Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.12.2011 Rizika sí?ových tiskáren http://blogs.mcafee.com JP
31.12.2011 Šest bezpe?nostních p?edsevzetí pro rok 2012 http://www.securitynewsdaily.com JP
31.12.2011 Hacke?i mají v plánu vypustit satelit - aby zabránili internetovou cenzuru http://www.securitynewsdaily.com JP
31.12.2011 Anonymous cht?jí v p?íštím roce napadat izraelské weby http://www.esecurityplanet.com JP
31.12.2011 K projekt?m SRI International (BotHunter atd.) http://www.wired.com JP
31.12.2011 Anonymous 101 (p?ehled jejich aktivit) http://www.wired.com JP
30.12.2011 Studie Ponemon Institute “Insecurity of Privileged Users - Global Survey of IT Practitioners” zp?ístupn?na http://www.hpenterprisesecurity.com JP
30.12.2011 Botnety jsou p?evažující hrozbou podnik?m http://threatpost.com JP
30.12.2011 K pr?b?hu slyšení s Manningem (WikiLeaks) http://www.cio-today.com JP
30.12.2011 Podvody s falešnými antiviry cílí na uživatele Androidu http://threatpost.com JP
30.12.2011 DestructiveSec a Personal Piggy BANK http://www.cyberwarnews.info JP
30.12.2011 Varování: p?esta?te používat tatáž hesla pro r?zné weby (pracovní a osobní využití) http://www.nextgov.com JP
30.12.2011 QR kódy a malware http://www.darkreading.com JP
30.12.2011 Informace z konference 28C3 http://www.h-online.com JP
30.12.2011 Aktualizován seznam zve?ejn?ných dokument?, které Anonymous ukradli Stratforu http://cryptome.org JP
30.12.2011 Soubor r?zných žeb?í?k? za rok 2011 http://www.scmagazine.com JP
30.12.2011 Aktualizované informace k útoku Anonymous na Specialforces.com http://www.pcworld.com JP
30.12.2011 Trojan pro Android se maskuje jako aplikace pro pozdravy http://www.net-security.org JP
30.12.2011 Microsft si pospíšil, vydal bezpe?nostní bulletin k chyb? v ASP.NET http://www.net-security.org JP
30.12.2011 Analýza útok? ve Facebooku http://www.net-security.org JP
30.12.2011 McAfee: uživatelé mobilních telefon? z?stávají laxní k otázkám kybernetické bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
30.12.2011 Pracovníci KasperskyLab prokázali, že tv?rci Stuxnetu a Duqu jsou jedni a titíž http://www.theregister.co.uk JP
29.12.2011 Kyberzlo?in 2012 pod?a ESET: Ideologické útoky, 60-eurové weby a zranite?ný Android http://tlacovespravy.wordpress.com JP
29.12.2011 Ameri?ané aktualizovali pravidla pro elektronické podepisování http://www.bezpapiru.cz JP
29.12.2011 10 v?cí, které je t?eba v?d?t o hacknutí Stratforu http://venturebeat.com JP
29.12.2011 KasperskyLab, zpráva: Cyberthreat Forecast for 2012 http://www.kaspersky.com JP
29.12.2011 Aplika?ní a databázová bezpe?nost jsou dv? stránky téže mince http://www.darkreading.com JP
29.12.2011 A glance back at 2011 http://www.networkworld.com JP
29.12.2011 28th Chaos Communication Congress (28C3) http://events.ccc.de JP
29.12.2011 Varování US-CERT ohledn? WPS (Wi-Fi Protected Setup) http://www.kb.cert.org JP
29.12.2011 McAfee: které hrozby budou hlavními hrá?i v roce 2012? http://www.net-security.org JP
29.12.2011 Co vévodilo zprávám z IT bezpe?nosti v roce 2011? http://www.eweek.com JP
29.12.2011 Bude mít ?ína obdobu americké Cyber Command ? http://blogs.cfr.org JP
29.12.2011 Stratfor: úto?níci se chystají zve?ejnit e-maily http://www.theregister.co.uk JP
29.12.2011 Organizace by m?ly mít ?ádné dispozi?ní politiky k ochran? svých citlivých dat http://www.eweek.com JP
28.12.2011 Stratfor - Anonymous informují o uniklých informacích, které se týkají speciálních sil (Special Forces) http://www.cyberwarnews.info JP
28.12.2011 Únik osobních dat 40 milión? ?í?an? http://thehackernews.com JP
28.12.2011 Sedm “nej” hack? roku 2011 http://www.darkreading.com JP
28.12.2011 Deset zpráv z IT, které budeme ?íst v roce 2012 http://www.networkworld.com JP
28.12.2011 Chra?te svá interní data proti vyhledáva??m (Google hacking atd.) http://www.darkreading.com JP
