Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
30.09.2011 Recenze knihy: Worm: The First Digital World War http://www.bloomberg.com JP
30.09.2011 Ron Rivest - interview k aktuálním otázkám (SSL, APT, budoucnost IT bezpe?nosti) http://threatpost.com JP
30.09.2011 Studie: In-House Malware Analysis: Why You Need It, How To Do It http://www.darkreading.com JP
30.09.2011 Facebook Timeline: v?nujte pozornost novinkám v nastavení vašeho soukromí http://www.networkworld.com JP
30.09.2011 Procesy pro správu ID, jak je v organizaci vyhodnotit, jaké použít metriky? http://www.csoonline.com JP
30.09.2011 Studie Global Survey on Social Media Risks Survey of IT & IT Security Practitioners (Ponemon Institute) http://www.websense.com JP
30.09.2011 Co obsahují vaše akta Facebooku? http://www.pcworld.com JP
30.09.2011 Voln? dostupný skener zjistí všechny aplikace ve vaší síti http://www.lumension.com JP
30.09.2011 E-maily - prudce stoupá podíl polymorfního malware http://www.net-security.org JP
30.09.2011 Rozší?ení pro Chrome, ?tvrtina z nich není bezpe?ná http://www.adrienneporterfelt.com JP
30.09.2011 Google a ochrana soukromí http://www.eweek.com JP
30.09.2011 IT profesionál?m chybí nástroj, který by chránil podniky p?ed používáním sociálních médií uživateli http://www.eweek.com JP
30.09.2011 Ruská firma p?ichází s nástrojem, který crackuje hesla BlackBerry http://www.computerworld.com JP
30.09.2011 Microsoft ve svém oznámení okolo botnetu Kelihos se zapomn?l zmínit o významném partneru v této akci http://www.computerworld.com JP
30.09.2011 Prohlíže? Amazonu Silk (Kindle) budí pochybnosti ohledn? ochrany soukromí http://www.computerworld.com JP
30.09.2011 Qualys a alternativa pro ?ešení problému SSL http://www.theregister.co.uk JP
30.09.2011 Neznámý kupec vydražil nacistický šifrovací stroj Enigma za miliony http://zpravy.idnes.cz JP
28.09.2011 Šifrování: kvíz odhalí vaše znalosti http://www.networkworld.com JP
28.09.2011 Finan?ní spole?nost Goldman Sachs p?edm?tem útoku hacker? http://finance.yahoo.com JP
28.09.2011 AnonAustria ukradly další citlivá data, tentokrát se jedná o 600 000 abonent? tyrolské zdravotní pojiš?ovny http://www.gulli.com JP
28.09.2011 Anonymous znovu úto?í na scientologickou církev http://www.gulli.com JP
28.09.2011 Evropské podnikání - brzy p?ijde povinnost oznamovat pr?niky http://www.scmagazineuk.com JP
28.09.2011 Spole?nosti m?ní podmínky svých služeb tak, aby omezily svoji odpov?dnost za hacky http://www.techrepublic.com JP
28.09.2011 Kalifornská hostingová firma InMotion kompromitována, napadeny (defacement) tisíce web? jejích klient? http://www.net-security.org JP
28.09.2011 P?ehled CSIS: Cesty, kterými jsou Windows infikovány (s malware) http://www.csis.dk JP
28.09.2011 Fyzická a logická bezpe?nost - jejich vzájemná konvergence http://www.darkreading.com JP
28.09.2011 NSA chce sv?j vlastní chytrý mobil http://www.uberreview.com JP
28.09.2011 T?i pou?ení vyplývající z podvržení certifikát? http://www.bankinfosecurity.com JP
28.09.2011 Neaktualizované prohlíže?e vystavují podniky útok?m http://www.darkreading.com JP
28.09.2011 Microsoft vydal nástroje reagující na zjišt?nou zranitelnost SSL/TLS http://www.h-online.com JP
28.09.2011 Japonci ?íkají, že b?hem útoku proti jejich armádnímu dodavateli nebyla ukradena žádná citlivá data http://www.thecanadianpress.com JP
28.09.2011 Vyhn?te se rizik?m vyplývajících z geoloka?ních možností mobilních za?ízení http://www.net-security.org JP
28.09.2011 Facebook slibuje, že upraví poblém s cookies http://www.net-security.org JP
28.09.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti se obrací k ve?ejnosti ohledn? nápad?, jak likvidovat nebezpe?í botnet? http://www.net-security.org JP
28.09.2011 Podvodníci se vydávají za tiskárnu organizace http://www.computerworld.com JP
28.09.2011 Microsoft ušt?d?il ránu dalšímu botnetu http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2011 Máte si d?lat starosti s tím, zda váš mobil není hacknut? http://www.phonedog.com JP
