Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - TomᚠRosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2010 Školáci jsou ohroženi kyberšikanou, informace jsou d?ležité i pro rodi?e http://www.novinky.cz JP
31.08.2010 Nové elektronické ob?anské pr?kazy: budou p?ínosem, nebo no?ní m?rou? http://www.lupa.cz JP
31.08.2010 Pozor na r?zná podvodná šet?ení, jejich skute?ným cílem je vytáhnout z vás citlivá osobní data http://www.net-security.org JP
31.08.2010 P?íliš mnoho uživatel? sociálních sítí zde prozrazuje citlivé informace http://www.net-security.org JP
31.08.2010 Vydán Wireshark ve verzi 1.4.0 http://www.net-security.org JP
31.08.2010 Trendy zranitelností, jak se s nimi vypo?ádávají firmy? http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
31.08.2010 QuickTime (Apple) - nalezená zadní vrátka jsou vážným nebezpe?ím http://www.theregister.co.uk JP
31.08.2010 AVG vydalo seznam nejvíce nebezpe?ných zemí pro internetové surfa?e http://www.eweek.com JP
31.08.2010 Velmi pomalé PC, co s tím? http://www.networkworld.com JP
31.08.2010 Typický den bojovníka proti vir?m http://www.guardian.co.uk JP
30.08.2010 Pentagon zvažuje preventivní údery jako sou?ást kybernetické obranné strategie http://www.washingtonpost.com JP
30.08.2010 K ?áste?né havárii internetu z 27. srpna 2010 http://www.renesys.com JP
30.08.2010 Chyba v G-mailu, nebyli jste minulý týden také mezi 4 milióny spamer?? http://www.sophos.com JP
30.08.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 34/2010 http://www.root.cz JP
28.08.2010 Objevují se stále nové dll exploity http://www.h-online.com JP
28.08.2010 Kaspersky varuje p?ed ?ervy, které se ší?í IM klienty http://www.scmagazineuk.com JP
28.08.2010 Jak se vyhnout kompromitaci malwarem, který p?ichází z p?enosných médií http://blogs.techrepublic.com.com JP
28.08.2010 Botnet Pushdo tém?? neutralizován http://www.theregister.co.uk JP
28.08.2010 BlackBerry - nebude žádný hlavní klí? (master key) pro p?ístup k zašifrovaným dat?m http://news.in.msn.com JP
28.08.2010 Rootkit pro 64 bitové Windows - TDL3 http://www.prevx.com JP
27.08.2010 Americká armáda chce rozší?it sv?j vliv na soukromou po?íta?ovou infrastrukturu http://www.networkworld.com JP
27.08.2010 Vývoj terminologie po?íta?ové kriminality http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.08.2010 Výzvy sí?ové bezpe?nosti, kterým ?elí univerzity http://www.net-security.org JP
27.08.2010 Podle bezpe?nostní firmy se nyní jeden ze ?ty? ?erv? ší?í infikovanými USB za?ízeními http://www.computerworld.com JP
27.08.2010 Top ten webových hrozeb a cesty k jejich eliminaci http://www.computerweekly.com JP
27.08.2010 Nejv?tší hrozbou cloud?m jsou bezpe?nostní faktory http://venturebeat.com JP
27.08.2010 Amerika chce zasáhnout proti lupi?ským online lékárnám http://krebsonsecurity.com JP
27.08.2010 ?ínská politika sm?ruje k tomu, aby ze zem? odešly zahrani?ní bezpe?nostní firmy http://www.computerworld.com JP
27.08.2010 Plány Pentagonu týkající se kybernetické bezpe?nosti http://www.washingtonpost.com JP
27.08.2010 10 aktivit databází, které by jejich provozovatelé m?li monitorovat http://searchsecurity.bitpipe.com JP
26.08.2010 Bezpe?ný internet: další pokus o edukaci uživatel? http://www.lupa.cz JP
26.08.2010 Bezpe?nostní šéfové a jejich chování ve své domácnosti http://www.networkworld.com JP
26.08.2010 Útok (Flash cookies) zombík? http://www.pcworld.com JP
26.08.2010 První pololetí roku 2010 je rekordní z hlediska po?tu nalezených zranitelností http://www.computing.co.uk JP