28.12.2011 Hacker-gentleman, který “hackoval” p?ed sto lety http://www.newscientist.com JP
28.12.2011 Biometrie se nov? zabývá ... zadkem uživatele http://www.theregister.co.uk JP
28.12.2011 Co m?žeme ud?lat pro bezpe?nost koncového bodu http://www.theregister.co.uk JP
27.12.2011 Video: hacknutý Android 4.0 na Kindle Fire http://techcrunch.com JP
27.12.2011 Pentagon schválil Android pro používání svými ú?edníky http://thehackernews.com JP
27.12.2011 10 bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2012 http://www.crn.com JP
27.12.2011 PacketFence ve verzi 3.1.0 (NAC systém) http://www.net-security.org JP
27.12.2011 Co se objeví v obchodech v roce 2012 (a bude p?edm?tem nových hrozeb) http://www.net-security.org JP
27.12.2011 Stratfor popírá, že Anonymous se dostali k seznamu jeho klient? http://www.computerworld.com JP
26.12.2011 Jaké m?l Stratfor povinnosti k ochran? dat a co ho m?že tento pr?nik stát? http://www.databreaches.net JP
26.12.2011 Váno?ní phisherský útok cílí na zákazníky Apple http://www.macworld.com JP
26.12.2011 Carrier IQ - zajímavá diskuze http://www.techrepublic.com JP
26.12.2011 Draft Transport Layer Security (TLS) Cached Information Extension http://www.ietf.org JP
26.12.2011 Trh s kradenými daty platebních karet je dnes význa?nou šedou ekonomikou http://www.timesleader.com JP
26.12.2011 Analýza: evropská mobilní bezpe?nost obsahuje zna?né množství slabin http://www.nytimes.com JP
26.12.2011 Anonymous zaúto?ily na Stratfor (americké centrum pro vyhodnocování mezinárodního d?ní) http://www.foxnews.com JP
26.12.2011 Rok 2011 byl rok útok?,, rok 2012 bude rokem posílení a p?izp?sobení se (Art Coviello, spole?nost RSA) http://www.scmagazineuk.com JP
26.12.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 51/2011 http://www.root.cz JP
25.12.2011 Skrytý drak - ?ínští hacke?i fungují organizovan? http://www.theregister.co.uk JP
25.12.2011 Šest nejhorších datových pr?nik? roku 2011 http://www.databreaches.net JP
25.12.2011 Aktualizace firmware ?eší bezpe?nostní problémy tiskáren HP LaserJet http://www.h-online.com JP
24.12.2011 Elinor Mills : p?t p?edpov?dí pro bezpe?nost v roce 2012 http://news.cnet.com JP
24.12.2011 Agresivní phisherský útok cílí na p?íslušníky americké armády http://www.mspnews.com JP
23.12.2011 Rusko - hacknuté telefonáty opozice http://elitestv.com JP
23.12.2011 “Školní trojan” - jeho nasazení v n?meckých školách pozastaveno http://www.gulli.com JP
23.12.2011 Další podrobnosti k malware Sykipot - ukazují na jeho ?ínský p?vod http://www.informationweek.com JP
23.12.2011 Thunderbird vydán ve verzi 9.0 http://www.h-online.com JP
23.12.2011 Dopadení Íránem špionážního letadélka a šifra RSA http://cryptome.org JP
23.12.2011 12 skupin ?ínských hacker? úto?ících na USA - komentá? http://www.scmagazineuk.com JP
23.12.2011 Neple?te si Javu a JavaScript. Javu rad?ji vypn?te! http://www.net-security.org JP
23.12.2011 Top 10 IT bezpe?nostních ?lánk? na TechRepublic http://www.techrepublic.com JP
23.12.2011 Jak se nestat ob?tí podvod? http://www.net-security.org JP
23.12.2011 Bezpe?nost SW - 25 závad, které vývojá?i zaslepen? implementují do aplikací http://www.eweek.com JP
23.12.2011 Správa záplat - je t?eba jí v?novat nemalou pozornost http://www.theregister.co.uk JP
23.12.2011 Podvod na Facebooku - láká na rozší?ení prohlíže?e http://www.theregister.co.uk JP
23.12.2011 Stránky Amnesty International hacknuty http://krebsonsecurity.com JP
23.12.2011 Bezpe?nost na amerických letištích http://www.vanityfair.com JP
22.12.2011 Recenze knihy: Defense Against the Black Arts http://books.slashdot.org JP
22.12.2011 Dnešní pohled na bezpe?nost na internetu http://www.physorg.com JP
22.12.2011 Wiretapper’s Ball - veletrh odposlechových technologií http://www.businessweek.com JP