27.09.2011 Hacke?i zve?ejnily data 25 000 osob - personálu rakouské policie http://www.bbc.co.uk JP
27.09.2011 Hacke?i zaúto?ili na online fórum p?ívrženc? Al-Kajdy http://news.techworld.com JP
27.09.2011 Úto?níci cílí na marketingové firmy, které používají e-mail a zneužívají tyto firmy k ší?ení spamu http://threatpost.com JP
27.09.2011 Jaké typy útok? dnes hacke?i nej?ast?ji používají http://www.securityweek.com JP
27.09.2011 Nebezpe?ný trojan infikuje IE, Firefox http://www.securitynewsdaily.com JP
27.09.2011 Špionážní agentury kupují ?as na pronajímání botnet? http://www.darkreading.com JP
27.09.2011 Procesy pro analýzu log? p?i hledání bezpe?nostních incident? http://www.techrepublic.com JP
27.09.2011 Android Market nabízí p?t aplikací, které kradou data http://www.net-security.org JP
27.09.2011 Zm?ny Facebooku budí vážné bezpe?nostní obavy http://www.net-security.org JP
27.09.2011 Chystaná americká legislativa - poskytovatelé internetu budou mít povinnost detekovat a informovat uživatele, že je sou?ást botnetu http://www.eweek.com JP
27.09.2011 Nejnov?jší triky sociálního inženýrství http://www.computerworld.com JP
27.09.2011 K útoku na SSL - BEAST http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2011 Anonymiza?ní služba HideMyAss obhajuje svoji ú?ast p?i zat?ení ?len? LulzSec http://www.theregister.co.uk JP
27.09.2011 Bakterie jako šifrovací prost?edek http://www.nature.com JP
27.09.2011 Facebook vás sleduje, i když nejste p?ihlášeni http://www.smh.com.au JP
27.09.2011 MySQL.com hacknuto http://krebsonsecurity.com JP
27.09.2011 Ješt? k pravolevé fint?, která pomáhá e-mailovým útok?m http://krebsonsecurity.com JP
26.09.2011 Co d?lat, pokud vaše firma byla hacknuta? http://online.wsj.com JP
26.09.2011 Hacknuty oficiální weby syrských m?st (Anonymous) http://english.aljazeera.net JP
26.09.2011 Trojan pro Mac(a) se ší?í v podob? souboru pdf http://www.redorbit.com JP
26.09.2011 Další doporu?ení uživatel?m Androidu k ochran? jejich mobil? http://www.pcworld.com JP
26.09.2011 Vydán je víceú?elový skener TCP Port Scanner ve verzi 2.0 http://www.net-security.org JP
26.09.2011 Zdravotnické organizace nejsou dostate?n? p?ipraveny k tomu, aby chránili data pacient? http://www.eweek.com JP
26.09.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 38/2011 http://www.root.cz JP
25.09.2011 Šest tip?, jak brzdit bankomatové podvody http://www.bankinfosecurity.com JP
25.09.2011 Navrženo opat?ení, které by m?lo zachránit problém s SSL (TLS) http://www.theregister.co.uk JP
24.09.2011 Ochrana AES využitím Shamirova schématu pro sdílené tajemství http://eprint.iacr.org JP
24.09.2011 Hrozby kybernetické špionáže http://www.hillsnews.com.au JP
24.09.2011 Útok na hosting GoDaddy za?al s pomocí cíleného phishingu http://www.eweek.com JP
24.09.2011 Bezpe?nostní dopady útoku “BEAST” na SSL, analýza http://www.educatedguesswork.org JP
23.09.2011 P?esun k nov?jším verzím TLS je s komplikacemi http://threatpost.com JP
23.09.2011 Systémy SAP, zranitelnost v autentiza?ním protokolu umož?uje p?ístup úto?ník?m http://www.securityweek.com JP
23.09.2011 Anonymous oznamují - 24. zá?í bude den pomsty http://www.securitynewsdaily.com JP
23.09.2011 Realita Stuxnetu, jste p?ipraveni na n?co podobného? http://i.techweb.com JP
23.09.2011 PKI transakce - n?kolik bezpe?nostních doporu?ení http://www.net-security.org JP
23.09.2011 Vyšel (IN)SECURE Magazine issue 31 http://www.net-security.org JP
23.09.2011 N?kolik doporu?ení pro bezpe?né online nakupování http://www.net-security.org JP
23.09.2011 Jak bude vypadat p?icházející sv?t: kybernetická rizika a budoucnost USA (esej - Michael Assante) http://www.computerworld.com JP
23.09.2011 USA: další zat?ení v p?ípad? Anonymous (LulzSec) http://www.theregister.co.uk JP
23.09.2011 Microsoft se kv?li dopadení šéfa gangu stojícího za botnetem Rustock, obrací na FBI http://www.theregister.co.uk JP
23.09.2011 Lurid - sofistikovaná sí? kybernetické špionáže zam??ená na cíle v Rusku a v sousedních zemích http://www.theregister.co.uk JP
