Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mikulášská kryptobesídka 2010 - výzva k podání p?ísp?vk?

17.05.2010

Mikulášská kryptobesídka 2010
Praha, Hotel Olympik, 2. - 3. prosinec 2010

?eský a slovenský workshop Mikulášská kryptobesídka (MKB) se koná letos podesáté. Je zam??en na podporu úzké spolupráce odborník? se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další p?íbuzné oblasti informa?ní bezpe?nosti.

Upozor?ujeme všechny zájemce, že p?ísp?vky je nutné zaslat do 30. zá?í 2010.
- Pokyny k podání p?ísp?vk?.
- Call for Papers.

Na workshopu zazní tyto zvané p?ísp?vky:
Danilo Gligoroski (NTNU, Norsko) na téma SHA-3 a BMW.
Paul Leyland (Cepia Technologies, ?R) na téma GPU a kryptanalýzy.
Tomáš Rosa (Raiffeisenbank a UK, ?R) na téma bezpe?nosti RFID.
Dan Cvr?ek (Apoideas, UK a VUT v Brn?, ?R) na téma kryptografie v bankovnictví.
Petr Haná?ek (VUT v Brn?, ?R) a Petr Švenda (MU, ?R) na téma kryptografie v bezdrátových senzorových sítích.


Sou?ástí MKB je již tradi?n? i sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti informa?ní bezpe?nosti a kryptologie pod názvem KEYMAKER 2010.
Mezi autory nejlepších p?ísp?vk? bude rozd?lena finan?ní odm?na v celkové výši 150 tisíc K?, kterou v?novali sponzo?i workshopu.
Kone?ný termín pro podávání p?ísp?vk? je i zde stanoven na 30.zá?í 2010.

Všichni zájemci o tuto tradi?ní akci s velmi p?átelskou atmosférou a to a? jak z ?ad p?ednášejících, sout?žících nebo poslucha?? jsou velmi srde?n? zváni.
Další informace získáte na domovské stránce workshopu http://mkb.buslab.org/.

Zdroj: http://mkb.buslab.org/
Autor: PV


Design: Webdesign