22.12.2011 Siemens je obvi?ován ze snahy zakrýt vážné bezpe?nostní problémy svého software ICS (industrial control system) http://threatpost.com JP
22.12.2011 Chinese Software Developer Network - únik dat 6 milión? uživatel? http://thehackernews.com JP
22.12.2011 Kindle Fire od Amazonu a nemalá bezpe?nostní rizika http://www.securitynewsdaily.com JP
22.12.2011 Pro lepší bezpe?nost databází v roce 2012 http://www.darkreading.com JP
22.12.2011 P?ehled: Top security incidents of 2011 http://www.networkworld.com JP
22.12.2011 Lokalizovaný vyd?ra?ský software http://www.h-online.com JP
22.12.2011 VLC Media Player je ve verzi 1.1.13 http://www.h-online.com JP
22.12.2011 Falešné stránky na eBay nabízí iPhone 4S za polovi?ní cenu http://www.net-security.org JP
22.12.2011 Pr?niky v podnicích: hrozby mající p?vod v interních zam?stnancích, a to ty, které zp?sobují nejvíce škod http://www.eweek.com JP
22.12.2011 Bezpe?nostním minovým polem roku 2012 budou vlastní soukromá za?ízení zam?stnanc? http://www.computerworld.com JP
22.12.2011 Pr?nik ?ínských hacker? do americké obchodní komory http://www.computerworld.com JP
21.12.2011 Firefox - vydán ve verzi 9.0 http://www.mozilla.org JP
21.12.2011 Aplikace pro Android umož?ují vzdálený p?ístup - bez vyžádání svolení http://threatpost.com JP
21.12.2011 Phishing orientovaný na p?íslušníky americké armády a jejich rodiny http://www.securitynewsdaily.com JP
21.12.2011 Chytré mobily a soukromí - jak na tom vlastn? jsme? http://www.securitynewsdaily.com JP
21.12.2011 Írán p?esunul své vládní weby http://zeenews.india.com JP
21.12.2011 Slabým ?lánkem kybernetické bezpe?nosti je nepochybn? ?lov?k. Jak se s tím vyrovnat? http://www.crn.com JP
21.12.2011 Prodáváte ?i zbavujete se n?jakého vybavení IT? Nezapome?te ho vymazat! http://www.techrepublic.com JP
21.12.2011 Spam malware zneužívá smrt Kim ?ong Ila http://www.net-security.org JP
21.12.2011 Anonymous zve?ejnili osobní data senátor?, kte?í hlasovali pro zákon National Defense Authorization Act (NDAA) http://www.net-security.org JP
21.12.2011 ENISA - zve?ejn?na zpráva k námo?ní kyberbezpe?nosti http://www.enisa.europa.eu JP
21.12.2011 Manning?v výslech ohledn? WikiLeaks - ukázal laxní p?ístup armády k bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
21.12.2011 Prodej antivir? v roce 2012 zna?n? poroste http://www.computerworld.com JP
21.12.2011 Nový útok na mobily - odesílání SMS na prémiová ?ísla http://www.theregister.co.uk JP
21.12.2011 Herní spole?nosti - úniky osobních dat uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
21.12.2011 Služba pro kyberkriminalitu - zahlcení telefonní linky http://krebsonsecurity.com JP
20.12.2011 Microsoft BitLocker - p?íru?ka http://searchenterprisedesktop.techtarget.com JP
20.12.2011 Osm p?edpov?dí pro mobilní bezpe?nost v roce 2012 http://www.securitynewsportal.com JP
20.12.2011 Bezpe?nostní tipy od legendárního hackera http://www.securitynewsportal.com JP
20.12.2011 Britský skandál: hackování po?íta?? bylo stejn? rozší?ené jako hackování telefon? http://threatpost.com JP
20.12.2011 Za v?tšinou útok? APT je n?kolik málo skupin http://www.darkreading.com JP
20.12.2011 Co ?íkají bezpe?nostní p?edpov?di pro rok 2012? http://blogs.csoonline.com JP
20.12.2011 Anonymou plánují váno?ní ofenzivu - ´DestructiveSec´. http://www.scmagazineuk.com JP
20.12.2011 P?íští rok budeme sv?dky prvního velkého pr?niku do ve?ejného cloudu http://www.scmagazineuk.com JP
20.12.2011 REMnux - nástroj pro reverzní inženýrství malware http://www.techrepublic.com JP
20.12.2011 Ransomware se tvá?í, jakože pochází od evropských policejních agentur http://www.net-security.org JP
20.12.2011 Windows 8 budou mít možnost využívat obrázková hesla http://www.net-security.org JP
20.12.2011 Jak otev?ít visací zámek s pomocí plechovky od Coly http://www.itstactical.com JP