22.09.2011 Ochrana AES využitím Shamirova schématu pro sdílená tajemství http://eprint.iacr.org JP
22.09.2011 Velká Británie: vznesena další obvin?ní v??i ?len?m Anonymous http://www.northamptonchron.co.uk JP
22.09.2011 Školy by se m?ly zabývat výchovou ohledn? bezpe?ného chování na internetu, v IT http://blogs.govinfosecurity.com JP
22.09.2011 F-Secure nabízí uživatel?m Facebooku voln? dostupnou aplikaci - sken škodlivých odkaz? http://news.techworld.com JP
22.09.2011 Antiizraelští hacke?i omylem napadli palestinské stránky http://www.securitynewsdaily.com JP
22.09.2011 Software umož?uje rodi??m sledovat své d?ti na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
22.09.2011 Otev?te toto malware nebo vás udám http://www.networkworld.com JP
22.09.2011 Massachusetts: osobní data každé t?etí osoby v tomto americkém stát? byla kompromitována http://www.networkworld.com JP
22.09.2011 Jak projekt TOR prorazil íránské filtry b?hem 24 hodin http://www.techrepublic.com JP
22.09.2011 Zranitelnosti Bluetooth lze nyní využít snadn?ji http://www.net-security.org JP
22.09.2011 Botnet pro každého http://www.net-security.org JP
22.09.2011 P?ehled ?íká: e-mail je hlavním zdrojem úniku dat v organizacích http://www.eweek.com JP
22.09.2011 Bezpe?ný boot pro Windows 8 by m?l vylou?it Linux http://www.theregister.co.uk JP
22.09.2011 Ti co hackli japonského armádního dodavatele, umí plynn? ?ínsky http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2011 Jací jsou klí?oví ?initelé charakterizující sou?asné malware? http://www.securityweek.com JP
21.09.2011 Útoky sociálního inženýrství stojí podnikání mnoho pen?z http://www.csoonline.com JP
21.09.2011 Jak udržovat svá data v cloudu v bezpe?í http://www.crn.com JP
21.09.2011 Pro? hacke?i nemusí být p?íliš chyt?í? http://www.pcworld.com JP
21.09.2011 Online anonymita - balancování mezi ochranou soukromí a prevencí po?íta?ové kriminality http://www.techrepublic.com JP
21.09.2011 ?ína popírá svoji úlohu v hacknutí japonského armádního dodavatele http://www.computerworld.com JP
21.09.2011 Stránka pro hraní pokeru, její provozovatel obvin?n, m?l okrást hrá?e o 330 milión? dolar? http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2011 Hacknutá DigiNotar je mimo byznys http://www.darkreading.com JP
21.09.2011 Jak p?ežít útok nulového dne? http://www.informationweek.com JP
21.09.2011 Chyba v Androidu umož?uje úto?ník?m instalovat malware bez varování http://www.theregister.co.uk JP
21.09.2011 Stuxnet: co p?ijde po tomto ?ervu? http://www.washingtonpost.com JP
21.09.2011 Hacknutá Indie, t?etí díl seriálu http://www.theindiasite.com JP
20.09.2011 Ji?í Peterka: Kauza DigiNotar, aneb: když certifika?ní autorita ztratí d?v?ru http://www.lupa.cz JP
20.09.2011 NIST: Special Publication 800-30, Revision 1, Guide for Conducting Risk Assessments. Special Publication 800-30, Revision 1 http://csrc.nist.gov JP
20.09.2011 Nový trojen pro Android krade hovory a texty http://www.securitynewsdaily.com JP
20.09.2011 Krádež dvou milard dolar? (UBS) stále budí otázky http://www.darkreading.com JP
20.09.2011 Bývalý americký šéf kybernetické bezpe?nosti Clarke: Velkými problémy jsou chytré mobily a digitální certifikáty http://www.csoonline.com JP
20.09.2011 P?ehled velkých po?íta?ových útok? (z poslední doby) http://www.telegraph.co.uk JP
20.09.2011 Windows 8 server - orientace na centralizované pojetí bezpe?nosti http://www.crn.com JP
20.09.2011 Jak na tom jsou vlastn? bezpe?nostní aplikace pro Android? http://www.techrepublic.com JP
20.09.2011 Prodejci falešných antivir? cílí na Skype http://www.net-security.org JP
20.09.2011 Filutové milují sociální sít? http://www.net-security.org JP
20.09.2011 Bezpe?nost chytrých mobil? a tablet? - sada doporu?ení http://www.net-security.org JP
20.09.2011 Systémy pro odhalování plagiátorství - jsou efektivní? http://www.schneier.com JP
20.09.2011 David Brin (spisovatel) na ZDNet UK - utajování státem a science fiction http://www.zdnet.co.uk JP
