Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.08.2004 Nový Trojan monitoruje p?ístup k bankovním ú?t?m http://www.techweb.com JP
31.08.2004 Dvoufaktorová autentizace chání p?ístup k citlivým údaj?m pacient? v chicagských nemocnicích http://www.itsecurity.com JP
31.08.2004 Jaká jsou bezpe?nostní úskalí domácí sít? p?i p?ipojení k Internetu? http://www.cert.org JP
31.08.2004 P?ehled bezpe?nostních vylepšení ve Windows XP SP2 http://www.us-cert.gov JP
31.08.2004 Biometrická za?ízení pro snímání otisku prstu - budeme to brzy mít všichni na svých laptopech? http://www.sciam.com JP
31.08.2004 Bezpe?né uchovávání uložených dat - otázka, která je na po?adu dne http://www.infosecnews.com JP
31.08.2004 New York se p?ipravuje na obnovu dat po o?ekávaném (teroristickém) útoku tento týden http://www.eweek.com VK
31.08.2004 Nejpopulárn?jší viry a hackerské nástroje v roce 2004, 2003 http://www.thenetworkadministrator.com VK
31.08.2004 Stránka, v?novaná dokument?m z oblasti ochrany dat http://security.isu.edu VK
31.08.2004 Vyšla slibná kniha, o tom, co d?lají hacke?i ve vašem po?íta?i http://www.amazon.com VK
31.08.2004 Modul SSL pro Apache servery (UNIX) http://silverstr.ufies.org VK
31.08.2004 SSL dává falešný pocit bezpe?nosti (autor ?lánku hraje falešnými kartami) http://silverstr.ufies.org VK
30.08.2004 Pokud Vám ukradnou laptop, jste v pr?švihu, p?esto... http://www.bizjournals.com JP
30.08.2004 Zajímavý TOP TEN - hackerské nástroje, spyware, nástroje vzdálené správy, ?ervy, trojské kon? atd. http://www.thenetworkadministrator.com JP
30.08.2004 Rozsáhlý anglický slovník k IT (v?etn? bezpe?nosti IT) - 417 stránek http://security.isu.edu JP
30.08.2004 Deset tip? pro bezpe?nost IT http://www.crn.com JP
30.08.2004 Bezdrátoví hacke?i nezanechávají žádné stopy http://technet.idnes.cz JP
29.08.2004 Atomové hodiny mohou do praxe - 100x zmenšeny na velikost zrnka rýže http://www.itsecurity.com VK
29.08.2004 P?e?t?te si oficiální komentá? NIST k nedávným výsledk?m kryptolog? ohledn? hashovacích funkcí http://csrc.ncsl.nist.gov JP
29.08.2004 Manuál teorist? Al-Kaidy, kap.13 - Tajné písmo, šifry a kódy http://www.thesmokinggun.com PV
29.08.2004 Trh s bezpe?ností IT nám za rok vzrostl o ?vrtinu, ?íká studie http://www.tmcnet.com VK
29.08.2004 Analýza útok? na banky zevnit? ?íká: není t?eba velkých znalostí http://www.gcn.com VK
29.08.2004 Kalifornie bude v listopadu volit elektronicky http://www.reuters.com VK
29.08.2004 Velmi p?kn? o hašovacích funcích a kolizích na wikipedii http://en.wikipedia.org VK
29.08.2004 Software pro odhalování password? pod hv?zdi?kami http://www.itsecurity.com VK
28.08.2004 Vále?níci kmene Navajo (Po 30.8, 20.00, ?T2) http://www.novinky.cz PV
27.08.2004 Poslední živá šifra zem?ela ve v?ku 86 let http://www.theregister.co.uk VK
27.08.2004 Elektronický jihad se nekonal http://zdnet.com.com JP
27.08.2004 Pro? pot?ebuji certifika?ní autoritu? http://www.newsforge.com JP
27.08.2004 Co je to hybridní kryptografie ? http://eprint.iacr.org JP
27.08.2004 Microsoft Outlook Express m?že odhalit skryté kopie (bcc) !!! http://www.securitytracker.com VK
