Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
29.11.2008 Velitelské st?edisko americké armády zasaženo malwarem http://www.scmagazineuk.com JP
29.11.2008 Vývoj malware v listopadu http://www.net-security.org JP
29.11.2008 Základní p?íru?ka k bezpe?nostním audit?m http://www.itsecurity.com JP
29.11.2008 Jak Vietnamci odemykají iPhone http://news.cnet.com JP
29.11.2008 Draft IETF pkix - PKI Resource Query Protocol (PRQP) http://www.ietf.org JP
28.11.2008 TrueCrypt po t?etí: Neprolomitelné Windows. Díky šifrování http://www.dsl.cz JP
28.11.2008 Jak spyware málem poslal u?itelku do v?zení http://www.networkworld.com JP
28.11.2008 Velká Británie - dosp?lí uživatelé považují online bankovnictví za stále mén? a mén? bezpe?né http://www.scmagazineuk.com JP
28.11.2008 ?erv Conficker.A využívající zranitelnost Windows - nar?stá jeho rozší?ení http://www.heise-online.co.uk JP
28.11.2008 Internet - to je prostor, kde nejsou zákony, kde proto m?že fungovat kyberkriminalita a terorizmus http://news.zdnet.co.uk JP
28.11.2008 Také estonský poskytovatel vy?adil servery ?ídící botnet Srizbi http://www.computerworld.com JP
27.11.2008 Malware odkazuje na falešnou stránku AVG http://www.theinquirer.net JP
27.11.2008 Eugen Kaspersky - k historii jeho bezpe?nostní firmy http://www.cio-today.com JP
27.11.2008 Po?íta?ová bezpe?nost v encyklopedii (Wikipedia) http://encyclopedia.thefreedictionary.com JP
27.11.2008 Adobe Acrobat 9 - bezpe?nost ješt? horší než u p?edešlých verzí http://www.net-security.org JP
27.11.2008 EU: finan?ní sektor a pov?domí jeho pracovník? ve vztahu k bezpe?nosti IT http://www.enisa.europa.eu JP
27.11.2008 Historie : n?mecká p?edvále?ná šifra http://www.slugsite.com JP
27.11.2008 Metasploit - byla vydána nová verze tohoto vyhledáva?e zranitelností http://www.gcn.com JP
27.11.2008 Botnet Srizbi znovu ožívá http://voices.washingtonpost.com JP
27.11.2008 Usp?jte jako bezpe?nostní manažer : Strategie na prvních 100 dní http://searchsecurity.techtarget.com JP
26.11.2008 Po?ty incident? vedoucích ke krádežím osobních dat rostou http://www.heise-online.co.uk JP
26.11.2008 K aktuálním opat?ením v boji proti ší?ení spamu http://www.computerworld.com JP
26.11.2008 P?t doporu?ení - zlepšení bezpe?nosti ve vztahu k fyzickému p?ístupu k vašemu po?íta?i http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.11.2008 Oznámená zranitelnost G-mailu neexistuje, za problémem krádeží domén je phishing http://www.theregister.co.uk JP
26.11.2008 ?ínská kybernetická špionáž s cíly v USA http://news.zdnet.co.uk JP
26.11.2008 Bezdrátové sít? na letištích jsou špatn? zabezpe?eny http://www.forbes.com JP
25.11.2008 Bezpe?ný e-mail s pomocí OpenPGP, ?ást 1 http://www.informit.com JP
25.11.2008 Europol ustavil centrum pro boj s po?íta?ovou kriminalitou http://www.heise-online.co.uk JP
25.11.2008 Global Phishing Survey: Domain Name Use and Trends in 1H2008 http://www.antiphishing.org JP
25.11.2008 Windows 7 budou podporovat DNSSEC http://www.betanews.com JP
25.11.2008 Útoky na po?íta?e NASA budí obavy http://www.businessweek.com JP
25.11.2008 Jak vyhov?t bezpe?nostním požadavk?m - osm krok? http://go.techtarget.com JP
25.11.2008 Draft IETF pkix - Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information http://www.ietf.org JP
24.11.2008 Symantec vydal zprávu - Report on the Underground Economy. http://www.symantec.com JP