20.12.2011 Jižní Korea varuje ohledn? možných útok? v návaznosti na smrt Kim ?ong Ila http://www.eweek.com JP
20.12.2011 K výsledk?m studie: The Insecurity of Privileged Users (ponemon Institute) http://www.hp.com JP
20.12.2011 Další podvod na Facebooku: vyhrajte “Lady Gaga Edition iPad” http://www.theregister.co.uk JP
20.12.2011 Forenzní expert: Manning?v po?íta? obsahoval 10 000 kabelogram? http://www.wired.com JP
20.12.2011 Afrika a kyberkriminalita http://www.csoonline.com JP
20.12.2011 ?ínský komentá?: americká média to s kybernetickou válkou p?ehání http://english.peopledaily.com.cn JP
20.12.2011 Phishing: p?ichází nová generace http://www.cleverandsmart.cz JP
19.12.2011 Anonymous zve?ejnili varování FBI ohledn? zve?ej?ování osobních informací ob?tí (tzv. doxing) http://www.securityweek.com JP
19.12.2011 Objevil se nový vyd?ra?ský trojan, hlásí BitDefender http://www.pcworld.com JP
19.12.2011 Timeline na Facebooku, nová podoba vašeho profilu http://www.pcworld.com JP
19.12.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 50/2011 http://www.root.cz JP
17.12.2011 Hacke?i úto?í i na soukromí našich celebrit, Lucce Vondrá?kové hackli po?íta? a ukradli fotky syna http://www.blesk.cz JP
17.12.2011 PandaLabs k bezpe?nostním hrozbám v roce 2012 http://www.net-security.org JP
17.12.2011 Newyorkský gang krádeží ID využíval i interní zam?stnance http://krebsonsecurity.com JP
16.12.2011 NIST vydal: Special Publication 800-63-1, Electronic Authentication Guidelines http://csrc.nist.gov JP
16.12.2011 Bývalý šéf CIA k Stuxnetu http://www.thenational.ae JP
16.12.2011 Americký kongres povolil ofenzivní kybernetické operace http://www.gulli.com JP
16.12.2011 Byla zpracována nová p?íru?ka pro vydávání SSL certifikát? http://www.scmagazineus.com JP
16.12.2011 Klí?ové bezpe?nostní hrozby nadcházejícího roku http://www.net-security.org JP
16.12.2011 RIM, výrobce BlackBerry informuje, jak odstranit Carrier IQ z t?chto za?ízení http://www.eweek.com JP
16.12.2011 EU varuje, již jen 6 m?síc? zbývá do spln?ní podmínek zákona ke cookies http://www.theregister.co.uk JP
16.12.2011 VISA zkoumá bezpe?nostní pr?nik, který vedl ke kompromitaci nejmén? 10 000 platebních karet z východní Evropy http://www.theregister.co.uk JP
16.12.2011 Americký špionážní letoun byl unesen díky hacku opírajícím se o podvodné sou?adnice GPS http://www.theregister.co.uk JP
16.12.2011 Telefónica dnes oficiáln? spustila podporu zabezpe?eného systému doménových jmen - DNSSEC - ve své síti http://www.telefonica.cz JP
16.12.2011 Kapitola z knihy: Richard A. Clarke: Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It http://app.en25.com JP
16.12.2011 Microsoft bude aktualizovat IE bez dotázaní se uživatele http://www.networkworld.com JP
16.12.2011 Ukrajinský generál zat?en, podílel se na kybernetických podvodech http://krebsonsecurity.com JP
15.12.2011 Cisco 2011 Annual Security Report http://www.cisco.com JP
15.12.2011 Kyberkriminální gang Nitro rozesílá e-maily se škodlivým obsahem - jakoby pocházející od Symantecu http://news.techworld.com JP
15.12.2011 FBI bude mít více agent? pro kybernetickou kriminalitu http://threatpost.com JP
15.12.2011 Anonymous hackli konzervativní skupinu z Floridy http://www.securitynewsdaily.com JP
15.12.2011 P?t velkých databázových pr?nik? v druhé polovin? roku 2011 http://www.darkreading.com JP
15.12.2011 Studie k bezpe?nosti prohlíže?? má jednu zásadní vadu - zaplatila si ji spole?nost Google http://blogs.csoonline.com JP
15.12.2011 Zadní vrátka pr?myslových systém? http://www.h-online.com JP
15.12.2011 Nový dokument ENISA: European Month of Network and Information Security for All http://www.enisa.europa.eu JP
15.12.2011 CA GlobalSign vydala zprávu k internímu bezpe?nostnímu šet?ení - nebyl vydán žádný zlod?jský certitfikát http://www.scmagazineuk.com JP