26.08.2010 Windows dll exploit - hacke?i zve?ejnili útoky na více než 40 aplikací http://www.computerworld.com JP
26.08.2010 Wikileaks zve?ejnilo tajný dokument CIA http://www.theregister.co.uk JP
26.08.2010 K bezpe?nosti nových britských pas? http://www.fastcompany.com JP
26.08.2010 USA - vláda m?že sledovat své ob?any pomocí GPS http://www.time.com JP
26.08.2010 Hacke?i zasílají své kódy Microsoftu http://www.zdnet.com.au JP
26.08.2010 Nový draft pracovní skupiny TLS http://www.ietf.org JP
25.08.2010 Americký NIST vydal dokument Special Publication 800-81 Revision 1 Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide http://csrc.ncsl.nist.gov JP
25.08.2010 Za více než 40 procent spamu je odpov?dný botnet Rustock http://www.computerworld.com JP
25.08.2010 Byly zve?ejn?ny informace k dosud nejvážn?jšímu pr?niku do amerických vojenských po?íta?? (v roce 2008) http://www.washingtonpost.com JP
25.08.2010 Zprávy o „úmrtích“ celebrit p?i haváriích v letadlech a autech slouží jako vnadidlo pro botnet Zeus http://www.computerworld.com JP
25.08.2010 VISA vydává bezpe?nostní doporu?ení pro prodejce platebních aplikací http://www.eweek.com JP
25.08.2010 Nový voln? dostupný nástroj pom?že v boji proti malware http://www.networkworld.com JP
25.08.2010 Zve?ejn?n byl nástroj, který obsahuje exploit týkající se dll ve Windows http://www.computerworld.com JP
25.08.2010 N?mecko: policie konfiskovala HW poskytovatele VPN http://www.h-online.com JP
25.08.2010 Brian Krebs ke zpráv? NSS Labs : antiviry se neumí vypo?ádat s exploity http://krebsonsecurity.com JP
24.08.2010 Podnikání a jeho vztah ke kybernetické válce http://www.csoonline.com JP
24.08.2010 Symantec se vrací k svým bezpe?nostním p?edpov?dím pro rok 2010 http://www.csoonline.com JP
24.08.2010 Baidu obvi?uje ?ínskou bezpe?nostní firmu http://www.networkworld.com JP
24.08.2010 Vydáno OpenSSH ve verzi 5.6 http://www.net-security.org JP
24.08.2010 Policie zatkla muže, který zve?ejnil díry v elektronickém hlasovacím systému http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2010 Výhružka smrtí v spamu http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2010 Koncern Nokia Siemens obvi?ován z dodání sledovací techniky do Iránu http://www.theregister.co.uk JP
24.08.2010 N?mecko p?ipravuje zákon k ochran? soukromí na pracovišti http://yro.slashdot.org JP
24.08.2010 K útok?m na výsledky vyhledáva?? http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
24.08.2010 Brian Krebs ke konferenci Malcon http://krebsonsecurity.com JP
24.08.2010 Hacke?i za?ínají úto?it na chytré mobily http://itknowledgeexchange.techtarget.com JP
23.08.2010 Datové schránky: kde ješt? po roce zeje díra http://www.lupa.cz JP
23.08.2010 Nejlepší antivir podle ?tená?? Živ?.cz http://www.zive.cz JP
23.08.2010 Ruské kybernetické podsv?tí http://www.eweek.com JP
23.08.2010 Špan?lsko: trojan v letištním systému mohl být p?í?inou pádu letadla http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2010 Další vážná zranitelnost nulového dne Windows objevena? http://www.prevx.com JP
23.08.2010 N?mecko vydává ID karty se zabudovaným ?ipem RFID http://www.ibtimes.com JP
23.08.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2010 http://www.root.cz JP
21.08.2010 Hlavní hrozby po?íta?ové bezpe?nosti http://www.gbn.co.za JP
21.08.2010 Jak se bránit únik?m dat z mobilních za?ízení http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.08.2010 K jedné komunikaci s internetovým podvodníkem http://www.net-security.org JP