27.08.2004 První kvantová sí? integrovaná s Internetem byla spušt?na v Bostonu http://www.news.harvard.edu JP
27.08.2004 Hacke?i p?es DoS útok dohnali ?editele spole?nosti k rezignaci http://www.infosecwriters.com VK
27.08.2004 100% DoS útok pomocí Javascriptového kódu - seznam náchylných produkt? http://www.securityfocus.com VK
27.08.2004 Aby flash sticky a jiná za?ízení nep?enášely malware p?es USB http://www.itsecurity.com VK
27.08.2004 Katalog detektor? pr?niku (fyzické, audio, komunikace,...) on-line http://www.norbain.co.uk VK
27.08.2004 Ovliv?ují bezpe?nostní pr?niky image organizace? Jak tento dopad m??it ? http://www.itsecurity.com VK
27.08.2004 Certicom se stále ?iní v oblasti eliptické kryptografie http://www.itsecurity.com VK
26.08.2004 FBI zabavuje po?íta?e, software a další vybavení v první velké akci proti P2P sítím http://www.securityfocus.com JP
26.08.2004 Public Key Infrastructure: Building Trusted Applications and Web Services - knihu jejímž autorem je John R. Vacca lze doporu?it všem, zájemc?m o problematiku PKI http://www.amazon.com JP
26.08.2004 Kritická bezpe?nostní chyba Winampu umož?uje infikovat PC prost?ednictvím grafiky ?i skin? http://zdnet.com.com JP
26.08.2004 Autentizace e-mailové pošty pomocí eliptické kryptografie http://www.itsecurity.com JP
26.08.2004 Hašovací funkce MD5 a další prolomeny (?lánek - V.Klíma, root.cz)! http://www.root.cz PV
26.08.2004 Klonování SIM karet - oprava http://mobil.idnes.cz VK
26.08.2004 Klonování SIM karet http://mobil.idnes.cz VK
26.08.2004 Kritická chyba v XP SP2 verifikována http://www.snpx.com VK
25.08.2004 V roce 2010 tém?? všechny americké velké spole?nosti použijí k ?ešení IT bezpe?nosti outsourcing http://informationweek.com JP
25.08.2004 Zákon o n?kterých službách informa?ní spole?nosti http://www.psp.cz JP
25.08.2004 Reakce ?tená?e k "Lze rozbít kvantovou šifru?" http://crypto-world.info PV
25.08.2004 Nesleduje Vás Vaše webovská kamera? http://www.snpx.com JP
25.08.2004 Implementace základních IT bezpe?nostních služeb v složité IT infrastruktu?e http://www.infosecwriters.com JP
25.08.2004 Stránka v?novaná shrnutí útok? na hašovací funkce http://cryptography.hyperlink.cz VK
25.08.2004 Vyšlo nové ?íslo Code and Cipher (vol.1.No4) - Certicom http://www.certicom.com JP
25.08.2004 Postbank a Deutsche Bank p?edm?tem útoku phishingem http://www.computerweekly.com VK
25.08.2004 Bezpe?nost PDA http://www.smartphonetoday.com VK
24.08.2004 Rozbití MD5 a realita praxe http://www.byteandswitch.com JP
24.08.2004 Ilustrovaný pr?vodce hashovacími funkcemi http://www.unixwiz.net JP
24.08.2004 První virus pro 64-bitová Windows http://news.zdnet.co.uk JP
24.08.2004 Lze rozbít kvantovou šifru? http://www.commsdesign.com JP
24.08.2004 Blokace update SP-2 pro Windows XP http://www.crn.com JP
24.08.2004 SSH Remote Root password Brute Force Cracker Utility http://www.k-otik.com JP
24.08.2004 Bezpe?nost a Open Source http://isecom.securenetltd.com JP
24.08.2004 Kolize v SHA-0 http://citeseer.ist.psu.edu JP
24.08.2004 V souborech Microsoft Office z?stávají skryta citlivá metadata http://news.com.com VK
24.08.2004 Je možné outsourcovat bezpe?nost - pro a proti http://www.nwfusion.com VK