24.11.2008 Exploit zranitelnosti G-mailu umož?uje p?eposlání zprávy jinam bez v?domí majitele ú?tu http://news.cnet.com JP
24.11.2008 Nalezena zranitelnost jádra Visty http://news.cnet.com JP
24.11.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 47/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
23.11.2008 Chra?te si svá hesla jako oko v hlav? http://technet.idnes.cz JP
23.11.2008 Velká IT bezpe?nostní hrozba p?íštích dní - mladí lidé http://www.darkreading.com JP
23.11.2008 Nová bezpe?nostní chyba v G-mailu http://www.makeuseof.com JP
23.11.2008 NIST: SP 800-116, A Recommendation for the Use of PIV Credentials in Physical Access Control Systems http://csrc.nist.gov JP
21.11.2008 ?í?ané se zam??ují na americké po?íta?e, d?vodem je špionáž http://www.informationweek.com JP
21.11.2008 Šifrování tajných dat na disku. Podrobný návod pro vás http://www.dsl.cz JP
21.11.2008 Hlavní riziko pro bezpe?nost firem p?edstavují jejich vlastní zam?stnanci http://www.lupa.cz JP
21.11.2008 P?t hloupostí, které lidi d?lají se svým mobilním telefonem http://www.csoonline.com JP
21.11.2008 Detekce malware je stále obtížn?jší http://www.securityfocus.com JP
21.11.2008 Zakažte autorun p?ipojovaných za?ízení http://www.infomaticsonline.co.uk JP
21.11.2008 Aktivity spamovacích botnet? se již obnovily na p?edchozí úrove? http://www.net-security.org JP
21.11.2008 Zranitelnost automatických aktualizací SW http://www.scmagazineus.com JP
21.11.2008 Únik utajovaných IP adres n?mecké služby - Bundesnachrichtendienst (BND) http://wikileaks.org JP
21.11.2008 Jak se bránit v??i malware na webových stránkách, který je ukryt ve Flashi? http://searchsecurity.techtarget.com JP
21.11.2008 P?ístupy k analýze rizik je t?eba p?ehodnotit http://searchsecurity.techtarget.com JP
20.11.2008 ?eský p?ísp?vek o novém typu kolizí MD5 p?ijat na INDOCRYPT http://conf05.iitkgp.ac.in PV
20.11.2008 Úsp?ch ?esko-slovenských kryptolog? - Floating Fault Analysis of Trivium http://conf05.iitkgp.ac.in PV
20.11.2008 Webroot : 85 procent malware je nyní distribuováno prost?ednictvím webu http://www.scmagazineuk.com JP
20.11.2008 OAuth - nový autentiza?ní protokol - IETF p?istupuje k jeho standardizaci http://www.heise-online.co.uk JP
20.11.2008 Další z dokument? ke strategii americké vlády ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.isalliance.org JP
20.11.2008 DNSSEC - seznamte se http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.11.2008 Sout?ž SHA - opraveny chybi?ky v algoritmu Skein http://www.schneier.com JP
20.11.2008 Americká armáda - zákaz USB flash disk? a obdobných médií http://blog.wired.com JP
20.11.2008 Britské nemocnice postiženy útokem malware http://www.networkworld.com JP
20.11.2008 Mandžuský mikro?ip aneb nebezpe?í ?ínského HW http://www.dailyartisan.com JP
20.11.2008 Phishing a jeho varianty - sou?asné trendy http://www.data-storage-today.com JP
20.11.2008 Jak bojovat se sou?asnými hrozbami - studie spole?nosti RSA http://go.techtarget.com JP
19.11.2008 Eliptická kryptografie na grafických kartách http://eprint.iacr.org JP
19.11.2008 Problém kvadratického rezidua m?že být ekvivalentní faktorizaci http://eprint.iacr.org JP
19.11.2008 Sedm trend? informa?ní bezpe?nosti v roce 2009 http://www.csoonline.com JP
19.11.2008 ?ínští piráti rozbili šifrování disk? Blue-ray http://www.dmwmedia.com JP
19.11.2008 Microsoft bude nabízet bezplatný bezpe?nostní software http://www.tmcnet.com JP
