Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?eské e-pasy jsou kvalitní, ale sem tam n?jaká muška se asi najde

13.10.2006
K biometrickým pas?m vyjde ?ada ?lánk?. Sdružení pro ochranu spot?ebitel? m? požádalo o vyjád?ení k jejich bezpe?nosti. První ?lánek vyšel na základ? prvotních informací, poskytnutých ministerstvem vnitra noviná??m. Druhý ?lánek vyšel nyní na základ? zvláštní sch?zky k bezpe?nosti.

V DSM i na internetu lze najít ?lánky s popisem r?zných ?ástí systému e-pas? a informace související. Jsem moc rád, že tyto ?lánky budou v nejbližších ?íslech p?etišt?ny také v Crypto-Worldu, aby se p?íslušné informace dostaly k odborné ve?ejnosti. O n?kterých t?chto informacích si pravd?podobn? MV myslelo, že nejsou ur?eny pro ve?ejnost.
Zdroj: http://www.spotrebitele.info/
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Strategie pro ochranu p?ed vnit?ními pr?niky - rostoucí business - starší ->>
Design: Webdesign