Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

„PRIMES in P“ a praktická kryptologie

22.04.2004
Když v lét? roku 2002 prolétla sv?tem zpráva o tom, že indi?tí matematici našli deterministický algoritmus, který s polynomiální složitostí rozhodne, zda je dané p?irozené ?íslo prvo?íslem, rozší?ila se zárove? vlna spekulací, nakolik tento výsledek zasáhne kryptologii. I dnes pom?rn? ?asto slýchávám na p?ednáškách dotazy na toto téma, a proto jsem se rozhodl p?idat odkaz na p?ehledn? zpracovanou, nenáro?n? pojatou mini-studii dopad? zmín?ného výsledku na praktickou kryptologii. Souhrnn? ?e?eno – praktická kryptologie nebyla výsledkem nijak ovlivn?na, nebo? stávající pravd?podobnostní algoritmy pro tuto úlohu jsou s ohledem na jejich implementaci stále nesrovnateln? efektivn?jší a pravd?podobnost (jednostrann?) chybné odpov?di je prakticky zcela zanedbatelná. Nicmén? pro teoretickou matematiku a zejména pro teorii složitosti je tento výsledek pom?rn? významný, odkud se dá p?edpokládat, že se n?jakým zp?sobem pravd?podobn? projeví i v oblasti teoretické kryptologie. Op?t lze ovšem tušit, že takový výsledek bude nadlouho pouze plnit posluchárny univerzit a konferencí. Navíc i na n?co takového si budeme muset patrn? ješt? chvíli po?kat. P?eci jen, dva roky nejsou v matematice zase tak dlouhá doba.
Zdroj: http://crypto.cs.mcgill.ca/~stiglic/PRIMES_P_FAQ.html
Autor: TRP?ekvapení, které uniklo pozornosti: AES pro utajovaná data ! - starší ->>
Design: Webdesign