Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.10.2010 CCleaner v nové verzi 3,0 http://www.net-security.org JP
30.10.2010 Velká Británie - každý desátý zákazník m?ní banku - d?vodem je ochrana soukromí http://www.networkworld.com JP
29.10.2010 Jak vás budou na webu špehovat v novém desetiletí? http://www.lupa.cz JP
29.10.2010 NIST vydal Special Publication 800-142, Practical Combinational Testing http://csrc.nist.gov JP
29.10.2010 Nová firma chce zajistit firmám takové p?ipojení, p?i n?mž se vyhnou botnet?m a infikovaným po?íta??m http://www.networkworld.com JP
29.10.2010 Bredolab stále ješt? žije http://www.theregister.co.uk JP
29.10.2010 Holandsko je populární zemí ve vztahu k po?íta?ové kriminalit? http://www.crime-research.org JP
29.10.2010 Co m?žeme o?ekávat, že p?ijde po Wikileaks? http://cryptome.org JP
29.10.2010 Bezpe?nostní doporu?ení pro uživatele Facebooku a Twitteru http://www.eweek.com JP
29.10.2010 Jak hacknout stránky Sarah Palinové na Facebooku http://www.thedailybeast.com JP
29.10.2010 Hrozby kybernetické války a strategie vlád http://www.cio.com JP
29.10.2010 Adobe Flash Player, Adobe Reader a Acrobat - jaká je situace se sou?asnými bezpe?nostními problémy http://www.adobe.com JP
28.10.2010 Pro? je bezpe?nost nep?ítelem soukromí? http://www.csoonline.com JP
28.10.2010 CSO - ilustrovaný pr?vodce bezpe?ností http://www.csoonline.com JP
28.10.2010 Jak bezpe?n? pracovat s USB flash disky - kopírování soubor?, ochrana p?ed viry http://www.networkworld.com JP
28.10.2010 Phisherský ?erv na Facebooku láká na video http://www.net-security.org JP
28.10.2010 V?tšina Ameri?an? podporuje to, aby USA m?ly možnost shodit celý internet (tzv. kill switch) http://www.net-security.org JP
28.10.2010 Harmonizace postup? EU a USA ve vztahu k soukromí dat http://www.computing.co.uk JP
28.10.2010 PCI Security Standard - jsou provedena n?která up?esn?ní http://www.computing.co.uk JP
28.10.2010 Rusko - první obvin?ný ze ší?ení spamu http://www.computerworld.com JP
28.10.2010 Nový typ útoku na platební karty http://www.theregister.co.uk JP
28.10.2010 FBI oznamuje - východoevopský gang ukradl 70 milión? dolar? z amerických bank http://www.crime-research.org JP
28.10.2010 Stává se Wikileaks cílem kybernetických útok?? http://news.cnet.com JP
27.10.2010 Jaké jsou online hrozby ve sm?ru teroristé, kybernetická válka ? http://www.newyorker.com JP
27.10.2010 Domény .com jsou nejvíce nebezpe?né http://www.net-security.org JP
27.10.2010 A jak se chránit proti útok?m provád?ným prost?ednictvím rozší?ení pro Firefox - Firesheep? http://www.computerworld.com JP
27.10.2010 Kdo hostuje nejvíce botnet?? http://www.theregister.co.uk JP
27.10.2010 Obchodování s botnety je nyní již velkým byznysem http://www.eweek.com JP
27.10.2010 Podez?elý z provozování botnetu Bredolab zat?en v Arménii http://www.eweek.com JP
27.10.2010 ?asopis The New Yorker nedostate?n? chrání své placené stránky http://floodmagazine.com JP
27.10.2010 Ma?káním posloupnosti tla?ítek lze obejít zabezpe?ení iPhone http://www.wired.com JP
27.10.2010 Solaris a forenzní analýza http://blogs.sans.org JP
26.10.2010 12-letý hoch získal odm?nu 3000 dolar? za nalezení zranitelnosti Firefoxu http://www.h-online.com JP
26.10.2010 Infekci Windows odstra?te pomocí Linuxu - návod http://www.networkworld.com JP
