Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma
Datum Nadpis Zdroj Autor
31.01.2009 NSA zve?ejnila dokumenty z historie kryptologie http://www.nsa.gov JP
31.01.2009 Fragmentace a její bezpe?nostní rizika http://blogs.techrepublic.com.com JP
31.01.2009 Zabezpe?te svoji sí? - krátká p?íru?ka http://www.theregister.co.uk JP
31.01.2009 Stavební signalizace varuje p?ed zombies http://www.kxan.com JP
30.01.2009 Top 5 antispyware produkt? pro rok 2009 http://netsecurity.about.com JP
30.01.2009 Nejv?tší úniky dat uplynulých rok? http://csoonline.com JP
30.01.2009 Bezpe?nostní experti ur?ují stávající priority pro chystané bezpe?nostní normy http://www.net-security.org JP
30.01.2009 ?erv dodá na plochu vašeho po?íta?e hlavu Baracka Obamy http://www.networkworld.com JP
30.01.2009 Ekonomická krize vede k v?tšímu po?tu krádeží dat http://www.computerworld.com JP
30.01.2009 Jak informa?ní technologie pomáhají terorist?m http://www.schneier.com JP
30.01.2009 Downadup ší?í Mal-entýnky http://news.cnet.com JP
30.01.2009 Problémy vznikající p?i hodnocení bezpe?nosti zabudovaných za?ízení http://isc.sans.org JP
30.01.2009 Clickjacking - jak probíhá na stránkách Twitter http://james.padolsey.com JP
29.01.2009 Detekce útoku a analýza log? http://searchsecurity.techtarget.com JP
29.01.2009 Co je t?eba znát o malware http://www.itsecurity.com JP
29.01.2009 Webové hrozby: Pro? konven?ní cesty ochran nefungují? http://whitepapers.theregister.co.uk JP
29.01.2009 Fyzická bezpe?nost a video dohled http://www.computerworld.com JP
29.01.2009 Kirgizie pod útokem DDoS http://www.secureworks.com JP
29.01.2009 Sedm špinavých tajemství bezpe?nostního pr?myslu http://www.networkworld.com JP
29.01.2009 Ochrana p?ed pr?niky, je vaše ?ešení vyhovující? http://go.techtarget.com JP
29.01.2009 Logické chyby program? skrývají nebezpe?í http://www.communities.hp.com JP
28.01.2009 Software botu Ozdok zachytává obsah obrazovky ob?ti http://www.securityfocus.com JP
28.01.2009 Recenze knihy: Is It Safe? Protecting Your Computer, Your Business, and Yourself Online http://www.net-security.org JP
28.01.2009 Valentýnská p?ání?ka a botnet Valedec http://www.computerworld.com JP
28.01.2009 P?ichází technologie umož?ující kompletní šifrování disk? http://www.computerworld.com JP
28.01.2009 Jak s pomocí Nmap oskenovat sí? http://searchsecurity.techtarget.com JP
28.01.2009 Nenastala doba vhodná pro Internetpol? http://www.f-secure.com JP
27.01.2009 Online antiviry - d?ležité pro bezpe?nost http://digitalne.stahuj.centrum.cz JP
27.01.2009 Šifrujeme údaje na disku: TrueCrypt http://www.inet.sk JP
27.01.2009 K n?kterým útokúm na RSA s malým soukromým exponentem http://eprint.iacr.org JP
27.01.2009 Metadata v oficiální fotografii Baracka Obamy http://pauldotcom.com JP
27.01.2009 Jakými postupy otestovat kontroly p?ístupu ve vaší organizaci http://blogs.techrepublic.com.com JP
27.01.2009 Malware v lednu 2009 - trendy http://www.net-security.org JP
27.01.2009 Co o vás vše lze na internetu zjistit? http://www.computerworld.com JP
27.01.2009 Hacke?i ?íhají na Obamov? webové stránce http://www.pcworld.com JP
27.01.2009 Analýza rizik v britském školství http://www.timesonline.co.uk JP
27.01.2009 Nástroj, který porazí CAPTCHA (v Javasciptu) http://www.hackszine.com JP
