Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2007 NIST vydal Special Publication 800-78-1, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification http://csrc.ncsl.nist.gov JP
31.08.2007 Pozoruje vás n?kdo za vašimi zády? http://www.stanford.edu JP
31.08.2007 D?vody, pro? je t?eba zálohovat http://www.sjaaklaan.com JP
31.08.2007 Šest chyb p?i správ? log? http://www.infosecwriters.com JP
31.08.2007 SONY - nalezeny další rootkity http://www.computerworld.com JP
30.08.2007 Windows Defender - podívejte se na n?j podrobn?ji (Windows Vista) http://techrepublic.com.com JP
30.08.2007 Rizika elektronického podnikání http://www.networkworld.com JP
30.08.2007 Hacknutí iPhone m?že zp?sobit revoluci - a? je to s legálností t?chto postup? jakékoliv http://www.wired.com JP
30.08.2007 Jako konzultant najd?te citlivá data pomocí nástroje Nessus http://blog.tenablesecurity.com JP
30.08.2007 Ekonomika bezpe?nosti http://www.net-security.org JP
30.08.2007 K antirekognoska?ním technologiím http://www.theregister.co.uk JP
30.08.2007 FBI - jak fungují odposlechy http://www.wired.com JP
30.08.2007 Rootkity spole?nosti SONY - srovnání http://www.f-secure.com JP
30.08.2007 Virtualizované rootkity - ?ást 2 http://www.securityfocus.com JP
30.08.2007 Jen stíny rootkit?, nebo skute?ná hrozba? http://www.zive.cz JP
30.08.2007 IETF pkix - vyšlo rfc.4985 Subject Alternative Name for Expression of Service Name http://www.rfc-editor.org JP
30.08.2007 NIST vydal Special Publication (SP) 800-95, Guide to Secure Web Services http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.08.2007 Postranní kanály - k zranitelnostem n?kterých implementací RSA (speciáln? OpenSSL) http://eprint.iacr.org JP
29.08.2007 Další komentá?e k novému n?meckému antihackerskému zákonu http://www.darkreading.com JP
29.08.2007 Úvod do sí?ových systém? pro detekci pr?nik? http://www.informit.com JP
29.08.2007 P?t bezpe?nostních widget? pro Operu http://www.net-security.org JP
29.08.2007 Staré hrozby nikdy neumírají http://www.infosecwriters.com JP
29.08.2007 P?ehled ukazuje, že za nejv?tší rizika jsou považována rizika spojená s používáním notebook? http://www.teleworkexchange.com JP
29.08.2007 Útok muže v prohlíže?i vede k zranitelnosti vašich online transakcí i po správné autentizaci http://www.computerworld.com JP
29.08.2007 Microsoft spustil blog pro hackery http://news.zdnet.co.uk JP
29.08.2007 Hackování intranetu prost?ednictvím webovského rozhraní http://www.sectheory.com JP
28.08.2007 Personální firewally a sí?oví administráto?i http://www.itsecurity.com JP
28.08.2007 Whitfield Diffie - interview s mimo?ádnou osobností http://www.computerworld.com JP
28.08.2007 MailScanner a Anomy Sanitizer - srovnání dvou antivirových skener? (open source) pro Linux http://www.linux.com JP
28.08.2007 Deset formulací, které by váš bezpe?nostní expert nem?l použít http://www.computerworld.com JP
28.08.2007 F-Secure obvi?uje - spole?nost SONY znovu používá rootkity http://www.computerworld.com JP
28.08.2007 Používáte ve vaší organizaci terminály pro platební karty? http://www.hackerfactor.com JP
28.08.2007 Digitální obrazové informace a jejich forenzní analýza http://www.hackerfactor.com JP
28.08.2007 Je koncepce ochrany sít? na jejím perimetru p?ekonanou záležitostí? http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.08.2007 rsync a audit integrity systému soubor? http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.08.2007 Jak zašifrovat a skrýt jeden oddíl na disku http://adamheckler.wordpress.com JP