26.10.2010 Bezpe?nost systém? SCADA http://www.networkworld.com JP
26.10.2010 K aplikaci KeyScrambler (ochrana p?ed keyloggery) http://blogs.techrepublic.com.com JP
26.10.2010 Bezpe?nost bezdrátu - inteview s odborníkem http://www.net-security.org JP
26.10.2010 SW crackující Chip-and-Pin vydán jako open source http://www.zdnet.co.uk JP
26.10.2010 Iránská Cyber Army provozuje botnet http://www.computerworld.com JP
26.10.2010 Soubor nástroj? pro sociální inženýrství (SET - The Social-Engineering Toolkit) http://www.darknet.org.uk JP
26.10.2010 Nový video CAPTCHA systém http://www.networkworld.com JP
26.10.2010 Crackování hesel se 14 znaky b?hem p?ti vte?in http://www.ciozone.com JP
26.10.2010 Rozší?ení Firefoxu umož?uje hacknout ú?ty Facebooku (a mnoho dalších) http://www.net-security.org JP
26.10.2010 Facebookové aplikace - co o vás všechno v?dí? http://news.cnet.com JP
26.10.2010 Kamerové systémy - instruktážní video FBI http://www.youtube.com JP
26.10.2010 Jak cracknout bezdrát s WEP šifrováním - návod http://lifehacker.com JP
25.10.2010 Americký NIST vydal n?kolik dokument? http://csrc.nist.gov JP
25.10.2010 Další bankovní trojan soupe?ící s trojanem ZeuS http://www.net-security.org JP
25.10.2010 Popuárn? o základních kryptografických pojmech (šifrování, ve?ejný a soukromýc klí?, podpis, certifikát) http://blogs.msdn.com JP
25.10.2010 Co také odhalily dokumenty publikované Wikileaks - k hledání zbraní hromadného ni?ení v Iráku http://www.wired.com JP
25.10.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/2010 http://www.root.cz JP
24.10.2010 Zajímavý vývoj okolo trojana (a kitu) ZeuS http://krebsonsecurity.com JP
24.10.2010 Soutež 2010 , Nápov?da ?.6 http://crypto-world.info PV
23.10.2010 Záplata Siemensu proti Stuxnetu neposkytuje dostate?nou ochranu http://www.h-online.com JP
23.10.2010 Wikileaks zve?ejnila 400 000 dokument? z války v Iráku http://www.theregister.co.uk JP
23.10.2010 Polovina d?tí v EU neví, jak se chránit online http://www.networkworld.com JP
22.10.2010 Zakázané triky . Minip?íru?ka Hackera http://www.chip.cz JP
22.10.2010 Trendy hrozeb pro Windows - jak se na n? dívá spole?nost McAfee? http://www.itwire.com JP
22.10.2010 Jak se chránit p?ed makroviry http://www.ehow.com JP
22.10.2010 Desítka voln? dostupných bezpe?nostních produkt?, které si m?žete stáhnout http://www.crn.com JP
22.10.2010 Jaké jsou rozdíly v bezpe?nostních filosofiích Unixu a MS WIndows? http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.10.2010 Panda Security : P?t doporu?ení pro bezpe?né používání po?íta?e http://www.net-security.org JP
22.10.2010 Pochází ?erv Stuxnet z ?íny? http://the-diplomat.com JP
22.10.2010 K japonskému projektu Cyber Clean Center http://arstechnica.com JP
22.10.2010 Wikileaks - jaké další kroky vlastn? chystá? http://cryptome.org JP
22.10.2010 FBI varuje malé a st?ední podniky p?ed podvodnými p?evody z jejich ú?t? http://www.darkreading.com JP
22.10.2010 Boj proti DDoS úto?ník?m ze skupiny Anonymizer není bez rizik http://www.networkworld.com JP
22.10.2010 Uživatelé Mac? - varování p?ed nar?stajícími hrozbami ze strany malware http://news.techworld.com JP
22.10.2010 Barclays Bank ob?tí interního po?íta?ového podvodu http://www.computerweekly.com JP