21.08.2010 RFID - nebezpe?í krádeže ID anebo moderní nástroj, který pomáhá? http://www.pbs.org JP
20.08.2010 ?eská spo?itelna posiluje bezpe?nost internetového bankovnictví http://www.systemonline.cz JP
20.08.2010 Celebrity - desitka nejvíce nebezpe?ných pro vyhledávání na webu http://www.net-security.org JP
20.08.2010 Nehackovatelná PS3 - poda?ilo se do ní proniknout (video) http://www.theregister.co.uk JP
20.08.2010 AV-Test zve?ejnil výsledky testu antimalwarových produkt? http://gcn.com JP
20.08.2010 Intel kupuje bezpe?nostní firmu McAfee http://www.nytimes.com JP
20.08.2010 Tshark, voln? dostupný analyzér sí?ových protokol? a provozu sít? http://www.darknet.org.uk JP
20.08.2010 Strategie pro monitorování interních hrozeb http://searchsecurity.techtarget.com JP
19.08.2010 Da?, kterou platíme strachu http://sethgodin.typepad.com JP
19.08.2010 Kryptosystém z roku 1978 odolá útok?m kvantových po?íta?? http://www.technologyreview.com JP
19.08.2010 Bezplatné ?i voln? dostupné nástroje, které pomohou vyšet?ování v organizaci http://www.csoonline.com JP
19.08.2010 Zam?stnanci p?ipouští, že kradou data, když odchází ze zam?stnání http://www.net-security.org JP
19.08.2010 Autor Šakala (Frederick Forsyth) obvi?uje NSA z hacknutí notebooku své manželky http://www.theregister.co.uk JP
19.08.2010 Z p?ihlašovací stránky Facebooku stále mohou unikat citlivé informace http://www.theregister.co.uk JP
19.08.2010 Používání více ?asových zna?ek ve forenzní analýze https://blogs.sans.org JP
19.08.2010 Forenzní artefakty http://forensicartifacts.com JP
18.08.2010 CSI:Internet Episode 5: Matryoshka in Flash http://www.h-online.com JP
18.08.2010 Osmice podvod?, které jsou aktuální na Facebooku tento m?síc http://www.crn.com JP
18.08.2010 Schneierova chyba (?) http://www.schneier.com JP
18.08.2010 RIM umožní Indii monitoring BlackBerry http://www.computerworld.com JP
18.08.2010 Sociální inženýrství 101 http://news.cnet.com JP
18.08.2010 Aplikace pro Android tajn? p?edává údaje GPS http://www.theregister.co.uk JP
18.08.2010 Hacknuté Warez fórum http://www.h-online.com JP
18.08.2010 NSS Labs : také jejich testy prokazují, že antiviry nedostate?n? reagují na exploity http://www.itworld.com JP
18.08.2010 EFF varuje p?ed ned?v?ryhodným SSL http://www.networkworld.com JP
17.08.2010 P vs NP pre každého. ?o by znamenalo P ≠ NP a ?o P = NP http://www.dsl.sk JP
17.08.2010 Perimetr fyzické bezpe?nosti http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.08.2010 Hacke?i, cracke?i, po?íta?oví zlo?inci atd. - jaký pojem správn? používat http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.08.2010 Trh s bezpe?nostním SW vzrostl za poslední rok o 11 procent http://www.net-security.org JP
17.08.2010 Hacknuté chytré mobily mohou být vojenským nebezpe?ím http://www.computerworld.com JP
17.08.2010 Jak na webu platit bezpe?n? http://hn.ihned.cz JP
17.08.2010 Facebook a Dislike Button - další rozší?ená návnada podvodník? http://www.sophos.com JP
17.08.2010 Interní úto?ník - stálá a pokro?ilá hrozba http://www.darkreading.com JP
17.08.2010 Lama?i hesel mají p?ekvapivou tajnou zbra? http://gcn.com JP
17.08.2010 Fotografie prozradí tajemství, místo kde žijete http://www.nytimes.com JP
16.08.2010 ?eská spo?itelna blokovala platební karty, zkopírovali je zlod?ji http://www.novinky.cz JP
16.08.2010 Jak na vašem po?íta?i najít keylogger http://searchmidmarketsecurity.techtarget.com JP
16.08.2010 Jak ubráníte své soukromí na Internetu vy, když dostali i Pitra? http://www.lupa.cz JP
