Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
28.02.2007 P?t cest k obran? p?ed krádežemi ID http://www.csoonline.com JP
28.02.2007 P?t nejv?tších únik? dat v roce 2006 http://www.csoonline.com JP
28.02.2007 Windows Vista Trusted Platform Module - p?íru?ka http://technet.microsoft.com JP
28.02.2007 BlackHat - prezentace hacknutého RFID zrušena vzhledem k nátlaku firmy HID Global http://www.infomaticsonline.co.uk JP
28.02.2007 BlackHat - Oracle a nebezpe?ný útok http://www.computerworld.com JP
28.02.2007 Bezpe?nost aplikací - pevn? stanovené podmínky pro p?ilogování http://www.securityfocus.com JP
28.02.2007 Konzola PlayStation Portable (PSP) hacknuta http://news.bbc.co.uk JP
28.02.2007 Windows Vista - implementace a bezpe?nost http://searchsecurity.techtarget.com JP
27.02.2007 Vyšlo rfc.4822 - RIPv2 Cryptographic Authentication http://www.rfc-archive.org JP
27.02.2007 Šifrujete data? Vyvarujte se t?chto p?ti ?astých chyb. http://www.computerworld.com JP
27.02.2007 BlackHat - konfrontace okolo jedné prezentace (k RFID - Chris Paget) http://www.infoworld.com JP
27.02.2007 SSH - bezpe?nostní nastavení pro server http://www.informit.com JP
27.02.2007 Šifrovat nebo nešifrovat... http://blogs.ittoolbox.com JP
27.02.2007 Seznam defaultních hesel pro routery http://www.phenoelit.de JP
27.02.2007 Hrozby webovským aplikacím - p?ehled http://www.honeynet.org JP
26.02.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 8/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.02.2007 Pro? nejpopulárn?jší antiviry nefungují? (Viry a ?ervi) http://www.pcworldsecurity.cz JP
26.02.2007 Interview s bezpe?nostním šéfem Skype Technologies (Kurt Sauer) http://www.net-security.org JP
26.02.2007 Mobilní za?ízení vystavují sít? bezpe?nostním hrozbám http://computerworld.co.nz JP
26.02.2007 D?ležitost zabezpe?ení webovských aplikací v AJAXu http://www.infosecwriters.com JP
26.02.2007 Názor: DRM (Digital Right Management) vede k pirátství http://preview.baens-universe.com JP
24.02.2007 Implementace systému pro detekci pr?nik? - vyhn?te se t?mto p?ti obvyklým chybám http://articles.techrepublic.com.com JP
23.02.2007 Chra?te svou databázi promyšleným bezpe?nostním plánem http://downloads.techrepublic.com.com JP
23.02.2007 Konference BlackHat DC 2007 za?ne 28.února. Jaká vystoupení jsou o?ekávána? http://seclists.org JP
23.02.2007 Vyšlo rfc.4806 - Online Certificate Status Protocol (OCSP) Extensions to IKEv2 http://www.rfc-archive.org JP
23.02.2007 Op?t k otázce - je bezpe?n?jší open source SW nebo proprietární SW? http://blogs.csoonline.com JP
23.02.2007 Pr?myslová špionáž - prost?edky a postupy http://www.americanchronicle.com JP
23.02.2007 Kdo je na vin?, škodící hacke?i a nebo bezstarostnost uživatel?? http://www.viruslist.com JP
23.02.2007 K útoku Drive-By Pharming http://www.schneier.com JP
23.02.2007 Jaké chyby d?lají forenzní vyšet?ovatelé http://blogs.ittoolbox.com JP
22.02.2007 Co jsou rizika a co obsahuje správa rizik? http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.02.2007 Ke kryptoanalýze n?kterých proudových šifer http://eprint.iacr.org JP
22.02.2007 Teleworking a IT bezpe?nost t?chto pracovník? http://www.networkworld.com JP
22.02.2007 AACS - podrobnosti k útok?m na šifrovací schéma pro HD-DVD a Blu-Ray http://www.freedom-to-tinker.com JP
22.02.2007 KPMG - problém s bezpe?nostním pr?nikem https://financialcryptography.com JP
22.02.2007 Symantec - UAC ve Windows Vista lze oklamat a nelze mu pln? d?v??ovat http://www.computerworld.com JP
22.02.2007 Windows Vista a bezpe?nost - recenze http://www.theregister.co.uk JP
22.02.2007 Hacke?i našli snadnou cestu k ší?ení malware http://www.computerworld.com JP