27.08.2007 Phishing již znáte. Co však víte o vishingu? http://www.infosecwriters.com JP
27.08.2007 Botnety ?erva Storm - nové útoky http://it.slashdot.org JP
27.08.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 34/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
25.08.2007 Nelé?itelné viry - jak je tato hrozba reálná ? http://www.linuxinsider.com JP
25.08.2007 Spam, který vás m?že zabít http://reviews.cnet.com JP
25.08.2007 Bruce Schneier - portrét http://www.citypages.com JP
25.08.2007 Kryptologové rozbili systém zabezpe?ující zámky aut http://www.theregister.co.uk JP
25.08.2007 Phisherské stránky bank - jak jsou rychle odstra?ovány http://www.lightbluetouchpaper.org JP
25.08.2007 Vyšlo rfc.5035 - Enhanced Security Services (ESS) Update: Adding CertID Algorithm Agility http://www.rfc-editor.org JP
24.08.2007 10 krok?, jak se p?ipravit na možnou kybernetickou válku http://www.networkworld.com JP
24.08.2007 K bezpe?nostním nastavením Interent Exploreru http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
24.08.2007 Nessus a vyhledávání zranitelností vašeho systému http://blogs.techrepublic.com.com JP
24.08.2007 SSL, phishing a n?které statistiky http://blog.johnath.com JP
24.08.2007 Jak neutralizovat dnešní nejhorší typy útok? na web http://www.networkworld.com JP
24.08.2007 X-morphing a útoky proti prohlíže??m http://www.infosecwriters.com JP
24.08.2007 Systém CAPTCHA - komentá? k n?kolika ?lánk?m http://ha.ckers.org JP
24.08.2007 Seznam defaultních hesel (aktualizovaný). http://www.redoracle.com JP
24.08.2007 Nástroje pro skenování port? a testování sí?ové bezpe?nosti http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
23.08.2007 RFID - analýza spot?eby proudu vzdálenou cestou http://eprint.iacr.org JP
23.08.2007 Virtualizované rootkity - ?ást 1 http://www.securityfocus.com JP
23.08.2007 FBI spouští projekt kybernetické bezpe?nosti http://www.gcn.com JP
23.08.2007 Nástroje sloužící k auditu integrity SW http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.08.2007 Šet?ení nejv?tší krádeže dat historie (TJX) - stopy vedou k Ukrajinci http://www.theregister.co.uk JP
23.08.2007 Konference Crypto 2007 - rump session http://rump2007.cr.yp.to JP
23.08.2007 Úplný HW hack iPhone http://security-protocols.com JP
22.08.2007 Mobilní za?ízení - bezpe?nost zde z?stává nejslabším ?lánkem http://www.infoworld.com JP
22.08.2007 Šifrování na notebooku - volba správných strategií http://searchsecurity.techtarget.com JP
22.08.2007 Šifrujete data ? T?chto šest v?cí byste m?li znát http://searchservervirtualization.bitpipe.com JP
22.08.2007 Metasploit - p?íru?ka v podob? Wiki http://en.wikibooks.org JP
22.08.2007 Bezpe?nost s využitím open source, ?ást 2 - 10 vynikajících aplikací http://www.linuxinsider.com JP
22.08.2007 Jste p?ipraveni na ransomware? http://www.itsecurity.com JP
22.08.2007 Varování i pro milovníky ko?ek - ?erv Storm tisíce tvá?í http://www.theregister.co.uk JP
21.08.2007 Jsou bezpe?nostní hodnocení nezbytná? http://whitepapers.techrepublic.com.com JP
21.08.2007 Chování d?tí online - rozbor EU http://ec.europa.eu JP
21.08.2007 Velká Británie - pro studenty vydán Personal information toolkit http://www.ico.gov.uk JP
21.08.2007 K ekonomice informa?ní bezpe?nosti http://www.cl.cam.ac.uk JP
21.08.2007 Vaše data jsou nyní mén? bezpe?ná než byla p?ed dv?ma roky http://www.computerworld.com JP
20.08.2007 IT bezpe?nost - p?er?stají nám problémy p?es hlavu? http://www.gcn.com JP