19.11.2008 Evropská komise - obrana proti kybernetickým útok?m je nedostate?ná http://www.theregister.co.uk JP
19.11.2008 Recenze knihy : An Introduction to Mathematical Cryptography http://www.maa.org JP
19.11.2008 Spamovací boti po uzav?ení hostingové firmy McColo http://www.computerworld.com JP
19.11.2008 Nový nástroj : NetWitness Investigator http://isc.sans.org JP
19.11.2008 Jak se vypo?ádat s podsunutými dll http://isc.sans.org JP
18.11.2008 Jaké hrozby m?žeme o?ekávat v roce 2009¨? http://www.gtiscsecuritysummit.com JP
18.11.2008 NSA - odtajn?no - americká kryptologie b?hem studené války http://www.gwu.edu JP
18.11.2008 Antivir AVG - další falešný poplach http://www.heise-online.co.uk JP
18.11.2008 Základní p?íru?ka k bezpe?nosti bezdrátu http://www.itsecurity.com JP
18.11.2008 Virtualiza?ní techniky a bezpe?nost http://www.net-security.org JP
18.11.2008 UCSniff - voln? dostupná aplikace k otestování možnosti cíleného VoIP odposlechu http://www.net-security.org JP
18.11.2008 HW ?ešení k ochran? notebook? http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.11.2008 DNS - jak funguje a co je to DNS cache poisoning http://blogs.techrepublic.com.com JP
18.11.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 46/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
18.11.2008 Schneier?v blog a aktuální situace se spamem http://www.schneier.com JP
18.11.2008 Cena britských osobních ?daj? - za 1 kus 80 liber http://news.bbc.co.uk JP
18.11.2008 P?t klí?ových moment? správy zranitelností http://go.techtarget.com JP
15.11.2008 Vyšel e-zin Crypto-World 11/2008 http://crypto-world.info PV
15.11.2008 E-zin Crypto-World 10/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
14.11.2008 Phishing zisky jeho p?vodc?m nep?ináší http://research.microsoft.com JP
14.11.2008 Zvažuje se autentizace SW prost?ednictvím obdoby EV SSL certifikát? http://software.silicon.com JP
14.11.2008 VoIP - možnost hrozeb nar?stá http://searchsecurity.techtarget.com JP
14.11.2008 P?íklad malware v pdf http://blog.didierstevens.com JP
14.11.2008 Bezpe?nostní zranitelnosti router? (SOHO) http://www.sourcesec.com JP
14.11.2008 Po uzav?ení hostingové firmy McColo došlo k velkému poklesu objemu spamu http://www.f-secure.com JP
13.11.2008 Dva nové drafty NIST k DSS (Digital Signature Standard) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.11.2008 Mobilní malware - co p?edpovídají odborníci? http://www.csoonline.com JP
13.11.2008 Fyzická bezpe?nost - co p?edpovídá odborník? http://www.csoonline.com JP
13.11.2008 Web Attacker Toolkit - hacke?i jeho prost?ednictvím mohou úto?it na nezáplatované po?íta?e http://ie.developerpipeline.com JP
13.11.2008 Z možných cíl? kybernetických útok? je nejh??e zabezpe?ena energetika http://news.zdnet.co.uk JP
13.11.2008 USA - lze zabezpe?it vládní sít?? http://www.eweek.com JP
13.11.2008 Live CD pro testování bezpe?nosti webových aplikací http://www.darknet.org.uk JP
13.11.2008 Velký zdroj online podvod? a spamu byl eliminován http://voices.washingtonpost.com JP
13.11.2008 Jak vytvo?it spolehlivou bezpe?nostní politiku http://www.bit9.com JP
12.11.2008 Sophos: 5 zp?sob?, jak se vypo?ádat s aktuálními hrozbami. Je antivirus mrtvý? https://secure.sophos.com JP
12.11.2008 Chra?te obsah disku p?ed nezvanými hosty. Zašifrujte jej! http://www.dsl.cz JP
12.11.2008 Bezpe?nost - co p?edpovídají odborníci? http://www.csoonline.com JP