15.12.2011 PuTTY (SSH klient) v nové verzi opravuje kritickou bezpe?nostní chybu http://lists.tartarus.org JP
15.12.2011 Jak bude vypadat Microsoft Security Essentials 2012 http://www.techrepublic.com JP
15.12.2011 Trendy ohledn? mobilního malware http://www.net-security.org JP
15.12.2011 Carrier IQ p?ipustil, že sbíral textové zprávy http://www.zdnet.co.uk JP
15.12.2011 10 v?cí, které byste nem?li nikdy d?lat se svým mobilním telefonem http://www.eweek.com JP
15.12.2011 Nebezpe?ná nová grafická technologie http://www.theregister.co.uk JP
15.12.2011 Google daroval 550 000 liber na obnovu Bletchley Park http://www.pcworld.com JP
15.12.2011 THC-Hydra a Medusa, open source nástroje pro hádání hesel http://www.linuxsecurity.com JP
14.12.2011 ?ína je za hacknutím 760 spole?ností http://www.businessweek.com JP
14.12.2011 Dokument amerického ministerstva národní bezpe?nosti: Blueprint for a Secure Cyber Future: The Cybersecurity Strategy for the Homeland Security Enterprise http://www.dhs.gov JP
14.12.2011 Jak by m?ly vypadat plány na rok 2012 ohledn? IT bezpe?nosti ve vaší organizaci? http://features.techworld.com JP
14.12.2011 P?íru?ka: The Security Pro´s Guide to Tablet PCs http://www.darkreading.com JP
14.12.2011 VPN - ?asto zapomenutý cíl útok? http://www.darkreading.com JP
14.12.2011 SANS - 20 Critical Security Controls, version 3 http://www.sans.org JP
14.12.2011 Která data jsou nej?ast?ji kompromitována (publikována v místech dostupných ve?ejnosti)? http://www.net-security.org JP
14.12.2011 Podvodníci nabízejí iPady a dárkové certifikáty http://www.net-security.org JP
14.12.2011 Rizika neautorizovaných p?ístup? http://www.net-security.org JP
14.12.2011 Top technické historie roku 2011 http://www.computerworld.com JP
14.12.2011 Ob?tem malware pro Android je nabízen Windows Phone zdarma http://www.theregister.co.uk JP
14.12.2011 Nalezena nep?íjemná zranitelnost Windows Phone http://www.reghardware.com JP
14.12.2011 FBI zamítla požadavek na informace k Carrier IQ http://www.networkworld.com JP
13.12.2011 Trend Micro 2012 Threat Predictions http://us.trendmicro.com JP
13.12.2011 Systémy SCADA a nebezpe?í z internetu http://threatpost.com JP
13.12.2011 ?ínští hacke?i - problém americké vlády http://www.guardian.co.uk JP
13.12.2011 Nová éra malware http://www.networkworld.com JP
13.12.2011 Stephen King nás varoval http://www.csoonline.com JP
13.12.2011 Phishingový gang okradl britské studenty o jeden milión liber http://www.cfoworld.co.uk JP
13.12.2011 Nebezpe?í p?icházející v e-mailech http://www.techrepublic.com JP
13.12.2011 K šifrování DNS komunikace http://www.techrepublic.com JP
13.12.2011 Hack ?lena Anonymous vedl k zve?ejn?ní osobních dat 2400 vládních agent? a profesionál? pro prevenci ztráty dat http://www.net-security.org JP
13.12.2011 Obchodníci ve v?tší mí?e uchovávají data z platebních karet nezašifrovaná http://www.net-security.org JP
13.12.2011 Sít? v roce 2012 - bezpe?nostní trendy http://www.net-security.org JP
13.12.2011 Monitorovací SW na chytrých mobilech je užite?ný http://www.eweek.com JP
13.12.2011 P?tice nedávných úsp?ch? na poli bezpe?nosti IT http://www.cio.com JP
13.12.2011 Špionážní hackerský útok sm??uje na chemické firmy http://www.theregister.co.uk JP
13.12.2011 Android Market spole?nosti Google byl infiltrován škodlivými aplikacemi http://www.theregister.co.uk JP
13.12.2011 Studie (Verisign): 2011 Cyber Crime Threats and Trends http://www.verisigninc.com JP
13.12.2011 Kryptografie s ve?ejným klí?em a certifikáty - úvod do problematiky http://www.eetimes.com JP
13.12.2011 K analýze jedné nedávné záplaty Microsoftu http://www.offensive-security.com JP
13.12.2011 Studie: Securing the Enterprise Against APTs http://www.csoonline.com JP
13.12.2011 K oznamování nalezených chyb v SW http://krebsonsecurity.com JP