22.10.2010 Adobe koncepce tzv. Snadboxu, co znamená pro úto?níky? http://www.darkreading.com JP
22.10.2010 Real Player, Brian Krebs komentuje aktualizaci http://krebsonsecurity.com JP
22.10.2010 Vrací se válka o krypto? http://www.lightbluetouchpaper.org JP
21.10.2010 Únik dat z jaderného provozu http://www.eweekeurope.co.uk JP
21.10.2010 Nalezena byla díra v linuxovém jádru http://www.h-online.com JP
21.10.2010 Phisherský gang se p?eorientoval na crimeware http://www.net-security.org JP
21.10.2010 Phishe?i úto?í na hrá?e World of Warcraft http://www.net-security.org JP
21.10.2010 Chra?te své online ID a soukromí http://www.net-security.org JP
20.10.2010 Zeus : p?ichází verze 2.1 - jaké obsahuje novinky http://www.net-security.org JP
20.10.2010 Zajist?te fyzickou bezpe?nost svých linuxových systém? http://searchenterpriselinux.techtarget.com JP
20.10.2010 Stuxnet pod mikroskopem http://www.eset.com JP
20.10.2010 Zpráva : 2010 Top Cyber Security Risks Report http://dvlabs.tippingpoint.com JP
20.10.2010 Bankomatové podvody v Evrop? vzrostly o 25 procent http://www.net-security.org JP
20.10.2010 Deset tip? jak se chránit p?ed kybernetickou špionáží http://www.net-security.org JP
20.10.2010 Krádeže identity ve Velké Británii - p?ehled http://www.stop-idfraud.co.uk JP
20.10.2010 Britští policiisté zam??ení na kyberkriminalitu chytili velkou rybu http://www.theregister.co.uk JP
20.10.2010 Jak vy?istit sv?j po?íta? od malware http://news.cnet.com JP
20.10.2010 Ochrana soukromí na Facebooku, nekolik tip? http://www.eweek.com JP
20.10.2010 P?t doporu?ení k tomu, jak se zbavit crapware http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.10.2010 Nástroj CyberScope bude kontrolovat pln?ní bezpe?nostních politik v ú?adech americké vlády http://www.informationweek.com JP
20.10.2010 Je p?ipravována nová nebezpe?n?jší varianta ?erva Stuxnet? http://www.controlenguk.com JP
20.10.2010 Prolamování CAPTCHA je kriminální ?in http://www.wired.com JP
20.10.2010 Ministerstvo obrany USA : kybernetický prostor se p?ipojuje k tradi?ním vále?ným doménám http://www.defense.gov JP
20.10.2010 Hacke?i zasáhli stránky spole?nosti Kaspersky http://www.computerworld.com JP
20.10.2010 Bezpe?nost hotelových pokoj? http://bobarno.com JP
20.10.2010 Severokorejští hacke?i šmírují okolo summitu G20 http://english.chosun.com JP
19.10.2010 Základy správy log? http://www.csoonline.com JP
19.10.2010 Brian Krebs objevil na netu tutoriál : jak se u?it podvod?m http://krebsonsecurity.com JP
19.10.2010 Speciální stránka obsahující kryptografické výzvy pro milovníky hádanek http://www.h-online.com JP
19.10.2010 Nový typ malware cílí na systému pro prevenci pr?nik? http://www.cio.com JP
19.10.2010 Carberp : finn?ní malware potichu nahrazující ZeuS http://blogs.techrepublic.com.com JP
19.10.2010 Poslední výsledky testu antivir? ukazují na jejich klesající schopnost obrany proti malware http://www.computerworld.com JP
19.10.2010 Kvantoví hacke?i http://thevarsity.ca JP
19.10.2010 Schneier k nástroji PinDr0p (pracuje s otiskem hlasu) http://www.schneier.com JP
19.10.2010 Pro? aplikace Facebooku prozrazují uživatelovo ID http://www.eweek.com JP
19.10.2010 Krádeží dat je více než fyzických krádeží (poprvé v historii) http://www.eweek.com JP