22.02.2007 Pr?nik do VPN - možná slabá místa v n?kterých konfuguracích http://www.heise-security.co.uk JP
22.02.2007 Skupina okolo vývoje PHP je obvi?ována z nekompetence ve vztahu k bezpe?nosti http://www.techworld.com JP
21.02.2007 ?SOB Poštovní spo?itelna - bezpe?nost ad absurdum http://crypto-world.info JP
21.02.2007 Vyšla kniha Alan G. Konheim: Computer Security and Cryptography http://www.wiley-vch.de JP
21.02.2007 Kybernetická kriminalita - jaké se zde vyskytují typy hrá??? http://www.out-law.com JP
21.02.2007 Vyhn?te se zbyte?n? vyhozeným pen?z?m p?i penetra?ních testech http://www.it-observer.com JP
21.02.2007 Windows Vista - recenze pon?kud zábavn?jší formou http://www.securityfocus.com JP
21.02.2007 Selský rozum je nejlepší rádce pro bezpe?nost vašeho po?íta?e. http://www.eagletribune.com JP
21.02.2007 Symantec - Vista není bezpe?nostní ?ešení http://news.zdnet.co.uk JP
21.02.2007 .Net Cryptography - p?ehled odkaz? http://msmvps.com JP
21.02.2007 Ochrana proti spyware - Windows Defender neobstál v testu http://www.theregister.co.uk JP
21.02.2007 Windows Genuine Advantage v nové podob? http://www.theregister.co.uk JP
21.02.2007 Správa kryptografických klí?? - doporu?ované postupy http://searchsecurity.techtarget.com JP
21.02.2007 IETF pkix - nový draft - Lightweight OCSP Profile for High Volume Environments http://www.ietf.org JP
21.02.2007 NIST oznámil vydání t?í speciálních publikací http://csrc.ncsl.nist.gov JP
20.02.2007 Hesla v praxi - problémy a rizika http://www.it-observer.com JP
20.02.2007 P?ístup k dat?m - metodologie vytvá?ení politik pro autorizace (rfc.4745) http://www.rfc-archive.org JP
20.02.2007 Bezpe?nostní analýza eliptického náhodného generátoru NIST (SP 800-90) http://eprint.iacr.org JP
20.02.2007 Aplikace jsou obézní a nedostate?n? zabezpe?ené http://www.infoworld.com JP
19.02.2007 Chra?te si svou sí? VoIP http://www.computerworld.cz JP
19.02.2007 Byla vydána nová verze AnyDVD - AnyDVD HD http://www.theinquirer.net JP
19.02.2007 Klonování platebních karet http://www.techeblog.com JP
19.02.2007 Unix - vzdálený p?ístup pomocí OpenSSH http://www-128.ibm.com JP
19.02.2007 Boj se spamem - p?t v?cí, které byste m?li znát http://www.cio.com JP
19.02.2007 HW versus SW firewally http://www.oreillynet.com JP
19.02.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 7/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
16.02.2007 Zabezpe?te svoji bezdrátovou sí? (domácí sí? ?i sí? malé firmy) http://www.syngress.com JP
16.02.2007 Z prosincového PC Worldu: Ochránci soukromí (Test antispywarových program?.) http://www.pcworld.cz JP
16.02.2007 Ztráty notebok?, phishing - nep?esnost používaných statistik brání správnému vyhodnocení rizik http://www.securityfocus.com JP
16.02.2007 Ajax, zranitelnosti a vstupní body pro útoky XSS http://www.net-security.org JP
16.02.2007 Google a copyright http://www.computerworld.com JP
16.02.2007 Jste nový bezpe?nostní ?editel. Co ud?láte v první ?ad?? http://www.networkworld.com JP
16.02.2007 VoIP a systémy pro bezpe?nostní alarm http://www.cbc.ca JP
16.02.2007 User Account Control (UAC) - není bezpe?nostní vlastností (Windows Vista) http://www.networkworld.com JP
16.02.2007 Nový typ útoku proti domácím uživatel?m - drive-by pharming http://searchsecurity.techtarget.com JP
15.02.2007 Vyšel Crypto-World 2/2007 http://crypto-world.info PV
15.02.2007 OpenSSL a útoky z postranních kanál? http://eprint.iacr.org JP
15.02.2007 ZODIAC - rozlušt?ní staré šifry http://www.opordanalytical.com JP
15.02.2007 Joanna Rutkowska poukazuje na n?které chyby ve Windows Vista UAC (User Account Control) http://blogs.zdnet.com JP
15.02.2007 OpenID - co byste m?li v?d?t http://www.itsecurity.com JP
15.02.2007 K zabezpe?ení Windows Vista http://www.computerworld.com JP
