Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2005 - nápov?da k úlohám t?etího kola (!)

30.10.2005
Vážení sout?žící,
v nejbližší dob? budou zve?ejn?ny úlohy t?etího a posledního kola naší sout?že.
Nezapome?te, že celkový vít?z bude ten, kdo nejen vy?eší všechny úlohy, ale vy?eší je jako první!

Informace z tohoto p?ísp?vku je tedy možné využít k p?íprav? k ?ešení úloh t?etího kola.

1. P?ehled systém?, které budete ve t?etím kole ?ešit:
 • III/1 Sloupcová transpozice (úplná tabulka)
 • III/2 Playfair
 • III/3 Dvojitá transpozice (úplná tabulka)
 • III/4 ÜBCHI
 • III/5 ADFGX
 • III/6 ENIGMA
 • III/7 ENIGMA

2. Popis systém?
Jednoduchá transpozice, Crypto-World 11/2000, str. 2-6
Popis šifry PlayFair, Crypto-World 3/2005, str. 11-14
Popis šifry ÜBCHI, ÜBCHI
Popis šifry ADFGX, ADFGX
Dešifrace textu zašifrovaného Enigmou, Crypto-World 78/2005, p?íloha

3. Nápov?da
Klasické lušt?ní úloh tohoto kola by bylo velmi pracné. Z tohoto d?vodu se ve vašem p?ípad? bude jednat spíše o ?ešení / dešifraci. Obdobn? jako v úloze II/9. P?edložené systémy mají jeden nebo dva klí?e. Je možné, že jeden z klí?? (díky ?ešení p?edchozích úloh) již znáte a teprve druhý budete muset získat (po tomto zjednodušení) vylušt?ním.... V p?ípad?, že úloha má jeden klí? je možné, že jej již také znáte ...
Dále vám prozradím, že úlohy již nepoužívají informace z ?ešení úkol? prvého kola. Na úkoly prvého kola m?žete zcela zapomenout.
Zdroj: http://soutez2005.crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Sout?ž 2005 - nápov?da k úloze ?.II/9 (program pro dešifraci) - starší ->>
Design: Webdesign