12.12.2011 Seriál - co d?lat v rámci prevence ztráty dat? http://h30499.www3.hp.com JP
12.12.2011 K operaci Robin Hood (Anonymous a TeaMp0isoN) http://www.gulli.com JP
12.12.2011 Co víte o stránce Youhavedownloaded.com? http://krebsonsecurity.com JP
12.12.2011 Útoky Sykipot http://www.symantec.com JP
12.12.2011 Austrálie: šéfování otázkám kybernetické bezpe?nosti p?evzal ministerský p?edseda http://www.itwire.com JP
12.12.2011 Spole?nost HP je žalována, v?dom? prodává tiskárny zranitelné v??i útok?m hacker? http://www.zdnet.co.uk JP
12.12.2011 Sváte?ní nákupy - vyhn?te se pirátskému SW http://www.eweek.com JP
12.12.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 49/2011 http://www.root.cz JP
10.12.2011 Microsoft vydal beta verzi svého nástroje Windows Defender Offline http://www.h-online.com JP
10.12.2011 Nejnov?jší Adobe exploit - primárním cílem je obranný pr?mysl http://www.crn.com JP
10.12.2011 Top bezpe?nostní p?edpov?di pro rok 2012 http://www.net-security.org JP
10.12.2011 Podle nedávné studie je nejvíce zabezpe?eným prohlíže?em Chrome http://www.theregister.co.uk JP
10.12.2011 Uniklý draft sm?rnice EU k ochran? dat http://www.statewatch.org JP
09.12.2011 K dosud nejvážn?jšímu pr?niku do amerických vojenských chrán?ných po?íta?ových systém? (?íjen 2008) http://www.washingtonpost.com JP
09.12.2011 Inteligentní energetické rozvody - p?ijde úsp?šný útok https://www.infosecisland.com JP
09.12.2011 Bezpe?nostní tipy pro každý den http://www.securitynewsdaily.com JP
09.12.2011 Botnet na Twitteru chrlí protesty proti výsledk?m ruských voleb http://krebsonsecurity.com JP
09.12.2011 Zm?ny, které p?ichází a dotýkají se obsahu pozice informa?ní bezpe?nostní ?editel (CISO) http://www.networkworld.com JP
09.12.2011 Co ?íkají ?ísla: Jak nebezpe?ní jsou Facebook, Twitter a vyhledáva?e? http://www.csoonline.com JP
09.12.2011 Nejlepší cesty, jak zajistit obranu proti phishingu http://technology.ezinemark.com JP
09.12.2011 HTML5 - top 10 hrozeb a sm?r? útoku http://www.net-security.org JP
09.12.2011 Sada doporu?ení pro zabezpe?ení za?ízení, která jsou p?ipojena k internetu http://www.net-security.org JP
09.12.2011 Voln? dostupný nástroj obsahuje exploity pro SQL zranitelnosti http://www.net-security.org JP
09.12.2011 Vyšel (IN)SECURE Magazine - prosinec 2011 http://www.net-security.org JP
09.12.2011 Bezpe?nost chytrých mobil? a tablet?, deset poznatk?, kterých bychom si m?li být v?domi http://www.eweek.com JP
09.12.2011 Nizozemská certifika?ní autorita KPN kv?li pr?niku pozastavila vydávání digitálních certifikát? http://www.theregister.co.uk JP
09.12.2011 Carrier IQ a opatrná a pomalá reakce Android antivirových virem http://www.theregister.co.uk JP
09.12.2011 Jak zašifrovat e-mail s pomocí SSl certifikátu http://www.howtoforge.com JP
08.12.2011 Zneužívání dat je v?tším nebezpe?ím než je terorizmus http://www.gulli.com JP
08.12.2011 Prosincové ?íslo The Hacker News http://news.thehackernews.com JP
08.12.2011 66 procent ztracených USB flash disk? obsahuje malware http://www.securitynewsdaily.com JP
08.12.2011 Notori?tí kyberneti?tí darebáci roku 2011 a jak byli dopadeni http://www.darkreading.com JP
08.12.2011 Podrobnosti k tomu, co d?lá Carrier IQ na vašem chytrém mobilu http://www.networkworld.com JP
08.12.2011 P?íru?ka: Security Guide for web site owners http://typo3.org JP
08.12.2011 10 nejv?tších bezpe?nostních p?íb?h? roku 2011 http://www.crn.com JP
08.12.2011 Podvodník?m se poda?ilo prorazit i dvoufaktorovou autentizaci http://www.net-security.org JP
08.12.2011 Zpráva Veracode:osm aplikací z deseti nespl?uje požadavky bezpe?nostních norem http://info.veracode.com JP
08.12.2011 K bezpe?nostní chyb?, kterou obsahuje Skype http://www.schneier.com JP
08.12.2011 Podvodné ud?látko pro bankomaty http://krebsonsecurity.com JP