20.09.2011 Skype v iPhone (?i iPad) - lze ukrást seznam adres http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2011 Chybná práce s hesly v nových verzích Mac OS X Lion (version 10.7) http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2011 Kompromitace stovek web? Go Daddy http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2011 TLS zranitelnost, hacke?i p?ekonali šifrování, které používají milióny web? http://www.theregister.co.uk JP
20.09.2011 SSL certifikáty, na principu není nic špatného, ale CA musí zlepšit sv?j vztah k bezpe?nosti http://www.eweek.com JP
20.09.2011 Nejv?tší japonský vojenský dodavatel napaden kybernetickými úto?níky http://www.eweek.com JP
20.09.2011 Gang používal 3D tiskárny k bankomatovým podvod?m http://krebsonsecurity.com JP
19.09.2011 Sabu (šéf skupiny LulzSec) znovu na scén?? http://www.securitynewsportal.com JP
19.09.2011 Útok na americkou zpravodajskou agenturu - Intelligence and National Security Alliance (INSA) Intelli JP
19.09.2011 Comodohacker - interview pro ZDNet Australia http://www.zdnet.com.au JP
19.09.2011 FBI našla hackera, kteý zve?ejnil nahé fotky Scarlett Johansson http://www.mmail.com.my JP
19.09.2011 5 tajemství pom?že vybudovat kvalitní bezpe?nostní tým http://www.csoonline.com JP
19.09.2011 PwC: 14th annual Global State of Information Security Survey http://www.pwc.com JP
19.09.2011 Kulturální CAPTCHA http://krebsonsecurity.com JP
19.09.2011 ?ervu Nimda je deset let http://nakedsecurity.sophos.com JP
19.09.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 37/2011 http://www.root.cz JP
18.09.2011 Vyšel e-zin Crypto-World 9/2011 http://crypto-world.info PV
17.09.2011 Shrnující poznámky k íránskému útoku na DigiNotar https://www.eff.org JP
17.09.2011 Italský odborník nalezl další zranitelnosti nulového dne pro systémy SCADA http://news.techworld.com JP
17.09.2011 Hack, který m?l pobavit: Barbar Conan univerzitním profesorem http://www.securitynewsdaily.com JP
17.09.2011 Spam p?esv?d?uje zákazníky bank, že platnost jejich SSL certifikátu vypršela (v návaznosti na aféru DigiNotar) http://www.scmagazineuk.com JP
17.09.2011 Dokument RSA k APT (pokro?ilým setrvávajícím hrozbám) http://www.rsa.com JP
17.09.2011 Vyhledáva?e Yahoo a Bing (Microsoft) ukazují otrávené reklamy http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2011 Anonymous zaúto?ily na web špan?lské policie http://www.theregister.co.uk JP
17.09.2011 „Uniklý“ psychologický profil Anonymous/LulzSec, který m?la zpracovat FBI, je smyšlenka http://www.theregister.co.uk JP
16.09.2011 Odnož Anonymous, tzv. Hollywood Leaks, úto?í na celebrity http://www.wired.com JP
16.09.2011 Slideshow - bezpe?nostní doporu?ení pro uživatele chytrých mobil? http://www.securitynewsdaily.com JP
16.09.2011 Zpráva ke stavu kybernetické bezpe?nosti ve Velké Británii (je zna?n? kritická) http://www.chathamhouse.org JP
16.09.2011 Ruský po?íta?ový loupežník: prost?ednictvím SpyEye p?išel za p?l roku k 3.2 milión?m dolar? http://blog.trendmicro.com JP
16.09.2011 V?tšina malého podnikání není p?ipravena na to, jak ?ešit situaci s daty v p?ípad? pohromy http://www.net-security.org JP
16.09.2011 Hacknutá Indie : seriál o situaci v této problematice v zemi http://www.theindiasite.com JP
16.09.2011 Recenze knihy: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner\'s Guide http://www.net-security.org JP
16.09.2011 Zamyšlení: je nebezpe?né utajovat informace o kybernetických útocích? http://gcn.com JP
16.09.2011 Je to konec DigiNotar? http://www.net-security.org JP
16.09.2011 K zlod?jskému obchodníkovi, který okradl švýcarskou banku o dv? milardy (amerických dolar?) http://www.eweek.com JP
16.09.2011 USA - finan?ní sektor je stále ?ast?ji cílem aktivit po?íta?ové kriminality http://www.eweek.com JP
16.09.2011 Chystaná p?íru?ka PCI k šifrování od bodu k bodu (point-to-point) budí nové otázky http://www.computerworld.com JP
16.09.2011 Armády bot? jsou shromážd?ny, ?ekají na povel http://www.computerworld.com JP