23.08.2004 Vylepšení vztahu mezi prolomením klí?e RSA a faktorizací modulu RSA http://eprint.iacr.org TR
23.08.2004 Diskuzní fórum k zákonu o elektronickém podpisu (UNICOM, Slovensko) http://www.e-unicom.sk PV
23.08.2004 Na Slovensku se za?ala p?ipravovat novela zákona o elektronickém podpise http://www.nbusr.sk PV
23.08.2004 Nová práce k bezpe?nosti nové t?ídy hašovacích funkcí SHA-256, SHA-384, SHA-512 a SHA-224 http://eprint.iacr.org VK
22.08.2004 Kolize MD5 – kde byla na za?átku chyba? http://www.rtfm.com TR
22.08.2004 Stru?né hodnocení d?sledk? kolizí hašovacích funkcí MD5, SHA-0, SHA-1 apod. od Erica Rescorly http://jis.mit.edu VK
22.08.2004 Binární soubory pro kolizi MD5 http://ansuz.sooke.bc.ca VK
22.08.2004 Seznam norem RFC, obsahujících odkaz na MD5 http://www.garlic.com VK
22.08.2004 Další reálný p?enos pomocí kvantového šifrátoru http://physicsweb.org VK
22.08.2004 IP šifrátor pro utajované informace v USA http://www.itsecurity.com VK
22.08.2004 11 bezpe?nostních hrozeb v novém buletinu NTA http://www.itsecurity.com VK
21.08.2004 NEWS na Crypto-Worldu v novém hávu .... http://www.crypto-world.info PV
20.08.2004 Bruce Schneier komentuje význam nových výsledk? pro MD5 a SHA http://www.computerworld.com JP
20.08.2004 Hashovací funkce, kolize a cracky - další informace v diskuzích http://www.mail-archive.com JP
20.08.2004 Bezpe?ný p?ístup a ochrana osobních údaj? http://www.securityfocus.com JP
20.08.2004 Zvýšený zájem o hašovací funkce a kolize - zdroje, populární ?lánky http://cryptography.hyperlink.cz VK
20.08.2004 Common Criteria - fórum uživatel? http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.08.2004 Kity pro vlastní phishingové útoky jsou voln? dostupné na internetu http://www.theregister.co.uk VK
20.08.2004 Chyba v Cisco routerech umož?uje DoS attack http://zdnet.com.com VK
19.08.2004 P?ipojíte-li nový po?íta? (bez aktuálních bezpe?nostních záplat) na internet, do 20 minut je napaden http://zdnet.com.com VK
19.08.2004 Jaký je firewall ve Windows XP SP 2? http://netsecurity.about.com JP
19.08.2004 Phishing software je voln? dostupný na Internetu. http://www.theinquirer.net JP
19.08.2004 Byly nalezeny bezpe?nostní chyby ve Windows XP SP 2 http://news.zdnet.co.uk JP
19.08.2004 Jak podvád?t v šachu? http://eprint.iacr.org JP
19.08.2004 Hašovací funkce MD5 by m?la být co nejd?íve nahrazena v certifikátech, autentizaci stahovaných a instalovaných program? i jinde http://news.com.com VK
18.08.2004 Jak zabezpe?it kapesní po?íta? s OS Pocket PC/Windows Mobile 2003 http://www.windowsecurity.com VK
18.08.2004 Autentiza?ní token (kalkulátor) ?áste?n? proti phishingu http://www.vasco.com VK
18.08.2004 Vnit?ní bezpe?nost http://www.thechannelinsider.com VK
18.08.2004 Šifrovaný USB flash disk - m?že se hodit http://www.itsecurity.com VK
18.08.2004 Pozvánka na CSI 31st Annual Computer Security Conference and Exhibition https://www.cmpevents.com VK
18.08.2004 Pololetní zpráva (SpyAudit Report) firem EarthLink a Webroot - r?st spyware http://www.itsecurity.com JP
18.08.2004 Webovské stránky, hesla a spot?ebitelé http://www.smh.com.au JP