27.01.2009 Když se kyberneti?tí loupežníci perou mezi sebou http://voices.washingtonpost.com JP
27.01.2009 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 4/2009 http://bezpecnost.interval.cz JP
26.01.2009 Šest bezpe?nostních chyb, které zam?stnanci d?lají každý den http://www.csoonline.com JP
26.01.2009 10 žalostných historií ztráty dat http://www.networkworld.com JP
26.01.2009 Interview Bruce Schneiera k sou?asné situaci v IT bezpe?nosti http://www.reason.com JP
26.01.2009 Downadup - jak se vyvíjí infekce tímto ?ervem? http://www.f-secure.com JP
26.01.2009 Monster.com doporu?uje svým uživatel?m zm?nit hesla http://www.pcworld.com JP
26.01.2009 Verisign kupuje Certicom s jeho eliptickou kryptografií http://bloomberg.com JP
26.01.2009 K manuální analýze protokol? http://www.breakingpointsystems.com JP
23.01.2009 ?R - nový virus zaúto?il i na po?íta?e správy d?chod? http://digiweb.ihned.cz JP
23.01.2009 Sto nejvíce populárních stránek - 70 procent z nich obsahovalo v roce 2008 malware http://www.scmagazineuk.com JP
23.01.2009 ENISA - nová zpráva hodnotí odolnost po?íta?ových sítí v EU http://www.enisa.europa.eu JP
23.01.2009 Chcete používat PGP? Jaké máte možnosti? http://blogs.techrepublic.com.com JP
23.01.2009 Obamova strategie národní bezpe?nosti zahrnuje i kybernetickou bezpe?nost jako strategickou sou?ást http://www.whitehouse.gov JP
23.01.2009 Objevila se nová verze QuickTime 7.6 s ošet?enými zranitelnostmi http://www.heise-online.co.uk JP
23.01.2009 Totožnost, autentizace a autorizace - jak správn? rozlišovat mezi t?mito pojmy http://technet.microsoft.com JP
22.01.2009 Jak by banky m?ly pe?ovat o bezpe?nostní pov?domí svých klient? http://www.bankinfosecurity.com JP
22.01.2009 Recenze knihy : Web Security Testing Cookbook http://www.net-security.org JP
22.01.2009 P?eci jen je bezpe?n?jší používat dostate?n? silná hesla http://blogs.techrepublic.com.com JP
22.01.2009 Nová Schneierova esej - k americkému zákonu o povinnosti oznamovat datové pr?niky http://www.schneier.com JP
22.01.2009 Hacke?i se pokusili ukrást stovky milión? liber z banky http://www.timesonline.co.uk JP
22.01.2009 Autorun ve Windows - není jednoduché pln? zastavit jeho funkce http://www.theregister.co.uk JP
22.01.2009 ?erv Downadup infikoval nyní již jeden po?íta? ze šestnácti http://www.computerworld.com JP
22.01.2009 Spamme?i zneužívají informace o prezidentu Obamovi k ší?ení malware http://www.eweek.com JP
22.01.2009 Bitlocker ve Windows Vista - k n?kterým jeho vlastnostem http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
21.01.2009 Slabiny americké po?íta?ové infrastruktury - otev?ený dopis Obamovi http://www.networkworld.com JP
21.01.2009 Heartland - došlo k velké kompromitaci platebního systému http://www.crn.com JP
21.01.2009 Software spole?nosti Elcomsoft a nezbytná v?tší opatrnost uživatel? bezdrátu http://www.scmagazineuk.com JP
21.01.2009 MD5-útok na Authenticode spole?nosti Microsoft http://www.heise-online.co.uk JP
21.01.2009 Aktualizace - jak je správn? provád?t? http://blogs.techrepublic.com.com JP
21.01.2009 FAQ - jak chránit váš po?íta? proti ?ervu Downadup http://www.computerworld.com JP