16.08.2010 Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems http://www.iacr.org JP
16.08.2010 Konference CRYPTO 2010 zahájena http://www.iacr.org JP
16.08.2010 P?t doporu?ení pro vaši bezpe?nost na Facebooku http://www.computerworld.com JP
16.08.2010 Šest d?vod?, pro? se zabývat starostmi o bezpe?nost IT http://gcn.com JP
16.08.2010 Datová centra : lidský faktor je p?í?inou 70 procent chyb http://www.computerworld.com JP
16.08.2010 Software, který umož?uje disident?m posílat tajné zprávy p?es Twitter, Flickr http://gigaom.com JP
16.08.2010 Federálové stále vyšet?ují hacknutí AT&T (stránky pro iPad) http://news.cnet.com JP
16.08.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 32/2010 http://www.root.cz JP
13.08.2010 Falešné antiviry se za?aly prodávat i p?es telefon http://www.zive.cz JP
13.08.2010 Bezpe?nostní kiksy vyzna?ující se svou hloupostí http://www.csoonline.com JP
13.08.2010 Video : online kriminalita - hra na ko?ku a myš (hacke?i vs. bezpe?nostní firmy) http://www.pbs.org JP
13.08.2010 80 milión? web? múže být kompromitováno díky chyb? v Adobe ColdFusion http://www.scmagazineuk.com JP
13.08.2010 Nová zranitelnost OS Palm Pre http://www.zdnet.co.uk JP
13.08.2010 CIO - práv? jeho úlohou je ?íci, kterými hrozbami je t?eba se zabývat http://www.computing.co.uk JP
13.08.2010 Ignorujte p?íru?ky EU k ochran? soukromí a bezpe?nosti - na vlastní riziko http://www.computing.co.uk JP
13.08.2010 Nová norma pro práci s platebními kartami bude vydána v zá?í http://www.computerworld.com JP
13.08.2010 Zve?ejn?n byl „nebezpe?ný“ exploit pro iPhone http://www.networkworld.com JP
12.08.2010 Za únik vojenských informácií na USB k?ú?och potrestali dvoch vojakov http://pocitace.sme.sk JP
12.08.2010 P?t cest, kterými se zam?stnanci pokouší dostat na zakázané stránky http://www.csoonline.com JP
12.08.2010 Hayden : Hacke?i nutí uživatele internetu používat sebeobranu http://www.pbs.org JP
12.08.2010 Zam?stnáváte hackera? Klady, zápory a ohavnosti http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.08.2010 Francie - uv?zn?n hacker (podvody s platebními kartami) http://www.theregister.co.uk JP
12.08.2010 Další podrobnosti k botnetu Zeus, který nyní úto?í na britské banky http://www.theregister.co.uk JP
12.08.2010 P?ipomínky k prezentovanému d?kazu P=NP http://en.wikinews.org JP
12.08.2010 Usenix 2010 http://www.usenix.org JP
12.08.2010 Chytré mobily - heslo lze rekonstruovat z otisk? prst? na obrazovce http://www.networkworld.com JP
12.08.2010 Zabýváte se svými nastaveními ve Facebooku? http://www.uic.edu JP
12.08.2010 Hack automobilu bude prezentován na konferenci Usenix http://arstechnica.com JP
11.08.2010 Efektivnost bezpe?nostních metrik http://www.csoonline.com JP
11.08.2010 Fyzická bezpe?nost : zámky, biometrie atd. http://blogs.techrepublic.com.com JP
11.08.2010 Phishe?i vám za vaše heslo k Facebooku nabízí bezpe?nost http://www.net-security.org JP
11.08.2010 Bu?te aktivn?jšími ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
11.08.2010 Taxonomie dat na sociálních sítích - esej Bruce Schneiera http://www.schneier.com JP
11.08.2010 Britské banky zasaženy masivními podvody pocházejícími od botnetu Zeus http://www.computerworld.com JP
11.08.2010 Za?ízení spole?nosti Apple jsou zranitelná, varuje N?mecko http://www.guardian.co.uk JP
11.08.2010 První SMS trojan pro Android http://www.h-online.com JP
11.08.2010 Zranitelnost v OpenSSL 1.0.x http://www.h-online.com JP
11.08.2010 Hledáte atraktivní obrázky? Google vás m?že p?ivést k malware http://www.infosecurity-us.com JP