19.10.2010 USA zjednodušují technické p?ekážky pro provád?ní odposlech? http://www.nytimes.com JP
19.10.2010 UK : p?íprava nové strategie ve vztahu ke kybernetické bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
19.10.2010 Objevila se bezprecedentní vlna exploit? v Jav?, ?íká Microsoft http://www.computerworld.com JP
18.10.2010 Deset d?vod?, pro? Linux je nejlepší volbou pro d?ti http://www.zdnet.co.uk JP
18.10.2010 F-Secure blokuje špionážní aplikaci pro Windows a Android http://www.computing.co.uk JP
18.10.2010 USA : dohled nad sociálními sít?mi je v hledá?ku federálních orgán? http://www.eweek.com JP
18.10.2010 K ?emu by šéf m?l mít p?ístup a k ?emu by p?ístup mít nem?l http://isc.sans.edu JP
18.10.2010 Botnet ZeuS znovu zasahuje http://www.networkworld.com JP
18.10.2010 Digitální fotky mohou odhalit místo vašeho pobytu http://edition.cnn.com JP
18.10.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 41/2010 http://www.root.cz JP
16.10.2010 P?t doporu?ení pro ochranu p?ed útoky spamem http://www.net-security.org JP
16.10.2010 Útok na šifrování disku pomocí TrueCrypt http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
16.10.2010 N?mecká platební firma prý zneužila data z karet až 14 milion? lidí http://finweb.ihned.cz JP
15.10.2010 Vyšel e-zin Crypto-World 10/2010 http://crypto-world.info PV
15.10.2010 Soutež 2010 , Nápov?da ?.5 http://crypto-world.info PV
15.10.2010 E-zin Crypto-World 9/2010 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
15.10.2010 Stránky konference RSA Europe 2010 http://www.rsaconference.com JP
15.10.2010 Wireshark, nová verze záplatuje zjišt?nou zranitelnost http://www.h-online.com JP
15.10.2010 Hacke?i ukradli dokumenty Jižní Koreje (obrana, zahrani?ní v?ci) http://asiancorrespondent.com JP
15.10.2010 Sophos : nejv?tším zdrojem spamu jsou Spojené státy http://www.networkworld.com JP
15.10.2010 T?i ?asté bezpe?nostní chyby IT konzultant? http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.10.2010 Google p?idává informaci o phisherských stránkách do svých varování http://googleonlinesecurity.blogspot.com JP
15.10.2010 V Evrop? roste po?et bamkomatových podvod? http://www.computerworld.com JP
15.10.2010 Britové investují více než jednu miliardu liber do kybernetické bezpe?nosti http://www.theregister.co.uk JP
15.10.2010 Facebook: S reklamou unikají skute?ná jména uživatel? http://www.theregister.co.uk JP
15.10.2010 Steganografie v moderní podob? http://www.economist.com JP
15.10.2010 K ší?ení bankovního trojana ZeuS http://content.usatoday.com JP
15.10.2010 MIcrosoft : Spojené státy jsou domovem v?tšiny botnet? http://www.eweek.com JP
15.10.2010 Ochranný mechanizmus Microsoftu EMET - jak ho správn? nakonfigurovat http://www.h-online.com JP
15.10.2010 Britské bezdrátové sít? jsou rájem pro hackery http://www.theinquirer.net JP
15.10.2010 Brian Krebs : Pilulkový gang ze stránek Microsoftu napadl moje stránky http://krebsonsecurity.com JP
15.10.2010 USA : dokument DOD-DHS Cybersecurity Memorandum of Agreement http://www.wired.com JP
15.10.2010 K akci: Mandiant’s Incident Response Conference https://blogs.sans.org JP
14.10.2010 Šifrování na internetu a v telefonii - k nedávné historii http://www.networkworld.com JP
14.10.2010 RSA Europe - bývalý bezpe?nostní poradce Bílého domu obvinil státy, že sponzorují po?íta?ovou kriminalitu http://www.scmagazineuk.com JP