15.02.2007 Pro? spole?nosti nekupují bezpe?n?jší SW (interview s Bruce Schneierem) http://www.linuxworld.com JP
15.02.2007 Bitfrost - bezpe?nost pro stodolarový notebook http://wiki.laptop.org JP
15.02.2007 IETF S/MIME - dva nové drafty http://www.ietf.org JP
15.02.2007 (IN)SECURE Magazine - vyšlo nové ?íslo (1.10, February 2007) http://www.net-security.org JP
15.02.2007 Uživatelé SEZNAM.CZ v ohrožení http://www.soom.cz JP
14.02.2007 Informa?ní bezpe?nost a exekutiva http://www.bitpipe.com JP
14.02.2007 Jak funguje ekonomika hacker?? http://www.crn.com JP
14.02.2007 Dvacetiminutový pr?vodce bezpe?ností PC http://www.itsecurity.com JP
14.02.2007 Ochrana s pomocí hologram? není tak bezpe?ná, jak se zdálo http://www.wired.com JP
14.02.2007 Hacke?i nyní umí všechna HD (HD DVD+Blue-Ray) http://www.engadget.com JP
14.02.2007 E-zin Crypto-World 1/2007 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
13.02.2007 NIST Interagency Report 7359, Information Security Guide for Government Executives http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.02.2007 NIST Interagency Report 7358, Program Review for Information Security Management Assistance (PRISMA) http://csrc.ncsl.nist.gov JP
13.02.2007 DNS a aktuální útoky http://www.csoonline.com JP
13.02.2007 Pozor na valentýnský malware! http://www.scmagazine.com JP
13.02.2007 Virtualizace - VMware Converter 3.0 http://www.vmware.com JP
13.02.2007 Esej Bruce Schneiera - DRM (Digital Right Management) a Windows Vista http://www.forbes.com JP
13.02.2007 Pay-Pal - nástroj proti podvod?m http://blog.washingtonpost.com JP
12.02.2007 Windows Vista Sidebar a jeho možné využití http://netsecurity.about.com JP
12.02.2007 Cílený kybernetický útok - nebezpe?í, které ?íhá i na vaši spole?nost http://www.infosecwriters.com JP
12.02.2007 D?v?ra a bezpe?nost http://www.computerworld.com JP
12.02.2007 V dob? keylogger? - jak chránit hesla http://news.bbc.co.uk JP
12.02.2007 Podvád?l jsem pro FBI http://blog.wired.com JP
12.02.2007 Mobilní bezpe?nost - tipy http://www.ft.com JP
12.02.2007 K analýze jednoho šifrovaného malware http://isc.sans.org JP
12.02.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 6/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
10.02.2007 ?ipové karty - úvod do problematiky http://www.ewh.ieee.org JP
10.02.2007 D?kaz autorství textového dokumentu http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
10.02.2007 Rfc.4793 - The EAP Protected One-Time Password Protocol (EAP-POTP) http://www.rfc-archive.org JP
10.02.2007 Pokrok v kvantových po?íta?ích? http://www.planetanalog.com JP
10.02.2007 OpenSSL znova získalo validaci dle FIPS 140-2 http://www.linux.com JP
09.02.2007 Uvoln?ny zdrojové kódy projektu DES challenge http://www.interhack.net VK
09.02.2007 Z prosincového PC Worldu: jak na hesla, aneb Neprozra?te se! http://www.pcworld.cz JP
09.02.2007 Zavád?ní SSO (single-sign-on) - mýty, chyby a nejlepší postupy http://www.it-observer.com JP
09.02.2007 Máte bezpe?nostní politiku pro práci s mobilními za?ízeními? http://itmanagement.earthweb.com JP
09.02.2007 IT administráto?i jsou bezpe?nostním rizikem http://www.techworld.com JP
09.02.2007 Bruce Schneier k p?íprav? nové normy pro hashovací funkce http://www.schneier.com JP
09.02.2007 Paul Kocher chce vytvo?it nepr?st?elné ?ešení pro zabezpe?ení Blue-Ray+HD DVD http://www.sfgate.com JP
08.02.2007 Diskrétní logaritmus modulo 530bitové prvo?íslo http://listserv.nodak.edu VK
08.02.2007 Ková?ova kobyla chodí bosa aneb kiosky na RSA konferenci http://blog.washingtonpost.com JP
08.02.2007 Firmy, které budou nabízet jen bezpe?nostní produkty jsou odsouzeny k zániku http://news.zdnet.co.uk JP
08.02.2007 K projektu Hardened-PHP http://www.theregister.co.uk JP