18.08.2004 Komentá? k výsledk?m prezentovaným na konferenci Crypto 2004 - hashovací funkce http://www.theglobeandmail.com JP
18.08.2004 MD5 skute?n? brejknuta - Kolize MD5 potvrzena ! http://eprint.iacr.org VK
18.08.2004 Rump Session Crypto 2004 skon?ila ... http://www.iacr.org PV
17.08.2004 Rump Session Crypto 2004 v p?ímém p?enosu na Internetu! http://www.iacr.org PV
17.08.2004 Oznámeno brejknutí MD4, MD5, HAVAL-128 a RIPEMD - ov??uje se http://eprint.iacr.org VK
17.08.2004 Šušká se, že SHA-1 je blízko brejknutí. Jaké by byly následky? http://www.freedom-to-tinker.com VK
16.08.2004 P?echod z magnetického proužku na ?ipové bankovní karty standardu EMV http://www.itsecurity.com VK
16.08.2004 Také kopírovací za?ízení vyžadují bezpe?nost z hlediska obsahu zpracovávaných informací http://www.pcadvisor.co.uk JP
16.08.2004 Požadavek na sjednocení mezinárodních bezpe?nostních norem v IT http://www.computing.co.uk JP
16.08.2004 Vyšel Cryptogram, Schneier?v m?sí?ník o po?íta?ové bezpe?nosti http://www.schneier.com VK
15.08.2004 Firewall ve Windows - jaké poskytuje bezpe?í? http://www.flexbeta.net JP
15.08.2004 Vydán draft NIST Special Publication 800-70: Security Configuration Checklists Program for IT Products http://csrc.ncsl.nist.gov JP
15.08.2004 Kód Navajo (HBO, Ne 15.8 ve 20.00 hod) , film x realita ... http://www.hbo.cz PV
15.08.2004 Nehrajte Mosquitos na mobilech - je tam skute?ný Trojský k?? (pro mobily s OS Symbian, Series 60, cca 20 typ? mobil?) http://www.snpx.com VK
15.08.2004 Steganografie v binárkách: Ukrytí zpráv pomocí nadbyte?nosti instrukcí mikroprocesoru i386 http://crazyboy.com VK
15.08.2004 Jeden z nejvýznamn?jších kryptologických výsledk? posledních let: nalezena kolize SHA-0 http://www.md5crk.com VK
14.08.2004 International Common Criteria Conference (5-tý ro?ník) se uskute?ní koncem zá?í v Berlín? http://www.iccconference.com PV
14.08.2004 Návrh zákona o elektronických komunikacích je p?ipraven pro jednání vlády http://www.micr.cz PV
12.08.2004 Rhyba?ení nabírá obrátek a za?íná být rivalem po?íta?ových vir? http://www.itsecurity.com JP
12.08.2004 Deset nejd?ležit?jších bezpe?nostních modifikací ve Windows XP Service Pack 2 http://www.esj.com JP
12.08.2004 Jak krást hesla používaní v browserech? http://www.infosecwriters.com JP
12.08.2004 Testy technologií pro autentizaci e-mail? http://www.dmnews.com JP
12.08.2004 V ?esku se objevila nová podvodná emailová loterie http://technet.idnes.cz JP
11.08.2004 Nový chrán?ný mikrokontroler s duálním rozhraním od Atmelu http://www.itsecurity.com JP
11.08.2004 Windows Active Directory - ?íhají zde nebezpe?í http://www.computerweekly.com JP
10.08.2004 Jak ochránit IT infrastrukturu spole?ností? http://computerworld.com JP
10.08.2004 Jak si hrají hacke?i? http://www.nwfusion.com JP
10.08.2004 Jaká je reálná bezpe?nost digitálních technologií http://www.eweek.com JP
10.08.2004 Generálporu?ík Michael V. Hayden, - ?editel National Security Agency http://cryptome.org JP
09.08.2004 Automatizované penetra?ní testy mohou vést k falešnému pocitu bezpe?í http://www.ebcvg.com JP
09.08.2004 Anti-Phishing Working Group - co by m?ly firmy v?d?t o ochran? proti "rhyba?ení" http://www.net-security.org JP