12.11.2008 Poskytovatelé internetových služeb: útoky DDoS v uplynulém roce zdvojnásobily svoji intenzitu http://www.goodgearguide.com.au JP
12.11.2008 N?která další doporu?ení k bezpe?nosti vašeho e-mailu http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.11.2008 Aktualizované AVG ozna?uje soubor z Windows jako malware http://news.zdnet.co.uk JP
12.11.2008 Vydány dva dokumenty skupiny Anti-Malware Testing Standard Organization http://www.amtso.org JP
11.11.2008 Draft IETF S/MIME: Use of the RSA-KEM Key Transport Algorithm in CMS http://www.ietf.org JP
11.11.2008 SANS - nové stránky plné informací k po?íta?ové forenzní analýze http://forensics.sans.org JP
11.11.2008 Mýt nebo pravda? Odborníci vyslovují sv?j názor k 12 ?asto vyslovovaným p?esv?d?ením http://www.computerworld.com JP
11.11.2008 Poznejte cesty jak zabránit tomu, aby z vašich zam?stnanc? nebyli „darebáci“ http://blogs.techrepublic.com.com JP
11.11.2008 K bezpe?nosti webových aplikací - minimalizujte možné cesty útok? http://www.theregister.co.uk JP
11.11.2008 Zajímavá analýza botnetu (Storm) byla provedena kaliformskými výzkumníky http://www.theregister.co.uk JP
11.11.2008 Diskuze na Schneierov? blogu ke cracknutí WPA http://www.schneier.com JP
11.11.2008 VISA v Evrop? zkouší karty s jednorázovým generátorem kódu http://www.out-law.com JP
11.11.2008 Každý ?tvrtý server je stále zranitelný ve vztahu ke Kaminskym nalezené chyb? http://www.networkworld.com JP
10.11.2008 Bezpe?nost na webu - p?ehled útok? na webové aplikace http://zdrojak.root.cz JP
10.11.2008 Android (Googlephone) cracknut hackery http://www.telecomasia.net JP
10.11.2008 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 45/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
10.11.2008 Studie - popis rozbití WPA http://dl.aircrack-ng.org JP
10.11.2008 SARA - Security Auditor’s Research Assistant - nástroj pro analýzu sít? http://www.darknet.org.uk JP
10.11.2008 P?íb?h ob?ti botnetu http://news.cnet.com JP
08.11.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.6 http://crypto-world.info PV
08.11.2008 Po?íta?ové vyd?ra?ství op?t na scén? http://www.securityfocus.com JP
08.11.2008 K pochopení cracku WPA http://arstechnica.com JP
08.11.2008 Android možná nebude pot?ebovat antivir http://www.computerworld.com JP
08.11.2008 Tisíce server? hacknuto - velký ?ínský hack ? http://www.viruslist.com JP
08.11.2008 ?í?ané se nabourali do sít? Bílého domu http://blogs.zdnet.com JP
08.11.2008 Jak vyd?lává botnet Storm http://voices.washingtonpost.com JP
08.11.2008 iPhone a existující chyby jeho SW http://www.forbes.com JP
07.11.2008 Obama slíbil, že bude jmenovat poradce pro národní kybernetickou bezpe?nost http://www.eweek.com JP
07.11.2008 Francouzský Senát potvrdil kontroverzní zákon: piráti mají ?ervenou http://www.zive.cz JP
07.11.2008 K nebezpe?í vícenásobného použití efemerálních klí?? v Diffie-Hellmanov? protokolu pro dohodu na klí?i http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
07.11.2008 Americký NIST vydal - Special Publication 800-108 - Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions http://csrc.ncsl.nist.gov JP
07.11.2008 Recenze knihy: Crimeware. Understanding New Attacks and Defenses http://netsecurity.about.com JP
07.11.2008 Osm ?astých taktik sociálního inženýrství http://www.csoonline.com JP
