Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bylo zve?ejn?no nové RFC - RFC 3713 - A Description of the Camellia Encryption Algorithm

03.05.2004
Tento dokument popisuje šifrovací algoritmus Camellia. Algoritmus byl prov??en odbornou ve?ejností v n?kolika nezávislých projektech. Algoritmus Camellia byl vybrán a za?azen mezi doporu?ené bezpe?né kryptografické primitivy také v programu EU NESSIE (New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption). Algoritmus je také zažazen v Japonsku na seznamu dopor?ených program? pro využití pro vládní ú?ely (e-Governement), kam byl doporu?en na základ? výb?ru Japan CRYPTREC (Cryptography Research and Evaluation Committees). Camellia je symetrická bloková šifra, která umož?uje šifrovat bloky dat po 128-bitech. Klí?e jsou volitelné a to délky 128-, 192-, a 256-bit?. Camellii spole?n? v roce 2000 vyvivnuly firmy Nippon Telegraph and Telephone Corporation a Mitsubishi Electric Corporation. Je výhodný jak pro SW i HW implemataci (32 bit procesory), ale lze použít i pro ?ipové karty (8 bit procesory).
Zdroj: ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3713.txt
Autor: PVRSA-576 faktorizováno podruhé? - starší ->>
Design: Webdesign