21.01.2009 Další odtajn?ný dokument NSA, tentokrát k vyza?ování (TEMPEST) http://www.nsa.gov JP
21.01.2009 Draft IETF SMIME - Using SHA2 Algorithms with CMS http://www.ietf.org JP
20.01.2009 Deset bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2009 http://www.crn.com JP
20.01.2009 Byly aktualizovány biometrické techniky používané p?i vstupu do USA http://www.net-security.org JP
20.01.2009 Techniky pharma?ení a další rekrutující techniky botnet? http://blogs.techrepublic.com.com JP
20.01.2009 Návrh opat?ení proti útok?m typu cold boot http://www.theregister.co.uk JP
20.01.2009 Co by skute?n? m?lo ud?lat software bezpe?n?jším http://www.computerworld.com JP
20.01.2009 Sou?asná epidemie malware vyžaduje sjednotit úsilí http://www.securecomputing.net.au JP
20.01.2009 Ameri?ané se p?ipravují na kybernetickou válku http://www.aviationweek.com JP
20.01.2009 K jednomu podvodu s platebními kartami http://www.schneier.com JP
20.01.2009 O jednom z nebezpe?í spojených s cookies http://ha.ckers.org JP
19.01.2009 Maltego - open source aplikace pro forenzní a informa?ní úkoly http://www.paterva.com JP
19.01.2009 Podvržené stránky ší?ící malware tvrdí, že Obama nesloží prezidentskou p?ísahu http://www.computerworld.com JP
19.01.2009 Jak pochybit ve vztahu k informa?ní bezpe?nosti http://isc.sans.org JP
19.01.2009 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 3/2009 http://bezpecnost.interval.cz JP
18.01.2009 Downadup - již 9 milión? infikovaných po?íta?? http://www.f-secure.com JP
18.01.2009 K bezpe?nému smázání dat na disku je sta?í p?epsat jen jedenkrát? http://www.heise-online.co.uk JP
18.01.2009 Komunikace Královského námo?nictva narušena po?íta?ovým virem http://www.theregister.co.uk JP
18.01.2009 Šest nejhorších útok?, které se opírají o využití routing protokol? http://www.networkworld.com JP
18.01.2009 Vyšel e-zin Crypto-World 1/2009 http://crypto-world.info PV
16.01.2009 E-zin Crypto-World 12/2008 uvoln?n k volnému stažení! http://crypto-world.info PV
16.01.2009 Fotoaparáty v mobilech a d?tská pornografie http://www.theregister.co.uk JP
16.01.2009 Botneti - noví jsou na cest? http://www.theregister.co.uk JP
16.01.2009 Nový typ útoku proti šifrovacím program?m http://www.networkworld.com JP
16.01.2009 Úsp?šný bezpe?nostní audit - p?íru?ka http://www.itsecurity.com JP
16.01.2009 Hesla pro bezdrát jsou crackována využitím GPU http://hothardware.com JP
15.01.2009 Evropský parlament schválil biometrické pasy http://www.networkworld.com JP
15.01.2009 Monitoring zam?stnanc? je výhodný i pro zam?stnance samotné http://www.csoonline.com JP
15.01.2009 Jak za?ít se šifrováním http://www.itsecurity.com JP
15.01.2009 IT Security Planetarium - zajímavý pohled na vztahy bezpe?nostních norem http://www.net-security.org JP
15.01.2009 Rizika sociálních sítí http://blogs.techrepublic.com.com JP
15.01.2009 Phishing - p?ijdou nové techniky prost?ednictvím pop-up okének http://www.theregister.co.uk JP
15.01.2009 Downadup infikoval p?es milion po?íta?? b?hem posledních 24 hodin http://www.computerworld.com JP
15.01.2009 Užite?nost bezpe?nostních kamer, vyplatí se? http://www.schneier.com JP
15.01.2009 Jak chránit svá data (výb?r vhodné strategie v organizaci) http://news.zdnet.com JP
15.01.2009 Noví boti - ohrozí nás op?t? http://voices.washingtonpost.com JP
