Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

SOOM.cz Hacking & Security konference #2

18.02.2013
Server SOOM.cz si Vás dovoluje pozvat na druhý ro?ník odborné konference v?nované hackingu a informa?ní bezpe?nosti, která se uskute?ní 15.b?ezna 2013 v Praze. Návšt?vníky ?eká den plný zajímavých p?ednášek v p?íjemném prost?edí konferen?ního centra Green Point.
Se svým p?ísp?vkem vystoupí známá kontroverzní um?lecká skupina Ztohoven nebo Asociace ?eských lockpicker?, která šokujícím zp?sobem p?edvede návšt?vník?m r?zné zp?soby otevírání mnoha typ? zámk?. Dokonce i t?ch, jejichž majitelé v??í, že dokonale ochrání jejich majetek. Igor Hák, provozovatel webového portálu viry.cz v?nuje svou prezentaci dopln?nou mnoha praktickými ukázkami novým trend?m v oblasti malware a virovým hrozbám. Jan Šeda se zam??í na fenomén dnešní doby, kterým není nic menšího než cloud. Jeho poznatky z praxe upozorní zájemce o tuto technologii na n?která rizika a úskalí, která jsou s ní spojena. Roman Kümmel nastíní možnosti klamání uživatel?, kte?í dnes již jen st?ží dokáží odhalit rozdíl mezi instalovaným softwarem, sou?ástmi opera?ního systému nebo webovou aplikací, která je pod kontrolou úto?níka. Martin Dráb poodhalí tajemství rootkit?, které získávají kontrolu nad napadeným po?íta?em ješt? d?íve, než je zaveden samotný opera?ní systém. Martin Klubal p?edvede vytvo?ení botnetu z voln? dostupných zdroj?, kterými se mohou stát nap?íklad free hostingové servery. Petr Subber P. upozorní na slabé zabezpe?ení plze?ského systému a informa?ních kiosk? plze?ské karty. Mjr. Mgr. Václav Písecký následn? v rámci možností zodpoví dotazy návšt?vník? konference ze své pozice zástupce odd?lení informa?ní kriminality MV?R.

Vstupné je 1.200,-K? na osobu. Podrobn?jší informace o jednotlivých prezentacích a registra?ní formulá? jsou dostupné na webové stránce http://www.soom.cz/konference
Zdroj: http://www.soom.cz/konference
Autor: PV


Design: Webdesign