20.08.2007 Poznej svého nep?ítele - škodící webovské servery http://www.net-security.org JP
20.08.2007 Krádeže ID - v ohrožení další statisíce uživatel? (Monster.com) http://www.computerworld.com JP
20.08.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 33/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
18.08.2007 Úvod do problematiky párování v kryptografii http://www.math.uwaterloo.ca JP
18.08.2007 Rfc.4998 - Evidence Record Syntax (ERS) http://www.rfc-archive.org JP
18.08.2007 Rfc.4949 - Internet Security Glossary, Version 2 http://www.rfc-archive.org JP
18.08.2007 Phishing - jak poráží online kontroly bank http://reviews.cnet.com JP
18.08.2007 Windows Vista - infrastruktura ?ipových (chytrých) karet http://www.microsoft.com JP
18.08.2007 Vstupy do vaší sít? a vaše vchodové dve?e - 10+1 analogií http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.08.2007 Bezpe?nost magnetických karet http://www.soom.cz JP
17.08.2007 AES a útoky z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
17.08.2007 P?íru?ka - správa uživatel? a hesel http://blogs.msdn.com JP
17.08.2007 IPSec - pokud máte problém v implementaci, na co je t?eba se podívat? http://blogs.techrepublic.com.com JP
17.08.2007 USA - každý pátý dosp?lý (surfující na internetu) se stává ob?tí podvodu http://www.infomaticsonline.co.uk JP
17.08.2007 Jak se z linuxového serveru stal zombie http://www.schneier.com JP
17.08.2007 Chra?te svá aktiva kompletním šifrováním disk? http://www.computerworld.com JP
17.08.2007 Nastal kone?n? ?as pro používání DNSSEC? http://www.eweek.com JP
17.08.2007 Nezbytnost ochran databází nar?stá http://searchsecurity.techtarget.com JP
16.08.2007 Univerzity jsou varovány p?ed útokem ?erva Storm Worm http://www.securityfocus.com JP
16.08.2007 K poslednímu vývoji spamu http://www.usatoday.com JP
16.08.2007 Budou bezpe?nostní firmy detekovat policejní spyware? http://news.com.com JP
16.08.2007 K t?em základním prvk?m kontroly p?ístupu http://blogs.techrepublic.com.com JP
16.08.2007 Cryptome a John Young - o muži, který stojí v pozadí jednoho z nejkontroverzn?jších web? http://www.radaronline.com JP
16.08.2007 Je reálné o?ekávat od b?žných zam?stanc? aktivní p?ístupy k ochran? dat? http://www.rsa.com JP
16.08.2007 Architektura NSA p?ístupu ke klasifikovaným dat?m budu moci být využívána v širším m??ítku http://www.gcn.com JP
16.08.2007 Harry Potter p?edznamenává smrt papírových knih? http://www.popularmechanics.com JP
16.08.2007 Pomohou audio vodoznaky v ochran? MP3? http://www.computerworld.com JP
16.08.2007 Pasti?ka na vlastníky domén http://www.hoax.cz JP
15.08.2007 Phishing a Pharming – krátke predstavenie 2. http://www.inet.sk JP
15.08.2007 Kaspersky Lab - p?ehled vývoje malware: duben-?ervenec 2007 http://www.net-security.org JP
15.08.2007 Phishing - komentá?e k dv?ma zajímavým studiím http://www.schneier.com JP
15.08.2007 Storm, nejhorší e-mailový malware všech dob, trhá rekordy http://www.computerworld.com JP
14.08.2007 Draft IETF S/MIME - Using the Boneh-Franklin and Boneh-Boyen identity-based encryption algorithms with the CMS http://www.ietf.org JP
14.08.2007 UK - zpráva o personální bezpe?nosti na internetu pro sn?movnu lord? http://www.publications.parliament.uk JP
14.08.2007 Vyhledáva?e - jejich srovnání z pohledu bezpe?nosti http://news.zdnet.co.uk JP
14.08.2007 Bezpe?nost online - nejlepší protizbraní je vaše hlava http://www.siliconvalley.com JP
14.08.2007 Deset v?cí, které od vás IT bezpe?nostní profesionálové necht?jí slyšet http://www.computerworld.com JP