14.10.2010 Indie chce vyvinout vlastní opera?ní systém (pro lepší bezpe?nost své po?íta?ové infrastruktury) http://www.networkworld.com JP
14.10.2010 Špatné praktiky p?i práci s hesly a jak je zm?nit http://www.net-security.org JP
14.10.2010 Botnety na kompromitovaných po?íta?ích odpovídají za 87 procent spamu http://www.theregister.co.uk JP
14.10.2010 Schneier : FBI a sledování http://www.schneier.com JP
14.10.2010 P?ehled : Hacke?i intenzivn? úto?í na podniky st?ední velikosti http://www.eweek.com JP
14.10.2010 Microsoft vydává svoji v historii dosud nejv?tší bezpe?nostní záplatu http://www.reuters.com JP
14.10.2010 Trojan Bugat má podobné cíle jako ZeuS http://www.securityweek.com JP
14.10.2010 Nizozemské hotely se musí registrovat jako poskytovatelé internetu http://yro.slashdot.org JP
14.10.2010 Po?íta?ové warfare je již mezi námi - ?íká šéf britské špionážní agentury http://www.reuters.com JP
13.10.2010 K implementaci pln? homomorfního šifrování http://eprint.iacr.org JP
13.10.2010 Šest d?r v bezpe?nosti podniku, které je t?eba ucpat http://www.networkworld.com JP
13.10.2010 Nástroj pro hacknutí iPhone 4 (jailbreak) je na sv?t? http://www.net-security.org JP
13.10.2010 Nástroj Microsoftu Malicious Software Removal Tool (MSRT) detekuje trojana Zeus http://www.computerworld.com JP
13.10.2010 Facebook zavádí jednorázová hesla jako obranu proti keylogger?m http://www.computerworld.com JP
13.10.2010 Schneier : Facebook zabíjí soukromí kv?li obchodním zisk?m http://www.theregister.co.uk JP
13.10.2010 Gang Ruskije se zmocnil sít? Microsoftu a propagoval touto cestou penisové pilulky http://www.theregister.co.uk JP
13.10.2010 Získej administrátorská práva bez znalosti hesla http://www.networkworld.com JP
13.10.2010 USb za?ízení p?inášející malware - aktuální novinky http://www.informit.com JP
12.10.2010 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
12.10.2010 Password managery jsou pohodlné, cílenému útoku se ale neubrání http://www.lupa.cz JP
12.10.2010 Hacke?i mohou p?istoupit k útok?m vycházejícím ze sociálních realit http://www.networkworld.com JP
12.10.2010 T?i fáze, které musí obsahovat analýza malware https://blogs.sans.org JP
12.10.2010 Co je „drive-by malware“ ? A jak s ním bojovat? http://blogs.techrepublic.com.com JP
12.10.2010 Prov??te bezpe?nost svého G-mail ú?tu http://www.net-security.org JP
12.10.2010 Phishe?i zesilují své útoky proti stránkám sociálních médií a proti univerzitám http://www.net-security.org JP
12.10.2010 Sixth Annual Enterprise IT Security Survey : v?tšina velkých spole?nosti byly zasažena hackerskými útoky http://www.computerworld.com JP
12.10.2010 Trojan úto?í proti cest?, kterou prohlíže?e pracují s hesly http://www.theregister.co.uk JP
12.10.2010 Security Monkey : Tips & Tricks: Episode Three - Metasploiting MySQL & SSH (Video) http://it.toolbox.com JP
12.10.2010 Plány Symantecu ve vztahu k šifrovacím metodám http://www.eweek.com JP
12.10.2010 K záplatám minulého týdne http://www.eweek.com JP
12.10.2010 K bezpe?nosti biometrických metod http://www.economist.com JP
12.10.2010 HTML5 a související bezpe?nostní rizika http://www.nytimes.com JP
12.10.2010 Evropská komise p?ichází s novým návrhem zákona proti kybernetické kriminalit? http://www.theregister.co.uk JP