08.12.2011 ENISA: CERTy nejsou dostate?n? efektivní, nesdílí data http://www.zdnet.co.uk JP
08.12.2011 Exploity Flashe jsou cíleny na armádní dodavatele http://www.computerworld.com JP
08.12.2011 OpenDNS vydává nástroj, který zašifruje požadavky DNS http://www.computerworld.com JP
07.12.2011 Fortinet: 8 bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2012 http://www.maximumpc.com JP
07.12.2011 Pro? Androidy jsou mén? bezpe?né než iPhone http://gcn.com JP
07.12.2011 Osobní informace více než 3,5 miliónu hrá?? pokeru unikly na internet http://threatpost.com JP
07.12.2011 Doup? botnetu (server na Ukrajin?) ukazuje nebezpe?í infekcí http://www.cio-today.com JP
07.12.2011 Služba RSA FraudAction - její úsp?šné výsledky http://www.cyberwarnews.info JP
07.12.2011 P?íklady postup? sou?asných úto?ník? http://www.darkreading.com JP
07.12.2011 Ruhr University Bochum: Online Cryptography Course http://wiki.crypto.rub.de JP
07.12.2011 Co d?lat v situaci, kdy byl zjišt?n datový pr?nik? http://www.networkworld.com JP
07.12.2011 Chcete používat vícektorovou autentizaci? Co v souvislosti s tím musíte zvážit http://www.techrepublic.com JP
07.12.2011 ?eho se nejvíce obávat v roce 2012? Imperva: útoky DDoS na aplika?ní úrovni http://www.net-security.org JP
07.12.2011 Analyzér protokol? Ettercap vydán ve verzi 0.7.4 http://www.net-security.org JP
07.12.2011 EU - firmy za porušení pravidel pro pojednání datových pr?nik? zaplatí pokutu až ve výši p?t procent celkového ro?ního obratu http://www.zdnet.co.uk JP
07.12.2011 Symantec: úrove? spamu je nejnižší za poslední t?i roky http://www.computerworld.com JP
07.12.2011 Bezpe?nostní díra na Facebooku kompromituje soukromí - a to i Zuckebergovo http://www.theregister.co.uk JP
07.12.2011 Cnet p?ibaluje k nástroji Nmap podez?elý panel (toolbar) http://www.theregister.co.uk JP
07.12.2011 GCHQ výzva obsahuje skrytou ?tvrtou ?ást http://www.theregister.co.uk JP
07.12.2011 Úto?nící zneužívají nov? nalezenou bezpe?nostní díru v Adobe Reader a Acrobat http://krebsonsecurity.com JP
06.12.2011 Nejhorší dopady útok? hacker? v roce 2011 a p?tice z nich vyplývajících pou?ení http://www.foxbusiness.com JP
06.12.2011 Další stránka OSN hacknuta, unikly informace Baracka Obamy http://thehackernews.com JP
06.12.2011 Chaty na Facebooku mohou ší?it nebezpe?ného ?erva http://www.securitynewsdaily.com JP
06.12.2011 Jak co nejvíce vyt?žit z penetra?ních test?, které provádí t?etí strana http://www.darkreading.com JP
06.12.2011 Jak se bránit hrozbám APT http://www.darkreading.com JP
06.12.2011 Studie odhaluje ?adu bezpe?nostních d?r v p?edinstalovaných aplikacích pro Android http://www.h-online.com JP
06.12.2011 Srovnání deseti antivirových program? http://www.maximumpc.com JP
06.12.2011 Analýza MIT - varování, sou?asné ochrany rozvodných sítí jsou nedostate?né, umož?ují kybernetické útoky http://web.mit.edu JP
06.12.2011 Další vlna útok? SQL injection na weby http://www.scmagazineuk.com JP
06.12.2011 Dan Boneh po?ádá bezplatný online kurz z kryptografie http://www.crypto-class.org JP
06.12.2011 Množství finan?ních podvod? v USA rychle nar?stá http://www.net-security.org JP
06.12.2011 K chystané evropské sm?rnici pro ochranu dat (European Data Protection Directive) http://www.net-security.org JP
06.12.2011 Cain & Abel je nyní ve verzi 4.9.43 http://www.net-security.org JP
06.12.2011 Kaspersky opouští BSA kv?li její podpo?e amerického antipirátského zákona (SOPA) http://www.zdnet.co.uk JP
06.12.2011 EFF chce, aby bylo možné legáln? otev?ít (jailbreak) všechna mobilní za?ízení a konzoly pro videohry http://www.eweek.com JP
06.12.2011 K možné p?í?in? toho, pro? se poda?ilo hacknout spole?nost RSA http://www.computerworld.com JP
06.12.2011 Útok na historie prohlíže?? je tu zpátky http://www.theregister.co.uk JP