09.08.2004 Využití biometrických technologií postupuje pomalu http://computerworld.com JP
09.08.2004 Poskytovat certifikáty k elektronickému podpisu v SR bude 1.CA http://www.ceskenoviny.cz JP
08.08.2004 BRADOR - PDA virus není prý tak nebezpe?ný http://itvibe.com JP
08.08.2004 Rhyba?ení : "Phishing piranhas still in pheeding phrenzy" http://www.theinquirer.net JP
08.08.2004 Mozilla + Opera - patche odstra?ující n?které zjišt?né bezpe?nostní problémy http://www.eweek.com JP
08.08.2004 Jak p?ed odchodem na dovolenou zabezpe?it sv?j po?íta?, který z?stává na pracovišti http://www.net-security.org JP
08.08.2004 Nová publikace NIST - DRAFT Special Publication 800-72, Guidelines on PDA Forensics http://csrc.ncsl.nist.gov JP
08.08.2004 blava wardrive contest 11.9.2004 http://hysteria.sk PV
07.08.2004 Dírou skrze Mplayer media player do Linuxu http://open.itworld.com VK
07.08.2004 P?ete?ení ve formátu PNG umož?uje pr?nik do n?kolika opera?ních systém? http://news.com.com VK
07.08.2004 Jsou elektronické volby bezpe?né? http://www.pcworld.com VK
06.08.2004 Identifikován první Trójský k?? pro PDA s Windows CE (jako p?íloha e-mailu) http://www.itsecurity.com VK
06.08.2004 Studie: lidské chyby jsou nejv?tším nebezpe?ím v bezpe?nosti http://www.itsecurity.com VK
06.08.2004 Chyby v technologii bluetooth a útoky - Bluesnarfing, Bluetracking a Bluebugging http://www20.tomshardware.com VK
06.08.2004 FBI a CSI publikovaly výsledky pr?zkumu po?íta?ové kriminality a bezpe?nosti 2004 http://www.it-analysis.com VK
05.08.2004 Deploying Network Access Quarantine Control http://www.securityfocus.com JP
05.08.2004 E-Authentication initiative (USA) - vybráno ?ešení Entrustu http://www.itsecurity.com JP
05.08.2004 Výkladový slovník na ITSecurity byl aktualizován http://www.itsecurity.com PV
05.08.2004 Prezentace na hackerské konferenci Defcon http://164.106.251.250 VK
04.08.2004 Zdokumentování podvodného e-mailu, který se snaží vylákat z d?v??ivých uživatel? http://www.hoax.cz VK
04.08.2004 Bezpe?nostní audit federálních ú?ad? (USA) http://www.fcw.com JP
04.08.2004 Penetra?ní testy a HTTP Tunneling http://www.securityfocus.com JP
04.08.2004 Hacke?i a internetová telefonie http://www.snpx.com JP
04.08.2004 Dvanáctý DEFCON - hacke?í spolupracují (i s policií) http://www.snpx.com JP
04.08.2004 Pirátství a satelitní p?íjem http://www.guardian.co.uk JP
04.08.2004 Zkuste své hackerské mistrovství ! http://www.snpx.com JP
04.08.2004 Databáze Oracle - nalezené chyby http://www.computerworld.com JP
04.08.2004 ID karty - otázky a odpov?di http://www.itsecurity.com JP
04.08.2004 Top Ten viry a hoaxy 2004 http://www.itsecurity.com JP
04.08.2004 Computer Associates International (CA) upozor?uje e-mailem na nebezpe?né viry a bezpe?nostní chyby. http://www3.ca.com PV
04.08.2004 Kód Navajo (HBO, Ne 15.8 ve 20.00 hod) http://www.hbo.cz PV
03.08.2004 NBÚ SR p?edložil k p?ipomínkám dokumenty týkající se formát? elektronických podpis?, certifikát? a CRL. http://www.nbusr.sk PV
03.08.2004 Chystá se bitva hacker? (US hackers plan three-day contest) http://news.zdnet.co.uk PV
01.08.2004 Vyšel e-zin Crypto-World 78/2004 http://crypto-world.info PV
Design: Webdesign