07.11.2008 Objemy malware rychle rostou, d?vodem jsou p?edevším vysoké finan?ní zisky autor? http://www.itbusiness.ca JP
07.11.2008 Indie - n?kdo umí klonovat SIM karty http://www.schneier.com JP
07.11.2008 Pozor na falešnou verzi Wordpress http://www.theregister.co.uk JP
07.11.2008 10 technologických p?ání (p?edstav) ve vztahu k Obamov? administrativ? http://www.networkworld.com JP
07.11.2008 Jakými cestami úto?í hacke?i na ?ipové karty http://searchsecurity.techtarget.com.au JP
07.11.2008 Computerworld ke cracknutí WPA šifrování pro bezdrát http://www.computerworld.com JP
06.11.2008 Do sout?že na nový hashovací standard SHA-3 p?ihlášeno 64 algoritm? http://ehash.iaik.tugraz.at VK
06.11.2008 BotHunter odchytne zombie PC ve vaší po?íta?ové síti http://www.heise-online.co.uk JP
06.11.2008 Ješt? k vyhotovování kopií klí?? na základ? digitálních obrázk? http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.11.2008 Googlephone (s opera?ním systémem Android) hacknut http://www.theregister.co.uk JP
06.11.2008 Po?íta?e sloužící kampani obou prezidentských kandidát? byly napadeny http://www.newsweek.com JP
06.11.2008 Na Obamov? vít?zství se p?iživuje také malware http://voices.washingtonpost.com JP
05.11.2008 Deset bezpe?nostních doporu?ení pro Windows XP http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.11.2008 Po?íta?ová kriminalita prochází zm?nami http://www.networkworld.com JP
05.11.2008 Schneier kritizuje biometrický program pro návšt?vníky USA http://news.zdnet.com JP
05.11.2008 Soutež 2008 , Nápov?da ?.5 http://crypto-world.info PV
04.11.2008 Množství web? infitrováno reklamou na ilegální farmaceutika http://www.theregister.co.uk JP
04.11.2008 Podle zprávy Microsoftu jsou dnešním nejv?tším nebezpe?ím trojané http://news.zdnet.co.uk JP
04.11.2008 Konkurs na novou hashovací funkci startuje http://www.securityfocus.com JP
04.11.2008 Schneier k problému vytvá?ení duplikát? klí?? z fotografie http://www.schneier.com JP
04.11.2008 Nár?st spamu souvisí s rozbitím CAPTCHA http://www.computerworld.com JP
04.11.2008 Gooscan - nástroj pro automatizaci postup? Google Hacking http://www.darknet.org.uk JP
04.11.2008 Jak vést zam?stnance k tomu, aby zlepšili bezpe?nost svých hesel http://www.eweek.com JP
04.11.2008 Váš Gmail ú?et je zárove? Open ID http://www.techcrunch.com JP
04.11.2008 TrueCrypt - vydána nová verze 6.1 http://www.heise-online.co.uk JP
03.11.2008 Ze sv?ta bezpe?nosti IT 44/2008 http://bezpecnost.interval.cz JP
03.11.2008 K dispozici je nová verze OpenBSD http://openbsd.org JP
03.11.2008 První optický firewall? http://blogs.zdnet.com JP
03.11.2008 Prohlíže? Chrome v módu „incognite“ http://www.hackszine.com JP
02.11.2008 Mikulášská kryptobesídka 2008 (pozor kon?í termín v?asné registrace)!, http://mkb.buslab.org PV
01.11.2008 Nejlepší antiphishingové postupy - doporu?ení pro registrátory domén http://www.antiphishing.org JP
01.11.2008 Co má v?tší význam než ochrana soukromí? http://www.computerworld.com JP
01.11.2008 Sinowal - jeden z nejúsp?šn?jších finan?ních trojan? http://www.theregister.co.uk JP
01.11.2008 Po?íta?ový program p?ipraví kopii klí?e, sta?í mu k tomu pouze jeho fotografie http://www.jacobsschool.ucsd.edu JP
01.11.2008 Co s poskytovali internetových služeb, kte?í napomáhají kriminalit?? http://rosie.ripe.net JP
01.11.2008 NIST vydal - Special Publication 800-124, Guidelines on Cell Phone and PDA Security http://csrc.nist.gov JP
Design: Webdesign