06.12.2011 Telefonní rootkit (od Carrier IQ) mohl narušit zákon v miliónech p?ípad? http://www.forbes.com JP
05.12.2011 NIST vydal Special Publication 800-56C. Recommendation for Key Derivation through Extraction-then-Expansion http://csrc.nist.gov JP
05.12.2011 K nové kryptografické knihovn?: Networking and Cryptography Library (NaCl) http://eprint.iacr.org JP
05.12.2011 Parlamentní volby v Rusku - útoky na kritizující weby http://www.gulli.com JP
05.12.2011 OpSaveTheWorld - akce Anonymous ve vztahu k Íránu http://www.gulli.com JP
05.12.2011 Bavíte se o bezpe?nosti? P?t termín?, které byste m?li znát http://www.pcworld.com JP
05.12.2011 Duqu kon?í? http://www.strategypage.com JP
05.12.2011 Nová zjišt?ní? Conficker m?l otev?ít vrátka pro Stuxnet http://www.securitynewsdaily.com JP
05.12.2011 WikiLeaks a Spyfiles http://www.crn.com JP
05.12.2011 Jak zabezpe?it mobilní za?ízení http://www.crn.com JP
05.12.2011 Bezpe?nostní odborníci k podobám útok? v roce 2012 http://www.eweek.com JP
05.12.2011 Spole?nost Gartner a p?edpov?di pro rok 2012 http://www.gartner.com JP
05.12.2011 K zákonu Stop Online Piracy Act je navrhována alternativa http://www.computerworld.com JP
05.12.2011 Výzva GCHQ rozbita pomocí vyhledávání Google http://www.theregister.co.uk JP
05.12.2011 The Surveillance Catalog http://projects.wsj.com JP
05.12.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 48/2011 http://www.root.cz JP
02.12.2011 WikiLeaks zve?ejnil tzv. Spy Files http://thehackernews.com JP
02.12.2011 USA: federálové hledají malwarev sí?ových komponentách vyrobených v zahrani?í http://www.securitynewsdaily.com JP
02.12.2011 Temná stránka Javy http://www.darkreading.com JP
02.12.2011 Hacke?i roku 2011 http://www.networkworld.com JP
02.12.2011 2011 - nejv?tší bezpe?nostní potíže http://www.networkworld.com JP
02.12.2011 Chyba v Skype umož?uje najít uživatelovu lokaci a zjistit jeho P2P aktivity http://www.csoonline.com JP
02.12.2011 Vydána beta nové verze Security Essential (voln? dostupný antimalware a antivir od Microsoftu) http://www.h-online.com JP
02.12.2011 Výzva GCHQ: rozbijte šifru! http://www.theregister.co.uk JP
02.12.2011 Ke komercializaci zastrašujícího SW http://www.theregister.co.uk JP
02.12.2011 Jak nalézt ve svém chytrém mobilu rootkit spole?nosti Carrier IQ a jak se ho zbavit http://www.zdnet.com JP
02.12.2011 Studie: nejlepší postupy pro implementaci 2048-bitového SSL http://searchvirtualstorage.bitpipe.com JP
01.12.2011 P?ehled PwC: po?íta?ová kriminalita je nyní t?etím nejv?tším kriminálním problémem http://www.csoonline.com JP
01.12.2011 Jak si poradit s webovými hrozbami roku 2012 http://www.pcadvisor.co.uk JP
01.12.2011 Top 10 svátkových phisherských podvod? http://www.darkreading.com JP
01.12.2011 Studie (Ponemon Institute): Study on Patient Privacy and Data Security http://www.csoonline.com JP
01.12.2011 Jak to bylo s falešným poplachem okolo hacknutí vodní pumpy v systému SCADA http://www.wired.com JP
01.12.2011 Nový p?ehled Symantecu: 2011 Enterprise Encryption Trends Survey report http://www.symantec.com JP
01.12.2011 K mobilnímu spyware http://www.computerworld.com JP
01.12.2011 Studie ukazuje na vážnou zranitelnost Androidu http://www.csc.ncsu.edu JP
01.12.2011 Anonymous zahajují útok na banky - prý jako Robin Hood http://www.theregister.co.uk JP
01.12.2011 Programáto?i Duqu jsou mistry ve svém oboru, dopustili se však ?ady amatérských chyb ve vztahu k Linuxu http://www.theregister.co.uk JP
01.12.2011 K varování FBI, DDoS útoky vytvá?í mlžnou clonu pro jiné typy útok? http://krebsonsecurity.com JP
01.12.2011 Studie: The New Phishing Threat: Deception & Social Engineering http://www.bankinfosecurity.com JP
01.12.2011 Exploity Javy jsou open source (Metasploit) http://krebsonsecurity.com JP
01.12.2011 avast! Free Antivirus v nové verzi http://www.avast.com JP
Design: Webdesign