14.08.2007 Plán obnovy a mobilní za?ízení http://searchwinit.techtarget.com JP
14.08.2007 Všechno, co byste m?li v?d?t o heslech (Microsoft - sít?, individuální po?íta?e) http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
13.08.2007 Podstatné sou?ásti technologie NAC (Network Acces Control) http://www.networkworld.com JP
13.08.2007 Za?ínáte používat vícefaktorovou autentizaci? http://www.crn.com JP
13.08.2007 K firewallu ve Windows Vista http://www.sans.org JP
13.08.2007 Deset v?cí, které vám pomohou k ochran? p?ed interními hrozbami http://www.zdnet.com.au JP
13.08.2007 Útok na stránky OSN http://www.computerworld.com JP
13.08.2007 O projektu na cracknutí algoritmu A5/1 http://wiki.thc.org JP
13.08.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 32/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
11.08.2007 PKI a nová Windows (Windows Vista a Windows Server 2008) http://www.microsoft.com JP
11.08.2007 RFID - nastala doba k tomu být paranoidní http://www.aimglobal.org JP
11.08.2007 Netcat - n?kolik užite?ných trik? http://www.terminally-incoherent.com JP
11.08.2007 Oracle a forenzní analýza http://www.databasesecurity.com JP
11.08.2007 Bezpe?nost Windows Vista - pro? nelze obejít výzvu UAC http://blogs.msdn.com JP
11.08.2007 Byl spušt?n distribuovaný projekt na rozbití hashovací funkce SHA-1 http://blog.wired.com JP
11.08.2007 Bezpe?nostní rizika technologií Web 2.0 http://viewer.media.bitpipe.com JP
10.08.2007 Nástroj WiCrawl - wi-fi (802.11x) Access Point auditor http://midnightresearch.com JP
10.08.2007 rfc.4945 - The Internet IP Security PKI Profile of IKEv1/ISAKMP, IKEv2, and PKIX http://www.rfc-archive.org JP
10.08.2007 Windows Server Longhorn a politiky hesel http://technet2.microsoft.com JP
10.08.2007 Používáte EFS (Encrypting File System) ve Windows? http://blogs.techrepublic.com.com JP
10.08.2007 Bezpe?nost vašeho notebooku http://onguardonline.gov JP
10.08.2007 Na co se ?tená?i ptají odborník? - vybraných 11 otázek a odpov?dí http://www.itsecurity.com JP
10.08.2007 Je za testy antivir? korupce? http://www.theregister.co.uk JP
10.08.2007 Esej Bruce Schneiera na téma - záruky ve sv?t? bezpe?nosti IT http://www.schneier.com JP
09.08.2007 Co chystají ti, kte?í stojí za ší?ením ?ervu Storm Worm? http://www.theregister.co.uk JP
09.08.2007 Bezpe?nost koncových bod? po?íta?ové sít? http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
09.08.2007 Prevence a detekce pr?nik? - rozsáhlejší p?íru?ka http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.08.2007 USA - zranitelnosti IT struktur a posuny legislativy http://www.washingtonpost.com JP
09.08.2007 Filtry p?ístupu na web http://www.itsecurity.com JP
09.08.2007 Ješt? jednou k biometrii cév http://www.schneier.com JP
09.08.2007 Nelehké vztahy mezi matematikou a kryptografii http://www.ams.org JP
08.08.2007 Další komentá?e k pr?b?hu konferencí Black Hat a Defcon http://reviews.cnet.com JP
08.08.2007 Domácí p?ipojení k internetu - pravd?podobnost, že uživatel se stane ob?tí online podvodu, je 1/4 http://www.informationweek.com JP
08.08.2007 Prezentace z konference Defcon http://164.106.251.250 JP
08.08.2007 P?es spamem nás zachrání ko?átka http://www.computerworld.com JP
08.08.2007 Eliptické k?ivky, NSA a budoucnost kryptografie s ve?ejným klí?em http://www.gcn.com JP
08.08.2007 K ochran? prohlíže?? p?ed útoky typu „DNS rebinding“ http://crypto.stanford.edu JP
08.08.2007 SW k stáhnutí - zabezpe?ení webovských aplikací http://www.businessinfo.co.uk JP
