Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž v lušt?ní, nápov?da k bloku ?.1

29.10.2011
Nápov?da ?.1 pro ?ešitele tradi?ní podzimní sout?že v lušt?ní o ceny po?ádané e-zinem Crypto-World.
 • Úloha ?.1 - Vstupní test

 • Nápov?da k zadání správného ?ešení (Autor).

 • Úloha ?.2 - Mise 1 (Sever proti Jihu, Shiloh)

 • Mise 1
  Nápov?da k zadání správného ?ešení (3).
  Tento šifrový systém pat?í mezi nejjednodušší. P?esto je skute?ností, že byl zde uvedenými veliteli p?ed bitvou u Shilohu použit. EN/CZ.

 • Úloha ?.3 - Mise 2 (Petr Vok)

 • Mise 2
  Nápov?da k zadání správného ?ešení (KOMU).
  Op?t základní šifrový systém. Problém (zvlášt? p?i automatickém lušt?ní) m?že být pouze s použitým jazykem - staro?eštinou. Možná m?že pomoci to, že se jedná o originální text z Herbá?e Pietra Andrea Matthioliho v p?ekladu Tadeáše Hájka z Hájku (což je v doprovodném p?íb?hu nazna?eno).

 • Úloha ?.4 - Mise 3 (Emanuel Voska)

 • Mise 3
  Nápov?da k zadání správného ?ešení (klí? použité šifry).
  Základní šifrový systém. Dostate?ná délka. Klí? se v tomto p?ípad? dá vy?íst z p?evodové tabulky. Jeho délka je 7.

 • Úloha ?.5 - Mise 3 - dokon?ení (Emanuel Voska )

 • Nápov?da k zadání správného ?ešení (-12).
  Pokud vy?ešíte správn? p?edchozí úlohu, pak to bude jen otázka chvilky, jak vy?ešit i tuto.
Zdroj: http://soutez2011.crypto-world.info/
Autor: PV


Design: Webdesign