukromí na Facebooku nechává vše p?i starém http://www.lupa.cz JP
04.06.2010 Vyhledávání Google p?es SSL má své problémy http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.06.2010 EU kritizuje spole?nosti provozující vyhledáva?e ohledn? politik pro uchování dat http://www.net-security.org JP
04.06.2010 Google se pokouší patentovat technologii, pomocí které sledoval bezdrátové sít? http://www.theregister.co.uk JP
04.06.2010 Sou?asný krok Facebook nezabrání vytvá?ení zlod?jských aplikací pro tuto sociální sí? http://www.computerworld.com JP
04.06.2010 N?kte?í bezpe?nostní experti jsou trochu i hackery http://www.thinq.co.uk JP
04.06.2010 Spojené státy nejsou v kybernetické válce http://www.fiercegovernmentit.com JP
04.06.2010 Hacknuta ?te?ka chytrých karet Kobil http://www.h-online.com JP
04.06.2010 sectool - voln? dostupný nástroj pro bezpe?nostní audit a detekci pr?nik? (IDS) http://www.darknet.org.uk JP
03.06.2010 Twitter, Facebook a úpadek Západní civilizace http://www.csoonline.com JP
03.06.2010 Windows, Mac nebo Linux? Není to o OS, ale o uživateli http://www.networkworld.com JP
03.06.2010 Forenzní analýza fotografií - identifikace podvržených fotek http://www.networkworld.com JP
03.06.2010 DoS útok na Jewish Chronicle po zásahu proti aktivist?m v Gaze http://www.scmagazineuk.com JP
03.06.2010 IT profesionálové hackují své vlastní organizace, aby se ujistili, že zabrání útok?m hacker? http://www.net-security.org JP
03.06.2010 Samsung distribuje s mobilem i malware http://www.sophos.com JP
03.06.2010 USA - chybující zpravodajské služby http://www.washingtonpost.com JP
03.06.2010 Ameri?tí vojáci - problém s GPS http://www.foxnews.com JP
03.06.2010 Microsoft komentuje postupy Google (nedávný odchod od Windows ve spole?nosti) http://www.h-online.com JP
03.06.2010 Clickjacking v sociálních sítích = likejacking http://www.h-online.com JP
02.06.2010 Vyšel draft Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions http://www.ietf.org JP
02.06.2010 10 rozší?ení pro Chrome k zlepšení online bezpe?nosti http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.06.2010 NIST: Continuous Monitoring - FAQ http://csrc.ncsl.nist.gov JP
02.06.2010 Kybernetické útoky jsou nejv?tší hrozbou pro americké rozvodné sít? http://www.networkworld.com JP
02.06.2010 Odchod Google od Windows neochrání spole?nost p?ed bezpe?nostními problémy http://www.crn.com JP
02.06.2010 Etika spole?nosti versus bezpe?nostní etika http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.06.2010 Je t?eba zálohy šifrovat? http://www.theregister.co.uk JP
02.06.2010 Rootkit pro Android bude prezentován p?íští m?síc na Defconu http://www.computerworld.com JP
02.06.2010 Recenze knihy: Windows Forensic Analysis http://blogs.sans.org JP
02.06.2010 K ochran? administrátorských hesel http://blogs.sans.org JP
02.06.2010 Bezplatné aplikace instalují spyware na Macích http://news.cnet.com JP
02.06.2010 ?erv, ší?ící se pomocí ukradeného kliknutí, infikoval stovky tisíc uživatel? Facebooku http://www.eweek.com JP
02.06.2010 10 d?vod? pro? obavy o soukromí nedostanou lidi z Facebooku pry? http://www.eweek.com JP
02.06.2010 Má to být nejv?tší pr?lom od dob Watergate http://www.theregister.co.uk JP
01.06.2010 Velké botnety a jak je zastavit http://www.itworld.com JP
01.06.2010 Chcete se dohodnout? A používáte správnou taktiku? http://www.csoonline.com JP
01.06.2010 Hacke?i zve?ejnili nástroj, který odemkne iPhone 3G/3Gs/3.1.3 http://www.stockwatch.in JP
01.06.2010 Google nebude ve své spole?nosti používat Windows - z bezpe?nostních d?vod? http://www.ft.com JP
01.06.2010 Audit a pot?eba jeho integrace do technické architektury http://blogs.techrepublic.com.com JP
01.06.2010 P?tice obvin?ných z pokusu ukrást z elektronického bankovnictví 450 000 dolar? prost?ednictvím malware http://www.theregister.co.uk JP
01.06.2010 Bezpe?nostní aktualizace pro Adobe Photoshop CS4 http://www.adobe.com JP
01.06.2010 iPad jako za?ízení pro bezpe?nostní testy http://it.toolbox.com JP
Design: Webdesign