16.09.2011 Také firma BitDefender konstatuje raketový nár?st malware pro Android http://www.theregister.co.uk JP
16.09.2011 Trendy po?íta?ových podvod? http://www.eweek.com JP
15.09.2011 NIST: DRAFT Special Publication 800-107 Revised, Recommendation for Applications Using Approved Hash Algorithms http://csrc.nist.gov JP
15.09.2011 Dva jednoduché nástroje pro monitoring sít? http://cyberarms.wordpress.com JP
15.09.2011 Na zákazníky japonských bank úto?í trojan prost?ednictvím spamu http://www.symantec.com JP
15.09.2011 Podstatné zbran? v arzenálu bezpe?nostního výzkumu http://www.securityweek.com JP
15.09.2011 Ture?tí hacke?i zaúto?ili na izraelskou firmu http://www.jpost.com JP
15.09.2011 K n?kterým sledovacím aplikacím (ztracené a ukradené mobily) http://www.securitynewsdaily.com JP
15.09.2011 Sedm cest, kterými dáváte možnost zlod?j?m ?erpat z vaší databáze http://www.darkreading.com JP
15.09.2011 Velká knihovna bezpe?nostních informací: Homeland Security Digital Library http://www.networkworld.com JP
15.09.2011 Americký senátor podnikání: pokud nebudete chránit data, tak budete platit http://www.csoonline.com JP
15.09.2011 90 procent zam?stnanc? používá soukromá za?ízení i jako pracovní nástroj http://www.net-security.org JP
15.09.2011 Šéf NSA a U.S. Cyber Command: USA musí být na stráži p?ed velkým kybernetickým útokem http://www.computerworld.com JP
15.09.2011 Windows 8 budou se zabudovanou chranou proti malware http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2011 Minulost, sou?asnost a budoucnost bezpe?nosti SW http://threatpost.com JP
14.09.2011 Ukradeny byly informace ke 40 000 platebních karet http://nakedsecurity.sophos.com JP
14.09.2011 Devítka doporu?ení pro bezpe?né online bankovnictví na vašem mobilu http://www.securitynewsdaily.com JP
14.09.2011 Technologie má pomoci zabránit tomu, aby nepovolané o?i mohly sledovat d?ní na obrazovkách http://www.informationweek.com JP
14.09.2011 Zpráva (USA): Cyber intelligence: Setting the landscape for an emerging discipline https://images.magnetmail.net JP
14.09.2011 Soukromí na Facebooku - p?tice d?ležitých nastavení http://www.networkworld.com JP
14.09.2011 Nástroj umož?uje krást na Facebooku skryté informace http://www.csoonline.com JP
14.09.2011 Jak se chránit p?ed kompromitovanými certifika?nimi autoritami http://www.techrepublic.com JP
14.09.2011 KasperskyLab: Jsou vytvá?eny nové zdroje spamu http://www.securelist.com JP
14.09.2011 Microsoft odstra?uje další certifikáty DigiNotar (p?epodepsané jinými autoritami) http://www.computerworld.com JP
14.09.2011 McAfee chystá bezpe?nost sm??ující k ?ipu http://www.computerworld.com JP
14.09.2011 Mebromi rootkit infikuje BIOS http://www.symantec.com JP
14.09.2011 Spitmo, bankovní trojan pro Android (typu SpyEye) http://www.trusteer.com JP
14.09.2011 Bittorrent.com napaden hackery http://www.theregister.co.uk JP
14.09.2011 Summit diskutoval o hrozbách APT http://www.eweek.com JP
13.09.2011 New York Times: nizozemský hack ukazuje na slabé stránky bezpe?nosti internetu http://www.nytimes.com JP
13.09.2011 Desítka hacker?, kte?í tvo?ili historii http://www.gizmodo.com.au JP
13.09.2011 Také myš m?že být hackovacím nástrojem http://www.wired.com JP
13.09.2011 ENISA zve?ejnila svoji zprávu k mobilní bezpe?nosti http://www.securityweek.com JP
13.09.2011 CSI Internet - vysledování jednoho bankovního trojana http://www.h-online.com JP
13.09.2011 K rozboru vlastností jednoho ?erva (je pojmenován jako „Morto“) http://www.techrepublic.com JP
13.09.2011 Jak vysledovat malware z vašeho firewallu využitím základních nástroj? http://www.techrepublic.com JP
13.09.2011 Byl ú?et NBC News na Twitteru hacknut s pomocí trojana? http://www.net-security.org JP
13.09.2011 Symantec chce zorganizovat centrální správu veškerých SSL certifikát? http://www.eweek.com JP
13.09.2011 Nová evropská agentura bude spravovat velké IT systémy s daty ob?an? unie http://www.computerworld.com JP
13.09.2011 Chytré mobily jsou snadným cílem hacker? http://www.computerworld.com JP