12.10.2010 Varovn? nar?stá po?et útok? proti VoIP systém?m http://www.zdnet.com.au JP
11.10.2010 ENISA varuje p?ed možnými útoky, které budou obdobou Stuxnetu http://www.theregister.co.uk JP
11.10.2010 Hacke?í stojící za Zeusem mohou také krást tajemství spole?ností http://www.networkworld.com JP
11.10.2010 Spamme?i skrývají podvržené odkazy, využívají k tomu spojovací znaky (soft hyphens) http://threatpost.com JP
11.10.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 40/2010 http://www.root.cz JP
09.10.2010 Soutež 2010 , Nápov?da ?.4 http://crypto-world.info PV
09.10.2010 Nejlepší postupy pro bezpe?nost koncového bodu http://www.networkworld.com JP
09.10.2010 Studie : V budoucnu bude malware um?t vyhledat obrazce chování a vztah? http://arxiv.org JP
09.10.2010 Voln? dostupný nástroj k odstran?ní ?erva Stuxnet http://www.net-security.org JP
09.10.2010 Draft IETF : Prohibiting SSL Version 2.0 http://www.ietf.org JP
08.10.2010 Pou?ný phishingový e-mail http://www.net-security.org JP
08.10.2010 Esej Bruce Schneiera na téma : ?erv Stuxnet http://www.schneier.com JP
08.10.2010 Plán Microsoftu - izolovat infikovaná PC http://www.zdnet.co.uk JP
08.10.2010 Hacke?i a platební terminály http://www.computerworld.com JP
08.10.2010 Jak probíhaly nedávné kybervále?né hry Pentagonu? http://gcn.com JP
08.10.2010 Ruská po?íta?ová kriminalita - osud Viktora Pleš?uka http://www.crime-research.org JP
08.10.2010 Mobilní bezpe?nost, jak ji spravovat v organizacích? http://www.eweek.com JP
08.10.2010 Zpráva Symantecu: polovina spole?ností z kritické infrastruktury byla p?edm?tem politicky motivovaného útoku http://www.symantec.com JP
08.10.2010 Zadní vrátka k heslu pro BIOS v noteboocích http://dogber1.blogspot.com JP
08.10.2010 Aby na internetu byly bezpe?né i masy http://news.cnet.com JP
08.10.2010 Linux a dm-crypt a LVM2 https://blogs.sans.org JP
08.10.2010 Britské ministerstvo obrany varuje své zam?stnance, aby nepoužívaly jednu ze služeb Facebooku (Places) http://www.networkworld.com JP
08.10.2010 Rozhovor s pionýrem kryptologie, o kterém historie ml?ela http://www.pcpro.co.uk JP
07.10.2010 Sofistikovanost sou?asných úto?ník? vytla?uje hackery z prvního místa v žeb?í?ku hrozeb http://www.scmagazineuk.com JP
07.10.2010 K politicky motivovaným kybernetickým útok?m http://www.net-security.org JP
07.10.2010 Nástroj proti ´vishingu´ http://www.theregister.co.uk JP
07.10.2010 AVG : chceme lidi vést k tomu, aby chránili sami sebe http://news.cnet.com JP
07.10.2010 Podvržené hlášky prohlíže?? - aktuální trik podvodník? k stáhnutí scareware http://www.eweek.com JP
07.10.2010 FBI dopadlo jen soumary, skute?ní organizáto?i podvod? jsou v bezpe?í http://www.time.com JP
07.10.2010 Nár?st crimeware http://www.net-security.org JP
07.10.2010 K hacknutí stránek Cryptome http://www.wired.com JP
06.10.2010 Základy bezpe?nosti SW pro manažery vývoje aplikací http://www.csoonline.com JP
06.10.2010 Konfernce HacKid je v?nována ochran? d?tí na internetu http://www.csoonline.com JP
06.10.2010 Sociální inženýrství prost?ednictvím sociálních sítí http://www.networkworld.com JP
06.10.2010 Recenze knihy : Ninja Hacking: Unconventional Penetration Testing Tactics and Techniques http://www.net-security.org JP