10.08.2010 Chra?te svá kritická data, nejen svou infrastrukturu (p?íru?ka) http://viewer.media.bitpipe.com JP
10.08.2010 Tuzemské firmy nechrání svá data http://www.systemonline.cz JP
10.08.2010 Správa firewall? dnes a zítra http://datacenterjournal.com JP
10.08.2010 P?íjemci nejsou jedinými ob??mi spamu http://www.networkworld.com JP
10.08.2010 Ješt? k hacknutí biometrického zámku na Defconu http://www.wired.co.uk JP
10.08.2010 Také Indie buduje svoji kybernetickou armádu http://economictimes.indiatimes.com JP
10.08.2010 Spyware v Blackberry http://www.computerworld.com JP
10.08.2010 Antivirová ochrana je ješt? ot?esn?jší než se myslelo http://www.theregister.co.uk JP
10.08.2010 Jak stará tiskárna m?že prozradit vaše nejintimn?jší tajemství http://www.theregister.co.uk JP
10.08.2010 Malware a kradené digitální certifikáty http://www.eweek.com JP
10.08.2010 Problém P= NP? vy?ešen ? http://www.scribd.com JP
09.08.2010 Chytré mobily - výzvy podnikové bezpe?nosti http://www.networkworld.com JP
09.08.2010 Ivan Ristic o rozbití SSL (video) http://www.net-security.org JP
09.08.2010 RIM a Saudská Arábie se dohodli na monitorování dat z BlackBerry http://www.zdnet.co.uk JP
09.08.2010 Hoax o viru na Facebooku d?lá v?tší problémy než skute?ný vir http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2010 Sv?t a top malware http://blog.fireeye.com JP
09.08.2010 K jedné zranitelnosti výpo?t? v cloudech (memcached) http://www.sensepost.com JP
09.08.2010 Na Defconu byla IPv6 ozna?ena za bezpe?nostní no?ní m?ru http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2010 Estonec vydán do USA (hackování bankomat?) http://www.forexyard.com JP
09.08.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 31/2010 http://www.root.cz JP
07.08.2010 iPhone 4 odemknut http://www.macworld.com JP
06.08.2010 Crimepack - balík exploit? na (?erném) trhu http://krebsonsecurity.com JP
06.08.2010 P?tice bezpe?nostních vlastností Windows 7, o kterých by se m?lo v?d?t v podnikání http://www.itworld.com JP
06.08.2010 July 2010 RSA Online Fraud Report http://www.rsa.com JP
06.08.2010 S jakým malware dnes bojujeme. http://www.networkworld.com JP
06.08.2010 Heslo z iPhone 4 zjistí crackující SW http://www.theregister.co.uk JP
06.08.2010 NSA a National Cryptologic Museum http://www.schneier.com JP
06.08.2010 63 procent uživatel? podporuje po?íta?ovou špionáž, kterou provádí vláda http://www.eweekeurope.co.uk JP
06.08.2010 Top 5 zranitelností, které jsou nalézány neodhalené v podnicích http://www.net-security.org JP
06.08.2010 Vývojá? SW pro CIA - také on p?ichází s open source http://www.wired.com JP
05.08.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 7-8/2010 http://crypto-world.info PV
05.08.2010 CSI Internet : Episode 4: Attack of the killer videos http://www.h-online.com JP
05.08.2010 Drtivá kritika srovnávací studie HW výkonnosti kandidát? SHA-3 http://csrc.nist.gov VK
05.08.2010 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti (DHS) vytvo?ilo týmy pro testování bezpe?nosti elektráren http://www.computerworld.com JP
05.08.2010 N?které arabské zem? se rozhodly blokovat používání BlackBerry http://www.eff.org JP
05.08.2010 Jakými cestami lze dálkov? využít exploit pro iPhone? http://www.f-secure.com JP
05.08.2010 Jak zbohatnout na botnetech http://www.eweek.com JP
05.08.2010 Odborníci varují : chytré m??i?e spot?eby proudu mohou být hacknuty http://www.eweekeurope.co.uk JP
05.08.2010 UK : šest lidí uv?zn?no, podíleli se na kompromitaci 10 000 bankovních ú?t? http://www.net-security.org JP