07.08.2007 Nástroje, které vám pomohou spravovat vaši Windows sí? http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.08.2007 Draft IETF S/MIME - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) http://www.ietf.org JP
07.08.2007 Online krádeže citlivých údaj?: dobrý byznys pro hackery http://www.lupa.cz JP
07.08.2007 Zabezpe?te uživatelský ú?et (SSH) http://blogs.techrepublic.com.com JP
07.08.2007 Vista BitLocker v akci - co lze o?ekávat v reálných situacích? http://www.computerworld.com JP
07.08.2007 Šest krok? k bezpe?n?jší síti http://www.crn.com JP
07.08.2007 Black Hat a Defcon, další informace http://www.moskalyuk.com JP
07.08.2007 Inguma - soubor nástroj? (toolkit) pro penetra?ní testování http://www.darknet.org.uk JP
07.08.2007 Kompletn? odem?ený iPhone pro libovolnou sí? http://gizmodo.com JP
06.08.2007 PDF spam - podrobnosti http://www.net-security.org JP
06.08.2007 Tipy a triky k zabezpe?ení vašich e-mail? http://www.itsecurity.com JP
06.08.2007 Steganografie - um?ní skrývat informace http://blogs.sun.com JP
06.08.2007 Caffeine Monkey - nástroj k zjiš?ování malware v JavaScriptu http://www.secureworks.com JP
06.08.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 31/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
06.08.2007 Defcon + Black Hat zpravodajství http://www.eecue.com JP
03.08.2007 Slovensko - Národný bezpe?nostný úrad akreditoval CA Disig http://www.inet.sk JP
03.08.2007 Linux - rizika útok? na vaše SSH http://www.itwire.com JP
03.08.2007 NIST vydal t?i drafty v serii SP 800 (48, 111, 113) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.08.2007 NIST - Special Publication 800-78-1, Cryptographic Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Verification. http://csrc.ncsl.nist.gov JP
03.08.2007 Prezentace konference Black Hat http://164.106.251.250 JP
03.08.2007 Nový nástroj umožní pr?nik do vaší mailové schránky http://blog.washingtonpost.com JP
03.08.2007 Malware maže MP3 na infikovaných po?íta?ích http://www.computerworld.com JP
03.08.2007 Zpravodajství ke konferencím Black Hat USA 2007 a Defcon 15 http://www.infoworld.com JP
03.08.2007 Black Hat - nové techniky zjistí skryté rootkity http://searchsecurity.techtarget.com JP
02.08.2007 SW pro analýzu sít? a možnosti t?chto program? http://searchwindowssecurity.techtarget.com JP
02.08.2007 P?ehled - Internet ve Velké Británii v roce 2007 http://www.oii.ox.ac.uk JP
02.08.2007 Kvantitativní pohled na penetra?ní testy http://www.net-security.org JP
02.08.2007 Jste infikován rootkitem, co nyní? Postup v šesti krocích. http://blogs.techrepublic.com.com JP
02.08.2007 Jak p?ežít Defcon? http://www.theregister.co.uk JP
02.08.2007 Pasy a RFID - další zranitelnosti http://www.wired.com JP
01.08.2007 Lineární registr s nelineárním výstupem - rekonstrukce nastavení http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
01.08.2007 Test 13 produkt? techologie NAC http://www.networkworld.com JP
01.08.2007 Black Hat 2007 - co nás ?eká http://searchsecurity.techtarget.com JP
01.08.2007 Zesilte t?emi kroky bezpe?nost Active Directory http://blogs.techrepublic.com.com JP
01.08.2007 Trojané a phishing - analýza spole?nosti Finjan http://www.creditman.biz JP
01.08.2007 Cain & Abel 4.9.6 http://www.dvhardware.net JP
01.08.2007 Deset v?cí, které vám vaše IT odd?lení nechce ?íci http://online.wsj.com JP
01.08.2007 Nástroj Wfuzz - testování webovských aplikací hrubou silou http://www.edge-security.com JP
Design: Webdesign