13.09.2011 Státem placení špioni spolupracují s kriminálními po?íta?ovými gangy http://www.theregister.co.uk JP
13.09.2011 Kyberpodvodníci otev?eli obchod nabízející kompromitované po?íta?e z botnetu TDSS/TDL-4 http://www.theregister.co.uk JP
13.09.2011 GlobalSign informuje - audit nenašel žádnou kompromitaci PKI http://www.theinquirer.net JP
13.09.2011 P?ehled: problémy se SW pirátstvím - aplikace pro Android http://www.eweek.com JP
12.09.2011 Izrael se obává organizovaných mohutných kybernetických útok? z Turecka http://www.jpost.com JP
12.09.2011 Americké ministerstvo vydalo další varování ohledn? kybernetických útok? http://www.examiner.com JP
12.09.2011 Hacknuty LinuxFoundation.org a Linux.com http://www.linuxfoundation.org JP
12.09.2011 Po?íta?oví podvodníci využívají existence p?eklep? pro odchycování e-mail? a pro phishing http://www.eweek.com JP
12.09.2011 Lékárenské války, platby za vzájemné útoky http://krebsonsecurity.com JP
12.09.2011 Stále mám p?ístup k dalším CA, tvrdí úto?ník na DigiNotar http://www.root.cz JP
12.09.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 36/2011 http://www.root.cz JP
10.09.2011 P?tice podstatných doporu?ení vzhledem k bezpe?nosti mobil? http://www.informationweek.com JP
10.09.2011 Hacke?i na Twitteru oznámili nový útok na Ground Zero http://www.u.tv JP
10.09.2011 Zachází získávání nahých fotek zlod?j? notebook? p?íliš daleko? http://www.csoonline.com JP
10.09.2011 GlobalSign oznámil pr?nik do svého systému http://www.securityweek.com JP
10.09.2011 Jak má vypadat odpov?dné odhalení (zranitelnosti atd.) http://www.crn.com JP
10.09.2011 Jak se chránit p?ed zlod?ji certifikát? http://www.pcworld.com JP
10.09.2011 Wireshark ve verzi 1.6.2 http://www.net-security.org JP
09.09.2011 Kyberneti?tí lupi?i jsou nebezpe?ím pro letadla, vlaky a automobily http://www.securitynewsdaily.com JP
09.09.2011 Datové toky s partnery - co zvažovat vzhledem k ochran? p?ed pr?niky http://www.csoonline.com JP
09.09.2011 Doporu?ení k ochran? p?ed krádežemi ID pro studenty http://www.net-security.org JP
09.09.2011 Jak bojovat s internetovými bezpe?nostními hrozbami http://www.net-security.org JP
09.09.2011 Nová technika pom?že ochránit nositele pacemaker? p?ed hackery http://www.forbes.com JP
09.09.2011 Ne, váš chytrý mobil nevylé?í akné http://www.computerworld.com JP
09.09.2011 Také po?íta?ová kriminalita se chystá na desáté výro?í 11. zá?í http://www.theregister.co.uk JP
09.09.2011 Mozilla chce, aby všechny CA, které má na svém seznamu d?v?ryhodných, prošly auditem http://www.theregister.co.uk JP
09.09.2011 Symantec: naše SSL CA z?stávají bezpe?né http://www.networkworld.com JP
08.09.2011 Akademie CZ.NIC / Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI) http://www.nic.cz PV
08.09.2011 Nové triky phisher? http://www.symantec.com JP
08.09.2011 Nová analýza: za útokem na RSA nemusela být ?ína https://www.infosecisland.com JP
08.09.2011 Jak chránit webové aplikace p?ed zranitelnostmi XSS http://threatpost.com JP
08.09.2011 Na chytrých mobilech se neda?í revokovat SSL certifikáty od DigiNotar http://news.techworld.com JP
08.09.2011 TrustPort nabízí od dnešního dne placenou verzi svého program TrustPort Total Protection 2012 všem domácím uživatel?m zdarma http://www.hoax.cz JP
08.09.2011 Shylock - nové finan?ní malware úto?í na velké finan?ní instituce http://www.net-security.org JP
08.09.2011 OpenDNSSEC vychází ve verzi 1.3.1 http://www.net-security.org JP
08.09.2011 Kdo se skrývá za botnetem TDSS? http://krebsonsecurity.com JP
08.09.2011 Hacktivismus - kam p?jde po LulzSec? http://www.zdnet.co.uk JP
08.09.2011 Zpráva: Tenth Anniversary Report Card: The Status of the 9/11 Commission Recommendations http://www.bipartisanpolicy.org JP
08.09.2011 Avast varuje p?ed novým trikem hacker? k maskování malware http://www.computerworld.com JP
08.09.2011 T?i z deseti Ameri?an? naléhají na vládu, aby ?etla jejich e-maily http://www.theregister.co.uk JP
08.09.2011 Comodohacker oznámil, že ukradl GlobalSignu velké množství dat http://www.theregister.co.uk JP