15.01.2009 Rozhovor s autorem adware http://philosecurity.org JP
14.01.2009 Jaké bezplatné programy ochrání váš po?íta?? http://www.networkworld.com JP
14.01.2009 PWC: Global state of information security survey 2008 http://www.pwc.com JP
14.01.2009 Co d?lat pro lepší bezpe?nost i p?i sníženém rozpo?tu http://searchsecurity.techtarget.com JP
14.01.2009 NIST vydal draft IR-7497: Security Architecture Design Process for Health Information Exchanges http://csrc.nist.gov JP
14.01.2009 NIST: draft SP 800-122 - Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information http://csrc.nist.gov JP
14.01.2009 Další informace k ?ervu Downadup http://www.f-secure.com JP
13.01.2009 Pozor na nový spam, který používá loga Microsoftu a Trend Micro http://www.scmagazineuk.com JP
13.01.2009 Twitter byl hacknut díky nedostate?nému ošet?ení práce s hesly http://blog.wired.com JP
13.01.2009 Malware: rok 2008 byl špatným rokem, ale rok 2009 bude daleko horší http://resources.zdnet.co.uk JP
13.01.2009 ?erv Downadup napadl množství nezáplatovaných po?íta?? http://www.itworld.com JP
13.01.2009 NSA - nejvíce nebezpe?né chyby programátor? http://www.networkworld.com JP
13.01.2009 Hacknutá stránka Paris Hiltonové http://www.crn.com JP
12.01.2009 Dest v?cí, které se NEMOHOU stát v roce 2009 http://www.networkworld.com JP
12.01.2009 Draft IETF pkix: New ASN.1 Modules for PKIX http://www.ietf.org JP
12.01.2009 Byly hacknuty stránky americké armády, NATO http://www.theregister.co.uk JP
12.01.2009 Rozbíjení šifrovacích algoritm? - postupy pro sdílení ?asu a pam??i http://www.heise-online.co.uk JP
12.01.2009 Rozbor botnetu Storm Worm http://www.heise-online.co.uk JP
12.01.2009 Draft IETF SMIME: New ASN.1 Modules for CMS and S/MIME http://www.ietf.org JP
12.01.2009 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 2/2009 http://bezpecnost.interval.cz JP
09.01.2009 Efektivn?jší postupy pro výpo?ty eliptické kryptografie http://www.cacr.math.uwaterloo.ca JP
09.01.2009 Jak se úto?níci dostávají do cizích systém? - p?íklady nástroj? http://securityworld.cz JP
09.01.2009 Jaké problémy m?žete zp?sobit ve vztahu k informa?ní bezpe?nosti http://isc.sans.org JP
09.01.2009 Pozor na podvržené zpravodajství CNN http://www.computerworld.com JP
09.01.2009 MI5 - internetové telefonní služby jsou hrozbou národní bezpe?nosti http://www.computerworld.com JP
09.01.2009 Digitální podpisy - pro? jsou málo využívány? http://www.guardian.co.uk JP
09.01.2009 Chyby v programech, které využívají Open SSL http://news.netcraft.com JP
09.01.2009 F-Secure varuje p?ed ?ervem, který je nebezpe?ný pro sít? organizací http://www.linuxworld.com.au JP
09.01.2009 Nová esej Bruce Schneiera - tématem je biometrie http://www.schneier.com JP
09.01.2009 Phishing kv?li pen?z?m? Nevyplácí se to http://searchsecurity.techtarget.com JP
09.01.2009 Jaké hrozby nás ?ekají v roce 2009 http://searchsecurity.techtarget.com JP
08.01.2009 Zabezpe?te si svoji bezdrátovou sí? - nejlepší utility http://pcworld.cz JP
08.01.2009 Šifrování p?enosných medií - doporu?ení nejlepších postup? http://www.networkworld.com JP
08.01.2009 Ekonomická recese a IT bezpe?nost http://www.csoonline.com JP
08.01.2009 K po?átk?m NSA https://www.nsa.gov JP