08.02.2007 Za?ízení oskenuje vaši duhovku aniž o tom víte ?i s tím souhlasíte http://www.livescience.com JP
08.02.2007 Projekt OpenPCD nabízí ?te?ku RFID http://www.openpcd.org JP
07.02.2007 Klí?ové servery Internetu napadeny hackery http://news.ninemsn.com.au JP
07.02.2007 Co je lepší - penetra?ní testy ?i analýza zranitelností? http://www.it-observer.com JP
07.02.2007 ABC informa?ní bezpe?nosti http://www.cio.com JP
07.02.2007 Otev?ené ?i uzav?ené systém a bezpe?nost http://www.acmqueue.com JP
07.02.2007 RSA konference - kde všude byste cht?li být http://www.computerworld.com JP
07.02.2007 Máte už Windows Vista? Pak využijte tato jednoduchá doporu?ení http://www.computerworld.com JP
07.02.2007 RSA konference - nové hrozby ?iní tradi?ní antivirové nástroje neefektivními http://www.computerworld.com JP
07.02.2007 Bill Gates na konferenci RSA - Chra?te uživatele Windows Vista pomocí IP http://www.theregister.co.uk JP
07.02.2007 Popis útoku na platební terminály Chip & PIN (Velká Británie) http://www.lightbluetouchpaper.org JP
07.02.2007 Psychologie bezpe?nosti (rozsáhlá esej Bruce Schneiera) http://www.schneier.com JP
06.02.2007 Bezdrátové USB a bezpe?nost http://www.ddj.com JP
06.02.2007 Windows OneCare neusp?l v testu antivirových program? http://www.infomaticsonline.co.uk JP
06.02.2007 Jak bude vypadat budoucnost perzonální bezpe?nosti http://www.popsci.com JP
06.02.2007 Nessus - skripty Nasl http://www.infosecwriters.com JP
06.02.2007 K firewallu ve Windows Vista http://reviews.cnet.com JP
06.02.2007 Útok SQL injection - soubor odkaz? http://searchappsecurity.techtarget.com JP
06.02.2007 Práv? probíhá - RSA Conference 2007 http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.02.2007 Wi-Fi Liberator - bezplatn? do placených Wi-Fi sítí http://www.coin-operated.com JP
06.02.2007 Výsledky studie - Opat?ení proti podvod?m na webech je nedostate?ná http://www.usablesecurity.org JP
05.02.2007 Útoky malware jsou mnohem horší http://www.cio-today.com JP
05.02.2007 Internet Explorer 7 a zelená v lišt? http://news.com.com JP
05.02.2007 Jak použít Bitlocker Drive Encryption http://www.lockergnome.com JP
05.02.2007 Draft CMS Authenticated-Enveloped-Data Content Type http://www.ietf.org JP
05.02.2007 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 5/2007 http://bezpecnost.interval.cz JP
03.02.2007 Kaspersky nabízí antivir pro mobily http://www.techworld.com JP
03.02.2007 Kontrola integrity ve Windows Vista http://www.securityfocus.com JP
02.02.2007 Pop-up okénka, rozdíl mezi dobrem a zlem http://articles.techrepublic.com.com JP
02.02.2007 Brouzdejte po webu anonymn? http://ct.techrepublic.com.com JP
02.02.2007 rfc.4785 - Pre-Shared Key (PSK) Ciphersuites with NULL Encryption for TLS http://www.rfc-archive.org JP
02.02.2007 Nebezpe?í USB disk? - možná protiopat?ení http://www.fcw.com JP
02.02.2007 Resetovací útoky na TCP spojení http://www.lupa.cz JP
02.02.2007 SANS Top-20 Internet Security Attack Targets (aktualizace za rok 2006) http://www.sans.org JP
02.02.2007 Recenze knihy - WarDriving and Wireless Pen Testing http://www.unixreview.com JP
01.02.2007 Windows Vista nastupují - jakou bezpe?nost nám poskytnou? http://www.securityfocus.com JP
01.02.2007 GRC - generátor bezpe?ných hesel https://www.grc.com JP
01.02.2007 Bezpe?nost VoIP - jaká je realita? http://www.networkworld.com JP
01.02.2007 Patchguard - ochrana jádra Visty - co umí a co ne http://www.nynaeve.net JP
01.02.2007 Prevence p?ed útoky hrubou silou (slovníkové útoky) http://www.infosecwriters.com JP
01.02.2007 XSS zranitelnosti - nakolik p?evládají? http://portal.spidynamics.com JP
01.02.2007 Antivir je mrtvý http://www.it-director.com JP
Design: Webdesign