05.08.2010 Zeus 2 botnet kontroluje jen ve Velké Británii 100 000 po?íta?? http://www.theregister.co.uk JP
05.08.2010 Osm hrozeb, které vᚠantivir nezastaví http://whitepapers.theregister.co.uk JP
04.08.2010 Složitost hledání kolizí SHA-2 lze snížit! http://eprint.iacr.org PV
04.08.2010 V ?echách hackeri hromadne zneužívajú softvérové VoIP ústredne http://www.dsl.sk JP
04.08.2010 Nejv?tší nebezpe?í platebním kartám hrozí na benzinových pumpách http://www.csoonline.com JP
04.08.2010 Hacke?i pustili v parlamentu porno http://www.hardocp.com JP
04.08.2010 Šifrování GSM - není ho nutné rozbít, sta?í ho vypnout http://blogs.techrepublic.com.com JP
04.08.2010 Co si hlídat v období letních dovolených http://www.net-security.org JP
04.08.2010 Nejv?tší hrozbou pro d?v?rné informace jsou mobilní za?ízení http://www.net-security.org JP
04.08.2010 Zpráva : Sophos Security Threat Report Mid-Year 2010 - nová vlna útok? cílí na vlády http://www.sophos.com JP
04.08.2010 Prezentace a materiály z konference Black Hat - kompletní seznam všech dokument?, které jsou k dispozici online http://it.toolbox.com JP
04.08.2010 Seznam online skener? malware (soubor?) http://realsecurity.web.officelive.com JP
04.08.2010 Brian Krebs : antivirové produkty v?tšinou ignorují bezpe?nostní vlastnosti Windows http://krebsonsecurity.com JP
04.08.2010 Hacker použil XSS a Google Street View Data k ur?ení fyzického místa http://www.securityweek.com JP
04.08.2010 USA : testy zranitelností energetické rozvodné sít? http://news.cnet.com JP
04.08.2010 Weaknet Linux - distribuce Linuxu pro penetra?ní testy a forenzní analýzu http://www.darknet.org.uk JP
04.08.2010 Zkušenosti s ochranou IT p?ed bleskem http://isc.sans.edu JP
04.08.2010 Projekt Vigilant - je to podvod ? http://cryptome.org JP
03.08.2010 Výstup SW produktu : pohled vývojá?e, uživatele a bezpe?nostní pohled http://blogs.techrepublic.com.com JP
03.08.2010 Nezanedbávejte interní hrozby! http://blogs.techrepublic.com.com JP
03.08.2010 Ponemon Institute : Bezpe?nost webu 2.0 na pracovisšti http://www.checkpoint.com JP
03.08.2010 Analytici AVG, mini Zeus botnet a 60 GB kradených dat http://www.zdnet.com JP
03.08.2010 Recenze knihy : How Risky Is It, Really?: Why Our Fears Don\'t Always Match the Facts http://www.schneier.com JP
03.08.2010 Prohlíže? umožní využívat aplikace pro odem?ené iPhone 4 http://news.cnet.com JP
02.08.2010 iPhone a soukromí - prezentace na konferenci Black Hat http://www.blackhat.com JP
02.08.2010 Microsoft a Cryptography Research uzav?ely alianci http://www.computing.co.uk JP
02.08.2010 Po úniku dokument? na Wikileaks provede americká armáda inspekci své IT bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
02.08.2010 Banky hledají pomoc svých zákazník? v boji proti online krádežím http://www.usatoday.com JP
02.08.2010 Odemkne Windows bez znalosti hesla (logon screen) http://seclists.org JP
02.08.2010 Falešný vysíla? GPS umožnil odposlechy mobil? (demonstrace na Defconu) http://www.wired.com JP
02.08.2010 Biometrické a jiné zámky - p?ekonány hackery na Defconu http://www.wired.com JP
02.08.2010 Nový zlatý d?l na internetu - vaše tajemství http://online.wsj.com JP
02.08.2010 Jak ukrást podniková tajemství za 20 minut http://www.pcworld.com JP
02.08.2010 Firefox 4 bude bezpe?n?jší http://download.cnet.com JP
02.08.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 30/2010 http://www.root.cz JP
01.08.2010 E-zin Crypto-World 6/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign