Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Crypto-World - zm?na sekce v?nované právním p?edpis?m a normám upravujících elektronický podpis

02.01.2005

K 2.1.2005 byla aktualizována sekce Informace.

V ?ásti Právní p?edpisy a standardy pro elektronický podpis byla dopln?na Vyhláška o elektronických podatelnách ?. 496/2004 Sb. a Na?ízení vlády, kterým se provádí zákon ?. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm?n? n?kterých dalších zákon? (zákon o elektronickém podpisu), ve zn?ní pozd?jších p?edpis? ?. NV 495/2004 Sb.

?ást Vybrané normy a standardy pro elektronický podpis byla zcela zm?n?na. Statická ?ást, která obsahovala soupis norem EESSI, CEN-ISSS a ETSI byla nahrazena linkama na oficiální stránky t?chto organizací a to tak, aby se zobrazil aktuální seznam norem t?chto institucí - norem, které se zabývají elektronickým podpisem a související tématikou.

Zdroj: http://crypto-world.info
Autor: PV


<<- novější - Kryptografický software
Design: Webdesign