08.01.2009 Dopady úsp?šného útoku na MD5 http://www.heise-online.co.uk JP
08.01.2009 Kdy soubor autorun.inf je skute?n? autorun.inf? http://www.f-secure.com JP
07.01.2009 4 bezpe?nostní pravidla, která zam?stnanci rádi porušují http://www.csoonline.com JP
07.01.2009 FBI varuje p?ed kybernetickými útoky http://news.ninemsn.com.au JP
07.01.2009 Nový phisherský kit na trhu http://www.rsa.com JP
07.01.2009 Vydán p?ehled pr?nik? - The Identity Theft Resource Center´s 2008 breach report http://www.idtheftcenter.org JP
07.01.2009 Izrael hacknul televizní stanici palestinského Hamasu http://www.theregister.co.uk JP
07.01.2009 Google je t?etí v žeb?í?ku t?ch, co umož?ují cesty spamer?m http://www.computerworld.com JP
07.01.2009 Anatomie útoku XSS http://www.infosecwriters.com JP
07.01.2009 USB flash disky a nebezpe?í s nimi spojená http://news.bbc.co.uk JP
07.01.2009 WPA crack - jak chránit své bezdrátové sít? http://searchsecurity.techtarget.com JP
06.01.2009 Clckjacking - co byste o n?m m?li v?det http://www.informit.com JP
06.01.2009 Trójsky kô? zamedzil prístup na servery s torrentami http://www.zive.sk JP
06.01.2009 Joanna Rutkowska - praktický útok na Intel® Trusted Execution Technology http://theinvisiblethings.blogspot.com JP
06.01.2009 MD5/SSL exploit - situaci hodnotí Tom Olzak http://blogs.techrepublic.com.com JP
06.01.2009 Twitter - hacknuty ú?ty významných celebrit (Obama, Britney,...) http://www.computerworld.com JP
06.01.2009 Kdo vyluští p?edloženou šifru ? - Výzva FBI http://www.fbi.gov JP
06.01.2009 Sophos bude chránit i p?ed policejním malware http://www.heise-online.co.uk JP
06.01.2009 IETF smime - draft - Use of ECC Algorithms in Cryptographic Message Syntax http://www.ietf.org JP
05.01.2009 Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 1/2009 http://bezpecnost.interval.cz JP
05.01.2009 Attack Research - o dnešních podobách hackerských útok? http://blog.attackresearch.com JP
05.01.2009 Velká Británie: policie bude moci hackovat po?íta?e domácích uživatel? http://www.timesonline.co.uk JP
05.01.2009 Co pot?ebujete v?d?t o malware http://www.bitpipe.com JP
04.01.2009 Jak si stojí Klím?v a Drápal?v návrh algoritmu SHA-3? http://cryptography.hyperlink.cz PV
04.01.2009 Nabídka zajímavé práce v oblasti Cryptography, Security, Comp, Tele, Video, ... pro jistý evropský ú?ad http://cryptography.hyperlink.cz VK
03.01.2009 14 procent SSL certifikát? je podepsáno s využitím zranitelné hashovací funkce MD5 http://news.netcraft.com JP
02.01.2009 Phisherské útoky za?ínají být zam??eny na konkrétní osoby http://www.usatoday.com JP
02.01.2009 Kolize MD5 - doporu?ení Microsoftu http://msmvps.com JP
02.01.2009 SANS - bezpe?nostní p?edpov?di odborník? pro rok 2009 http://www.sans.edu JP
02.01.2009 Jak prohlíže?e chrání vaše soukromí (výsledky testu) http://www.isecpartners.com JP
01.01.2009 Muslimští hacke?i úto?í na izraeleské weby http://www.scmagazineus.com JP
01.01.2009 Útok na mobilní telefony prost?ednictvím speciální SMS zprávy http://www.networkworld.com JP
01.01.2009 Bezpe?nostní p?edpov?di pro rok 2009 http://www.computerworld.com JP
01.01.2009 Schneier?v blog k problému podvrženého digitálního certifikátu http://www.schneier.com JP
Design: Webdesign