08.09.2011 Norton: po?íta?ová kriminalita je nyní rozsahem v?tší než obchodování s drogami http://www.theregister.co.uk JP
08.09.2011 P?ehled: v?tšina šéf? monitoruje ?i blokuje využívání sociálních sítí v práci http://www.theregister.co.uk JP
08.09.2011 Botnety v první polovin? 2011, dominuje SpyEye http://www.eweek.com JP
08.09.2011 Desítka notorických hacker?, kte?í nakonec šli pracovat „pro lidi“ http://www.eweek.com JP
08.09.2011 Malware v mobilních za?ízeních http://www.networkworld.com JP
07.09.2011 Recenze knihy: Web Application Obfuscation http://blog.c22.cc JP
07.09.2011 Výzkumník bude demonstrovat útok proti systému Siemensu (využitím Metasploit) http://threatpost.com JP
07.09.2011 Nová Java 7 - bezpe?nostní vylepšení http://searchsecurity.techtarget.com JP
07.09.2011 GlobalSign zastavil prodej digitálních certifikát? http://www.securityweek.com JP
07.09.2011 Mac Desktopy - jak je to s jejich bezpe?ností http://www.networkworld.com JP
07.09.2011 Hackování automobil? je reálným problémem, ?íká zpráva spole?nosti McAfee http://www.crn.com JP
07.09.2011 Nenechte se zasko?it útoky SQl injection http://www.techrepublic.com JP
07.09.2011 Konference SecurityByte http://www.net-security.org JP
07.09.2011 Vydáno Open SSH ve verzi 5.9 http://www.net-security.org JP
07.09.2011 Vyd?ra?i p?esv?d?ují uživatele Windows, že mají pad?lanou kopii OS a požadují 143 dolar? http://www.computerworld.com JP
07.09.2011 NSA p?edá Apache open source, zabezpe?enou databázi http://www.informationweek.com JP
07.09.2011 Murdoch v?d?l o odposleších, které provád?ly noviny News of the World, již v roce 2008 http://www.theregister.co.uk JP
07.09.2011 Mexiko - podvržená hláška na Twitteru zp?sobila hromadnou paniku http://www.theregister.co.uk JP
07.09.2011 Sí? Rent-a-Bot a TDSS botnet http://krebsonsecurity.com JP
07.09.2011 Útok na DNS servery p?esunul provoz z velkých stránek http://www.eweek.com JP
07.09.2011 Spole?nost Sony najala bývalého šéfa amerického ministerstva národní bezpe?nosti k tomu, aby ov??il její bezpe?nostní strategii http://www.eweek.com JP
07.09.2011 Comodo hacker se p?ihlásil k útoku na DigiNotar a tvrdí: stále mám p?ístup k dalším CA. Jmenoval také Globalsign http://www.networkworld.com JP
07.09.2011 Okolo 300 000 íránských IP adres bylo pravd?podobn? kompromitováno http://www.networkworld.com JP
07.09.2011 LulzSec hacker Kayla uv?zn?n britskou policií http://www.networkworld.com JP
06.09.2011 Velká Británie: kriminální domény budou rychle „ukon?ovány“ http://news.techworld.com JP
06.09.2011 Bývalý zam?stnanec hacknul systémy dodavatele americké armády http://news.techworld.com JP
06.09.2011 Britská policie zatkla dvojici muž?, která má být spojena s hachnutím HBGary http://www.csoonline.com JP
06.09.2011 FBI varuje uživatele PlayStation http://www.csoonline.com JP
06.09.2011 Voln? dostupný nástroj detekuje bankovní malware http://www.csoonline.com JP
06.09.2011 Speciální vydání SC Magazine (cloudy a bezpe?nost) http://forms.madisonlogic.com JP
06.09.2011 Nová varianta ?erva Zeus cílí na banky z celého sv?ta http://www.net-security.org JP
06.09.2011 BackBox Linux 2 - distribuce pro penetra?ní testování http://www.net-security.org JP
06.09.2011 Microsoft ?íká, že ukradené SSL certifikáty nemohou být použity k ší?ení malware prost?ednictvím Windows Update http://www.computerworld.com JP
06.09.2011 Facebook maže hacknuté stránky, ni?í roky práce http://www.theregister.co.uk JP
06.09.2011 Audit DigiNotar - dostupná je ?áste?ná zpráva http://isc.sans.edu JP
05.09.2011 Subregistra?ní rozhraní spole?nosti FORPSI - závažná chyba http://www.soom.cz JP
05.09.2011 Turecký hacker a DNS Hack, zasaženo více než 200 d?ležitých web?, nap?. Vodafone, UPS, Acer, Microsoft http://www.zdnet.com JP
05.09.2011 Nizozemsko nyní zkoumá, zda nebyly hacknuty vládní weby http://hken.ibtimes.com JP
05.09.2011 Komu všemu byly ukradeny SSL certifikáty : CIA, MI6, Mossad ... http://www.computerworld.com JP