06.10.2010 Vydán byl Snort ve verzi 2.9.0 http://www.net-security.org JP
06.10.2010 Pr?myslová špionáž a odposlech datových kabel? ve firmách http://www.computing.co.uk JP
06.10.2010 Mobilní malware - exploity jsou na cest? http://www.computerworld.com JP
06.10.2010 Podvodníci budou i nadále používat trojana ZeuS http://www.computerworld.com JP
06.10.2010 Bankovní podvody v Rusku http://www.theregister.co.uk JP
06.10.2010 Irán a ?erv Stuxnet http://www.theregister.co.uk JP
06.10.2010 Malware v prvním pololetí 2010. Dominovaly ZeuS, Koobface a exploity nulového dne http://www.eweek.com JP
06.10.2010 CAPTCHA - analýza problematiky http://homepages.cs.ncl.ac.uk JP
06.10.2010 K ruským „hacker?m“, které v USA zatklo FBI http://www.themoscowtimes.com JP
06.10.2010 Výpo?ty v cloudech - bezpe?nost je velkým problémem http://www.informationweek.com JP
05.10.2010 Zamykáte svoji obrazovku, pokud odcházíte od po?íta?e? Jaké máte možnosti? http://blogs.techrepublic.com.com JP
05.10.2010 ENISA - tuto evropskou organizaci je t?eba posílit a modernizovat http://www.computing.co.uk JP
05.10.2010 Stuxnet - možný scéná? útoku http://www.zdnet.com JP
05.10.2010 Phisherský útok velkého rozsahu se objevil na iTunes http://www.net-security.org JP
05.10.2010 P?íru?ka, která pom?že upevnit vaši bezpe?nost na Facebooku http://blogs.itbusiness.ca JP
05.10.2010 Nástroj THC-Hydra ve verzi 5.8 (crackování login/hesel) http://www.darknet.org.uk JP
05.10.2010 Schováváte se p?ed Google ? Znáte nástroj GoogleSharing? http://blogs.forbes.com JP
05.10.2010 Nedávný osud pen?žních soumar? http://www.computerworld.com JP
05.10.2010 Také Kanada má již svou strategii kybernetické bezpe?nosti http://www.theglobeandmail.com JP
05.10.2010 Stuxnet a problémy s ním v ?ín? http://www.zdnetasia.com JP
05.10.2010 Americké námo?nictvo hledá odborníky pro kybernetickou válku http://www.navytimes.com JP
04.10.2010 I když prob?hlo velké zatýkání, ZeuS nám i nadále bude znep?íjem?ovat život http://www.networkworld.com JP
04.10.2010 Tipy a triky (Security Monkey) http://it.toolbox.com JP
04.10.2010 Bezpe?nost platebních karet : zhodnocení rizik a kontrol http://www.gideonrasmussen.com JP
04.10.2010 Malware : zlod?ji okrádají zlod?je http://www.foxnews.com JP
04.10.2010 Irán : zat?eni nukleární špioni http://news.sky.com JP
04.10.2010 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 39/2010 http://www.root.cz JP
02.10.2010 NATO se p?ipravuje na válku po?íta?? http://www.sueddeutsche.de JP
02.10.2010 Bezpe?nost by nem?la být p?íliš komplikovaná http://news.cnet.com JP
01.10.2010 Co se d?je v problematice šifrování? http://www.networkworld.com JP
01.10.2010 SANS London 2010 - trénink bezpe?nostních profeisonál? - nejv?tší EU akce http://www.net-security.org JP
01.10.2010 Stuxnet, objevují se dohady, že pochází z Izraele http://www.computerworld.com JP
01.10.2010 Bankovní trojan Zeus - nyní obvin?ní i v USA http://www.computerworld.com JP
01.10.2010 PayPal - zranitelnost umož?ovala phisherské útoky http://www.channelregister.co.uk JP
01.10.2010 Jak vyd?lat penize s mobilním malware? http://www.sophos.com JP
01.10.2010 Aktuální malware http://www.net-security.org JP
01.10.2010 Esej Bruce Schneiera na téma odposlechy internetu http://www.schneier.com JP
Design: Webdesign