05.09.2011 Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 35/2011 http://www.root.cz JP
03.09.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti (DHS) vydalo varování ohledn? chystaného útoku Anonymous http://www.computerworld.com JP
03.09.2011 Odveta za zat?ené hackery - hacknuté stránky texaských policejních šéf? http://www.computerworld.com JP
03.09.2011 Zpráva: FireEye Advanced Threat Report – 1H 2011 http://www.fireeye.com JP
03.09.2011 WikiLeaks nakonec sama vydala plný soubor uniklých amerických diplomatických depeší http://www.theregister.co.uk JP
03.09.2011 Deset nejv?tších po?íta?ových útok? v srpnu 2011 http://www.crn.com JP
03.09.2011 TrueCrypt - vydána nová verze 7.1 http://www.h-online.com JP
03.09.2011 K t?em HW nástroj?m, které lze využít pro penetra?ní testy http://www.darkreading.com JP
03.09.2011 Certifika?ní autority - dome?ky z karet? https://blog.torproject.org JP
03.09.2011 K t?em HW nástroj?m, které lze využít pro penetra?ní testy http://www.darkreading.com JP
03.09.2011 TrueCrypt - vydána nová verze 7.1 http://www.h-online.com JP
03.09.2011 Deset nejv?tších po?íta?ových útok? v srpnu 2011 http://www.crn.com JP
03.09.2011 WikiLeaks nakonec sama vydala plný soubor uniklých amerických diplomatických depeší http://www.theregister.co.uk JP
03.09.2011 Zpráva: FireEye Advanced Threat Report – 1H 2011 http://www.fireeye.com JP
03.09.2011 Odveta za zat?ené hackery - hacknuté stránky texaských policejních šéf? http://www.computerworld.com JP
03.09.2011 Americké ministerstvo národní bezpe?nosti (DHS) vydalo varování ohledn? chystaného útoku Anonymous http://www.computerworld.com JP
02.09.2011 NIST: Final Release of Four NIST Interagency Reports (NISTIRs) - Common Platform Enumeration (CPE) Version 2.3 http://csrc.nist.gov JP
02.09.2011 Jsou systémy pro energetické rozvody zabezpe?eny proti kybernetickým útok?m? http://news.discovery.com JP
02.09.2011 Pozor na podvody okolo iPhone 5 na Facebooku http://www.securitynewsdaily.com JP
02.09.2011 Zam?stnankyn? americké banky okradla osmdesátileté sta?íky o 100 000 dolar? http://www.securitynewsdaily.com JP
02.09.2011 Microsoft je obvin?n ze sb?ru dat k lokacím Windows Phone 7 http://www.csoonline.com JP
02.09.2011 Kaminsky a jeho nástroj pro testování neutrality sít? http://www.h-online.com JP
02.09.2011 K ?emu povede hacknutí SSL certifikát?? http://www.crn.com JP
02.09.2011 Nezabezpe?ené komunikace - prov??te http://www.techrepublic.com JP
02.09.2011 Muž odsouzen za hackování dívek a vymáhání fotografií http://www.computerworld.com JP
02.09.2011 Všechna data, která m?la WikiLeaks z tajných amerických kabel?, jsou na BitTorrentu http://www.theregister.co.uk JP
02.09.2011 „?len“ Anonymous se p?ihlásil k útoku na WikiLeaks http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2011 14 tip? pro bezpe?nost podnik? od hackera z Anonymous http://blogs.cisco.com JP
01.09.2011 Velký soubor recenzí produkt? - bezpe?nost IT a ochrana soukromí http://www.securitynewsdaily.com JP
01.09.2011 Další britský teenager uv?zn?n za podíl na aktivitách Anonymous http://www.securitynewsdaily.com JP
01.09.2011 Nové voln? dostupné nástroje zjednoduší analýzu malware pro Android http://www.darkreading.com JP
01.09.2011 Po?íta?ové útoky Severní Koreje proti jihokorejským cíl?m http://frontpagemag.com JP
01.09.2011 Mac OS X neumí po?ádn? revokovat riskantní digitální certifikáty http://www.computerworld.com JP
01.09.2011 Mozilla byla objektem stejného útoku jako Google (podvržený certifikát) http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2011 Policejní web sloužil phishingu http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2011 Úložišt? Kernel.org Linux hacknuto http://www.theregister.co.uk JP
01.09.2011 Zpráva Symantecu: 2011 State of Security Report http://www.symantec.com JP
01.09.2011 4 kroky k nepr?st?elné bezpe?nosti notebook? http://www.networkworld.com JP
01.09.2011 Zpravodajci hledají nástroje s jejichž pomocí by šlo p?edpovídat globální události http://www.informationweek.com JP
Design: Webdesign